( Aktuální )
Platné 20. 9. 2015 – Neomezeno, Účinné od 1. 10. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautského institutu

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. (dále jen SI) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen Junák) ve smyslu ustanovení § 228 Občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov spolku.

(2) SI je zvláštní organizační jednotka s celostátní působností zřízena pro zajišťování činností podporujících poslání Junáka, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

2. Související vnitřní předpisy

(3) Mezi související vnitřní předpisy Junáka patří zejména

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád,
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek a
 4. Směrnice pro nakládání s dokumenty.

3. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Skautský institut, z. s.

(5) Zkrácený název ZvOJ zní: Junák, Skautský institut. Pro vnitřní potřebu je možné používat zkratku SI.

(6) Sídlem SI je Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

(7) Identifikační číslo jednotky: 70802327.

(8) Číslo organizační jednotky: 900.03

(9) Znak: Na modrém poli v horní polovině štítu zlatá přepásaná lilie a v dolní polovině stříbrný svitek s perem, na koso zkřížené. Znak je přílohou tohoto statutu.

4. Poslání a předmět činnosti

(10) Posláním a účelem SI je především pečovat o skautskou historii, posilovat sounáležitost se skautskými myšlenkami včetně jejich popularizace, a to i v rámci realizace různých vzdělávacích akcí, provozovat skautský archiv a získávat poznatky o skautingu na základě těchto oblastí. Účelem SI je dále, dovolují-li to možnosti, rozvíjet vazby skautského hnutí na akademickou obec a vytvářet komunitu vědců a odborníků z různých vědních oblastí s cílem podpory vzdělávání, programu oddílů a obohacení činnosti v Junáku, hledat a pojmenovávat nové společenské trendy, které mají vliv na existenci skautského hnutí a přibližovat fenomén skautského hnutí skautům i širší veřejnosti formou vzdělávacích, výchovných a kulturních aktivit.

(11) Předmět činnosti SI, kterým dosahuje svého účelu a poslání, spočívá v komplexu vzájemně provázaných aktivit, zahrnujících zejména metodickou podporu skautských krajů v oblasti práce s dokumenty a archiváliemi, pořádání školení a spoluprací s kraji v této oblasti; provádění výběru dokumentů a hmotných pramenů v organizaci Junák; vykonávání metodického dohledu na nakládání s dokumenty Junáka a jeho organizačních jednotek; organizování metodických, vzdělávacích, výchovných a jiných akcí naplňující poslání SI; na základě směrnice schválené VRJ zajišťování uložení dokumentů a provádění spisové služby v rámci Junáka; a v rámci celé organizace zabezpečování vyřazování všech dokumentů Junáka ve spolupráci s příslušnými archivy v mimoskartačním řízení, případně ve skartačním řízení v souladu se zákonem o archivnictví.

5. Řídící a kontrolní orgány

(12) SI je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo Junáku.

(13) Řídícími orgány SI jsou Rada SI, ředitel SI a zástupce ředitele SI. Kontrolním orgánem je Revizní komise SI, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.

(14) Rada SI je nejvyšším orgánem SI. Radě náleží působnost rady OJ i působnost sněmu OJ ve smyslu čl. 38 písm. a) a b) Stanov spolku. Řediteli SI náleží působnost vedoucího organizační jednotky ve smyslu čl. 38 písm. d) Stanov spolku.

6. Rada

(15) Rada SI je koncepčním i řídícím orgánem. Je nejméně tříčlenná.

(16) Její zasedání svolává a řídí předseda rady a to tak, aby se sešla nejméně jednou za 4 měsíce.

(17) Rada SI zejména:

 1. schvaluje rozpočet SI a jeho změny a sleduje hospodárnost jeho činnosti,
 2. schvaluje roční plán činnosti SI a dohlíží na jeho plnění, zvláště ve vztahu k poslání SI,
 3. schvaluje výroční zprávu SI a zprávu o hospodaření SI za uplynulý rok,
 4. jmenuje a odvolává ředitele SI, jímž může být pouze osoba bezúhonná ve smyslu čl. 226 OŘJ, o jmenování či odvolání ředitele je neprodleně informována VRJ,
 5. na návrh ředitele jmenuje a odvolává zástupce ředitele SI, kterým může být pouze osoba bezúhonná ve smyslu čl. 226 OŘJ,
 6. dohlíží na činnost ředitele i jeho zástupce, a pokud jsou v pracovněprávním vztahu, tak rozhoduje o jejich odměnách a
 7. schvaluje vnitřní předpisy SI závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance SI.

(18) Členům rady SI nepřísluší odměna za výkon funkce.

7. Ředitel a zástupce ředitele

(19) Statutárním orgánem SI je ředitel, který může být k SI v pracovněprávním vztahu.

(20) Ředitel jedná jménem SI a řídí jeho činnost ve všech záležitostech s výjimkou těch, které tento statut vyhrazuje do působnosti Rady SI nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada SI vyhradila svým rozhodnutím.

(21) Ředitel SI odpovídá zejména za:

 1. hospodaření SI, schvaluje účetní závěrku, Radě SI předkládá ke schválení zprávu o hospodaření,
 2. předložení výroční zprávy za uplynulý rok Radě SI ke schválení
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu SI na další rok ke schválení Radě SI,
 4. průběžné řízení činnosti SI a za jeho vnitřní organizaci a
 5. využití lidských zdrojů.

(22) Ředitel SI se účastní jednání Rady SI s hlasem poradním.

(23) Zástupce ředitele SI zastupuje Ředitele SI v plném rozsahu, může být k SI v pracovněprávním vztahu.

(24) V případě, že Ředitel SI ukončí výkon své funkce, jeho pravomoci přechází na Zástupce ředitele SI až do okamžiku jmenování nového Ředitele SI. Předseda rady SI neprodleně o odstoupení Ředitele SI informuje VRJ.

(25) V případě, že ukončí výkon své funkce Ředitel SI i jeho zástupce, pravomoci Ředitele SI dočasně přecházejí na předsedu Rady SI, ten je povinen o tom neprodleně zpravit VRJ a svolat zasedání Rady SI.

8. Revizní komise

(26) Působnost a pravomoci Revizní komise SI se řídí Revizním řádem Junáka. Revizní komise má nejméně tři členy.

(27) Členové Revizní komise SI si mezi sebou zvolí předsedu Revizní komise SI, kterému přísluší právo účastnit se zasedání Rady SI s hlasem poradním.

(28) Revizní komise SI má pravomoc požádat předsedu Rady SI o svolání mimořádného jednání rady. Rada SI se musí sejít do 30 dní od podání žádosti.

(29) Kromě povinností stanovených Revizním řádem Junáka také Revizní komise SI:

 1. přezkoumává výroční zprávy SI a
 2. předkládá pro informaci revizní zprávy a výsledky kontrolní činnosti VRJ.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(30) Junák jmenuje a odvolává předsedu rady SI i členy rady SI a revizní komise SI.

(31) Junáku náleží oprávnění:

 1. schvalovat dlouhodobý rozvojový plán SI připravený Radou SI a
 2. vymezovat úroveň spolupráce a konkurence s dalšími subjekty i jednotkami Junáka.

(32) SI předkládá Junáku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok a
 2. rozpočet a plán činnosti SI na nadcházející rok.

(33) SI v souladu se Směrnicí k registraci a v součinnosti s KÚJ zajistit registraci členů SI včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou SI.

10. Členství v SI

(34) Členové SI jsou v SI registrováni jako hosté a musí být registrováni řádně v některé OJ.

(35) Členství vzniká schválením žádosti o přijetí člena Radou SI a končí:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím rady SI nebo
 3. ukončením členství v Junáku.

(36) Členové svým členstvím dávají najevo ochotu pomoci s naplněním poslání SI. Každý člen SI má právo být pověřován úkoly v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími ředitele či Rady SI.

(37) Povinností členů SI je platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. Výši vlastního členského příspěvku pro členy SI stanoví svým rozhodnutím Rada SI.

11. Závěrečná ustanovení

(38) Dnem účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut Skautského institutu A. B. Svojsíka schválený dne 10. 12. 2005.

(39) Statut SI byl schválen Náčelnictvem dne 20. 9. 2015 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská
Náčelník: Ing. Marek Baláš
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Příloha - Znak SI

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.