( Neaktuální )
Platné 8. 9. 2007 – 1. 3. 2022, Účinné od 8. 9. 2007
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautského záchranářského střediska

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) SZS je zvláštní organizační jednotka zřízená za účelem organizace a zabezpečení zdravotní a záchranářské činnosti na skautských i neskautských akcích, poskytování zdravotního vzdělání činovníkům Junáka, vydávání metodických materiálů a skautské zdravotní a záchranářské literatury a jiných tiskovin.

2. Související vnitřní předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR,
 2. Organizační řád a systemizace Junáka,
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Použité zkratky

NJ – Náčelnictvo Junáka

VRJ – Výkonná rada Junáka

SZS – Skautské záchranářské středisko

SZT – Skautský záchranný tým

RK – Revizní komise

4. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(3) Úplný název ZvOJ zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Skautské záchranářské středisko.

(4) Zkrácený název ZvOJ zní Skautské záchranářské středisko.

(5) Zkratka názvu je SZS.

(6) Znakem je modrá hvězda života na bílém pozadí s bílou skautskou lilií uprostřed, obkroužená řemínkem se dvěma žaludy.

(7) Sídlem ZvOJ je Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1.

(8) IČO ZvOJ je:

(9) Číslo organizační jednotky: 900.09

5. Poslání SZS

(10) Posláním SZS je:

 1. zdravotní služba a záchranářská činnost,
 2. zajišťování kvalifikace členů Skautského záchranného týmu (dále jen SZT),
 3. pořádání kvalifikačních zdravotních zkoušek podle zvláštních předpisů,
 4. pořádání záchranářských a zdravotních kurzů,
 5. publikační činnost a 
 6. spolupráce s ostatními subjekty v oblasti zdravovědy a záchranářství při zajišťování kvalitní předlékařské pomoci, školení zdravotníků zotavovacích akcí, apod.

6. Pravomoci a odpovědnost SZS

(11) SZS je oprávněno zejména:

 1. poskytovat zdravotní zabezpečení akcí,
 2. pořádat vzdělávací akce v oborech zdravověda, záchranářství a oborech s nimi souvisejícími,
 3. pořádat kvalifikační zkoušky,
 4. v součinnosti s ústředními orgány Junáka a odborem pro vzdělávání Junáka jednat v oblastech vzdělávání činovníků s příslušnými orgány ostatních skautských organizací v ČR i zahraničí, s mezinárodními organizacemi skautů a skautek a s ostatními organizacemi dětí a mládeže v ČR i zahraničí,
 5. spolupracovat s ostatními subjekty v oblasti zdravovědy a záchranářství při zajišťování kvalitní předlékařské pomoci, školení zdravotníků zotavovacích akcí, apod. a
 6. spravovat majetek, který je ve vlastnictví SZS, nebo ke kterému vykonává SZS nájemní nebo jiná obdobná práva.

(12) SZS je povinno:

 1. sestavovat roční plán činnosti a rozpočet, který dává na vědomí VRJ a
 2. předkládat NJ a VRJ vždy v termínu stanoveném VRJ výroční zprávu SZS, jejíž součástí je zpráva o hospodaření a seznam členů, seznam činovníků.

7. Organizační struktura

(13) SZS je rozděleno na tři samostatně fungující sekce:

 1. sekce vzdělávací,
 2. Skautský záchranný tým – SZT a
 3. sekce publikační.

(14) V čele každé sekce stojí Sněmem SZS volený vedoucí. Činnost sekce řídí vedoucím jmenovaná rada sekce, za jejíž činnost odpovídá Radě SZS vedoucí příslušné sekce. Vedoucí jednotlivých sekcí jsou podřízeni statutárnímu orgánu SZS.

8. Řídící orgány SZS

(15) Statutárním orgánem SZS je předseda Rady SZS, kterého volí ze členů SZS Sněm SZS. Jeho zástupcem v této funkci je místopředseda SZS, rovněž volený Sněmem SZS.

(16) Řídícími orgány SZS jsou:

 1. Sněm SZS a
 2. Rada SZS v čele s předsedou Rady SZS.

(17) Sněm SZS se schází nejméně jednou za dva roky. Jeho pravomocí je:

 1. volit předsedu a místopředsedu Rady SZS,
 2. volit vedoucí sekcí SZS a jejich zástupce,
 3. volit další členy rady SZS,
 4. volit Revizní komisi SZS a
 5. přijímat usnesení závazná pro členy SZS.

(18) Sněm svolává předseda Rady SZS, ten oznámí konání sněmu vždy alespoň 40 dní před jeho zahájením VRJ a členům SZS. Právo účasti na sněmu s rozhodujícím hlasem mají všichni členové SZS.

(19) Radu SZS tvoří:

 1. předseda a místopředseda Rady SZS,
 2. vedoucí všech tří sekcí SZS a
 3. další členové voleni Sněmem SZS.

(20) Rada SZS je vrcholným řídícím orgánem SZS mezi sněmy. Rozhoduje ve všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Sněmu SZS. Řídí se vnitřními předpisy Junáka a usneseními Sněmu SZS, kterému se zodpovídá ze své činnosti. Funkční období začíná dnem zvolení a končí dnem zvolení nové Rady SZS.

9. Kontrolní orgán

(21) Revizní komise SZS má předsedu a nejméně jednoho dalšího člena. Její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(22) Členové RK jsou voleni Sněmem SZS. Funkční období začíná dnem zvolení a končí zvolením nové RK.

10. Podmínky vzniku a zániku členství v SZS

(23) O členství v SZS může požádat pouze člen Junáka

(24) Členství vzniká schválením žádosti člena Radou SZS.

(25) Podmínky členství mohou být upraveny vnitřními předpisy SZS..

(26) Členové SZS platí zvláštní příspěvek, jehož výši stanoví Rada SZS.

(27) Členství v SZS končí:

 1. dobrovolným vystoupením člena ze SZS, příp. úmrtím,
 2. rozhodnutím Rady SZS nebo Sněmu SZS,
 3. ukončením členství v Junáku.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

(28) Statut nabývá účinnosti schválením Náčelnictvem Junáka dne 8. září 2007

(29) Do prvního řádného sněmu SZS jmenuje statutární orgán SZS a Revizní komisi SZS starosta Junáka.

náčelní DK: Akad. mal. Michala K. Rocmanová

náčelník ChK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.