( Aktuální )
Platné 14. 6. 2015 – Neomezeno, Účinné od 14. 6. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautského centra Domašov

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Skautské centrum Domašov, z. s. (dále jen SCD) se zakládá jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen Junák) ve smyslu ustanovení § 228 Občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov spolku.

(2) SCD je zvláštní organizační jednotka s celostátní působností zřízena pro zajišťování činností podporujících poslání Junáka, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek. V souladu se svým posláním SCD spravuje a provozuje skautskou základnu Domašov.

2. Související vnitřní předpisy

(3) Mezi související vnitřní předpisy Junáka patří zejména

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád a
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Skautské centrum Domašov, z. s.

(5) Zkrácený název ZvOJ zní: Junák, SC Domašov. Pro vnitřní potřebu je možné používat zkratku SCD.

(6) Sídlem SCD je Holická 559/​31Q, 779 00 Olomouc

(7) Identifikační číslo jednotky: 04179374

(8) Číslo organizační jednotky: 900.15

(9) Logo: Jednotka užívá vlastní loga obsahující stylizované vyobrazení domu a stromu doplněné o znak Junáka a název Domašov.

4. Poslání a předmět činnosti

(10) Posláním a účelem SCD je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce, sobě samým, bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě, a to se zaměřením zejména na:

 1. výchovu a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání dětí, mládeže i dospělých členů i nečlenů Junáka,
 2. vytváření předpokladů pro výchovné a vzdělávací úsilí Junáka v oblasti materiálně-technického zázemí, včetně zajišťování potřeb prostorových a zajišťování ubytování a stravování organizačních jednotek Junáka, ale i jiných cílových skupin, především těch, které se zabývají výchovou dětí, mládeže nebo vzděláváním dospělých,
 3. službu společnosti v oblasti tvorby volnočasových, outdoorových a společenských a vzdělávacích aktivit pro děti mládež i dospělé, vč. znevýhodněných skupin a skupin s omezením a 
 4. rozvíjení mezinárodní spolupráce se skautskými i neskautskými organizacemi a podpora multikulturálních programů.

(11) Předmětem činnosti SCD je aktivní naplňování shora uvedeného poslání komplexní činností zahrnující zejména aktivity spočívající ve správě spolkového movitého a nemovitého majetku, poskytování celoživotního vzdělávání členům i nečlenům Junáka a pořádání vzdělávacích akcí, zahrnujících pobytové i krátkodobé výukové programy a s tím související marketingové a publikační činnosti, budování lektorského týmu, vytváření podmínek pro pobyt a vzdělávání členů jiných spolků a zájmových skupin, přípravy a realizace velkých hromadných akcí a projektů včetně mezinárodních, navazování a budování partnerských vztahů s jinými spolky v ČR i zahraničí, vydávání metodických a propagačních materiálů a pořádání akcí pro neorganizovanou mládež a mládež s omezením.

5. Řídící a kontrolní orgány

(12) Nadřízenou organizační jednotkou SCD je Junák - český skaut, středisko Zdimíra Touška Olomouc, z. s., kterému je tedy SCD ve smyslu Stanov a OŘJ podřízeno.

(13) Řídící orgány SCD jsou Sněm SCD, Rada SCD v čele s předsedou a místopředsedou. Kontrolním orgánem je Revizní komise SCD, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.

6. Sněm

(14) Nejvyšším orgánem je Sněm SCD, který se schází každoročně a v jeho výlučné pravomoci je:

 1. volit členy Rady,
 2. schvalovat činnost a hospodaření Rady a 
 3. rozhodnout o ukončení činnosti a likvidaci.

(15) Právo účasti na Sněmu SCD mají všichni členové SCD.

7. Rada

(16) Rada SCD je koncepčním i řídícím orgánem.

(17) Funkční období člena Rady je čtyřleté s obměnou 2 členů každé 2 roky. Počet funkčních období není omezen.

(18) Počet členů Rady je pět a tvoří jej:

 1. 4 členové Rady volení Sněmem SCD,
 2. 1 zástupce jmenovaný nadřízenou jednotkou.

(19) Členství fyzické osoby v Junáku není podmínkou pro zvolení za člena Rady, podíl nečlenů v Radě však nesmí překročit 1/​3 a nečlenem nesmí být předseda, ani místopředseda.

(20) Rada navrhuje ze svého středu předsedu a místopředsedu. Návrh na jmenování předsedy a místopředsedy následně potvrdí nadřízená jednotka SCD.

(21) Rada se schází min. 3 x ročně a přísluší jí rozhodovat o všech věcech, které nejsou vyhrazeny nadřízené jednotce a Sněmu SCD, jemuž se zodpovídá ze své činnosti.

(22) Člen Rady je povinen se zúčastnit jednání Rady.

(23) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Revizní komisi.

(24) Zasedání Rady svolává předseda, jednání se řídí Jednacím řádem SCD.

(25) Působnost a pravomoci Rady SCD:

 1. schvaluje koncepci SCD, dlouhodobé a střednědobé plány rozvoje,
 2. schvaluje plán činnosti na kalendářní rok,
 3. schvaluje rozpočet a kontroluje jeho čerpání,
 4. schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření,
 5. schvaluje vnitřní předpisy SCD,
 6. rozhoduje o závazcích SCD od výše stanovené vnitřním předpisem a
 7. navrhuje Sněmu SCD kandidáty na nové členy Rady SCD.

8. Předseda a místopředseda rady

(26) Statutárním orgánem SCD je Předseda rady, který může být k SCD v pracovněprávním vztahu.

(27) Předseda rady je oprávněn jednat jménem SCD a řídit činnost jednotky ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny tímto statutem nebo rozhodnutím Sněmu SCD do působnosti Rady nebo jiného orgánu.

(28) Místopředseda rady zastupuje Předsedu rady v plném rozsahu, může být k SCD v pracovněprávním vztahu. Místopředseda rady vykonává v nepřítomnosti předsedy rady vše, co přísluší statutárnímu orgánu SCD. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal Předseda rady či Místopředseda rady.

(29) Předseda i místopředseda rady musí být členy Junáka.

(30) Předseda navrhuje Radě ke schválení střednědobou a dlouhodobou koncepci.

(31) Předseda je zejména odpovědný za hospodaření SCD, řízení lidských zdrojů a vnitřní organizační struktury.

(32) Předseda každoročně předkládá Radě ke schválení roční plán činnosti a rozpočet.

(33) Předseda rady SCD z titulu své funkce má právo účasti na radách nadřízené OJ s hlasem poradním.

9. Revizní komise

(34) Revizní komise SCD (dále jen RK) je nejméně tříčlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(35) Členy revizní komise jmenuje nadřízená OJ.

(36) Funkční období členů RK je tříleté. Počet funkčních období členů RK není omezen.

(37) Členové RK si ze svého středu zvolí předsedu, kterému přísluší právo účasti na zasedání Rady SCD s hlasem poradním.

(38) Kromě povinností stanovených Revizním řádem Junáka přísluší RK navíc:

 1. přezkoumat výroční zprávu, zprávu o výsledcích hospodaření a každoročně podat zprávu Sněmu SCD a radě nadřízené OJ,
 2. volat mimořádné jednání Rady SCD, jestliže to vyžadují zájmy SCD.

10. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(39) Předseda rady je odpovědný za řízení SCD, zejména za:

 1. za kvalitu naplňování klíčových oblastí, projektů a poslání SCD,
 2. naplňování plánů rozvoje schválených Radou,
 3. průběžné řízení činnosti SCD v souladu s tímto statutem,
 4. tvorbu ročních plánů, jejich sledování a aktualizaci,
 5. tvorbu a čerpání rozpočtu na příslušný kalendářní rok a dodržování rozpočtových pravidel,
 6. hospodaření, zpracování účetní závěrky, zprávy o hospodaření a vydání výroční zprávy SCD,
 7. vnitřní organizaci SCD, využívání lidských zdrojů, motivaci dobrovolníků, hodnocení a platové zařazení zaměstnanců,
 8. zpracování registrace SCD, jeho členů a odvedení členských příspěvků,
 9. operativní řízení SCD a
 10. plnění úkolů uložených Radou.

(40) SCD předkládá nadřízené OJ a Junáku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok a
 2. rozpočet a plán činnosti na příslušný rok.

11. Členství v SCD

(41) Členové SCD jsou v SCD registrováni jako hosté a musí být registrováni řádně v některé jiné OJ.

(42) Členy SCD se mohou stát výhradně dospělí.

(43) O přijetí za člena SCD rozhoduje Rada SCD, nevyhradí-li si tuto pravomoc některý z nadřízených orgánů. Členství v SCD končí:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady SCD nebo
 3. ukončením členství v Junáku.

12. Zrušení SCD

(44) O zrušení SCD rozhodne VRJ po předchozím souhlasu Náčelnictva. Zrušení SCD navrhuje Junáku přímo SCD, a to na základě rozhodnutí Sněmu SCD, nebo nadřízená OJ, a to na základě rozhodnutí její rady.

13. Přechodná a závěrečná ustanovení

(45) Rada nadřízené OJ určí přípravný výbor, který:

 1. přijme zakládající členy SCD,
 2. zajistí přípravu a průběh prvního Sněmu SCD a
 3. jmenuje činovníka, který zajistí všechny potřebné úkoly související se vznikem SCD.

(46) Pro první volební období jsou 2 členové rady zvoleni na funkční období 2 roky a 2 členové rady na dobu 4 let.

(47) Statut SCD byl schválen Náčelnictvem dne 14. 6. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.