( Aktuální )
Platné 13. 2. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 3. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautského záchranářského střediska

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Skautské záchranářské středisko, z. s. (dále jen „SZS”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek”, jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku, podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) SZS je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ”),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ”),
 4. Revizní řád, a
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ”).

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název ZvOJ zní: Junák - český skaut, Skautské záchranářské středisko, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Skautské záchranářské středisko;
 2. zkratku ZvOJ: SZS.

(6) Sídlem SZS je Senovážné náměstí 977/​24, 110 00 Praha.

(7) Identifikační číslo ZvOJ: 75118904.

(8) Evidenční číslo ZvOJ: 900.09.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem SZS je poskytovat zdravotnickou a záchranářskou podporu činnosti organizace a přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dalších členů organizace v oblasti zdravovědy a záchranářství.

(10) Předmět činnosti SZS, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. poskytování zdravotního zabezpečení akcí,
 2. pořádání výchovných a vzdělávacích akcí podle ŘVČČJ,
 3. pořádání zkoušek podle ŘVČČJ,
 4. pořádání kurzů a školení, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 5. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 6. udržování kontaktů a výměně zkušeností se subjekty uvnitř organizace i mimo ni, které se zabývají zdravovědou, záchranářstvím a jejich výukou,
 7. správě jmění SZS, které je určeno k naplňování poslání a účelu SZS.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) SZS je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány SZS jsou Sněm SZS, Rada SZS, předseda Rady a místopředseda Rady.

(13) Sněmu SZS náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(14) Radě SZS náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(15) Předseda Rady je statutárním orgánem SZS a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Předsedu Rady zastupuje místopředseda Rady ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(16) Kontrolním orgánem je Revizní komise SZS,  jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Sněm SZS

(17) Nejvyšším orgánem SZS je Sněm SZS. Pro jeho působnost a pravomoci platí, a pro svolání, jednání a další záležitosti procesního charakteru se použijí, ustanovení vnitřního práva týkající se sněmu základní organizační jednotky obdobně.

(18) Delegáty Sněmu SZS jsou všichni členové SZS.

6. Rada SZS

(19) Rada SZS je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(20) Členy Rady SZS jsou:

 1. předseda Rady,
 2. místopředseda Rady,
 3. 3 až 5 dalších členů volených Sněmem SZS.

(21) Počet členů Rady SZS dle čl. (20) písm. c) určí Sněm SZS svým usnesením před provedením volby.

(22) Pro svolání zasedání a jednání Rady SZS se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolání zasedání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(23) Rada SZS zejména

 1. schvaluje rozpočet SZS a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti SZS,
 3. schvaluje roční plán činnosti SZS a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu SZS a zprávu o hospodaření SZS za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost předsedy Rady a místopředsedy Rady,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od členů SZS v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky SZS závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance SZS, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

7. Předseda Rady

(24) Statutárním orgánem SZS je předseda Rady.

(25) Předseda Rady jedná za SZS a řídí činnost SZS ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Sněmu SZS, Rady SZS nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada SZS vyhradila svým rozhodnutím.

(26) Předseda Rady odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě SZS ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu SZS na další rok ke schválení Radě SZS,
 4. průběžné řízení činnosti SZS a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(27) Předseda Rady schvaluje účetní závěrku SZS.

8. Revizní komise SZS

(28) Revizní komise SZS má alespoň 3 členy. Pro způsob ustavování Revizní komise SZS se použijí ustanovení OŘJ upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek obdobně.

(29) Působnost a pravomoci Revizní komise SZS se řídí Revizním řádem.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(30) SZS předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti SZS na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(31) SZS zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů SZS včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou SZS.

10. Členství v SZS

(32) V SZS je přípustné pouze hostující členství.

(33) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou SZS. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady SZS, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(34) Členové orgánů SZS ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(35) Hostující členové SZS, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy SZS podle tohoto statutu.

(36) Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut SZS schválený Náčelnictvem dne 8. 9. 2007.

(37) Řád byl schválen dne 13. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.

 

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.