( Aktuální )
Platné 15. 1. 2011 – Neomezeno, Účinné od 15. 1. 2011
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Tiskového a distribučního centra

1. Úvodní ustanovení

(1) Tiskové a distribuční centrum Junáka se podle Řádu pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek zřizuje jako zvláštní organizační jednotka (ZvOJ) pro vydávání, distribuci a prodej knih, časopisů a jiných publikací,  provoz a rozvoj internetových a komunikačních nástrojů a pro propagační činnost.

(2) Název ZvOJ zní: Junák - svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, zkráceně Tiskové a distribuční centrum Junáka a pro vnitřní potřebu lze užívat zkratku TDC. Evidenční číslo organizační jednotky je 900.05. Identifikační číslo organizace je 64934926.

(3) Znakem TDC je stylizovaná kniha s lilií a nápisem TDC.

(4) Sídlem TDC je Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.

2. Poslání TDC

(5) TDC plní úkoly, které podporují činnost běžných organizačních jednotek, ale přesahují jejich možnosti, a to zejména:

 1. redakci, výrobu a distribuci periodického skautského tisku a skautské literatury, vydávání dalších publikací a metodických materiálů podporujících zkvalitnění činnosti výchovných jednotek a jiných tiskovin a ostatní literatury,
 2. zajišťuje propagační činnost včetně tiskovin a zejména propagaci Junáka,
 3. zajišťuje celostátní akce a projekty či jejich části,
 4. provozuje a rozvíjí internetové a komunikační nástroje Junáka.

3. Orgány TDC

(6) TDC podléhá Výkonné radě Junáka (VRJ). Jejími řídícími orgány jsou Rada TDC a ředitel TDC. Kontrolním orgánem je RK TDC.

4. Rada TDC

(7) Vrcholným řídícím orgánem TDC je Rada TDC. Je nejméně pětičlenná. Členy a předsedu rady jmenuje a odvolává Výkonná rada Junáka.

(8) Její zasedání svolává a řídí předseda rady a to tak, aby se sešla nejméně jednou za 6 měsíců.

(9) Zápis jednání Rady TDC předseda předává na vědomí VRJ.

(10) Rada TDC zejména:

 1. schvaluje rozpočet TDC a jeho změny a sleduje hospodárnost jeho činnosti,
 2. předkládá Výroční zprávu TDC ke schválení VRJ,
 3. jmenuje a odvolává ředitele TDC, jímž může být pouze osoba bezúhonná ve smyslu čl. 205 OŘJ,
 4. dohlíží na činnost ředitele a rozhoduje o jeho odměnách,
 5. schvaluje vnitřní předpisy TDC závazné pro jeho zaměstnance a spolupracovníky,
 6. spolupracuje na dlouhodobém plánu rozvoje TDC a předkládá jej ke schválení VRJ.

(11) Členům rady TDC nepřísluší odměna za výkon funkce.

5. Revizní komise TDC

(12) Působnost a pravomoci Revizní komise TDC se řídí Revizním řádem Junáka. Její nejméně tři členy jmenuje a odvolává VRJ.

(13) Revizní komise TDC má pravomoc požádat předsedu Rady TDC o svolání mimořádného jednání rady. RTDC se musí sejít do 30 dní od podání žádosti.

(14) Revizní zprávu předkládá pro informaci revizní komise také VRJ.

(15) Revizní komise TDC přezkoumává Výroční zprávu TDC.

6. Ředitel TDC

(16) Statutárním orgánem TDC je ředitel, který může být k TDC v pracovněprávním vztahu.

(17) Ředitel jedná jménem TDC a řídí jeho činnost ve všech záležitostech s výjimkou těch, které tento statut vyhrazuje do působnosti Rady TDC nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada TDC vyhradila svým rozhodnutím.

(18) Ředitel TDC odpovídá zejména za:

 1. hospodaření TDC, schvaluje účetní závěrka, kterou předkládá Radě TDC ke schválení,
 2. průběžné řízení činnosti TDC a za jeho vnitřní organizaci,
 3. využití lidských zdrojů a určení platů zaměstnanců TDC,
 4. předložení výroční zprávy, ročního plánu činnosti a rozpočtu TDC na další rok ke schválení Radě TDC,
 5. účastní se jednání Rady TDC s hlasem poradním.

(19) Ředitel se nesmí účastnit podnikání mimo TDC v oboru shodném nebo příbuzném s předmětem podnikání TDC.

(20) V případě, že Ředitel TDC ukončí výkon své funkce, jeho pravomoci dočasně přecházejí na předsedu Rady TDC, ten je povinen o tom neprodleně zpravit VRJ a svolat zasedání Rady TDC.

7. Pravomoci VRJ

(21) Výkonná rada Junáka jmenuje a odvolává předsedu rady TDC a členy rady TDC a revizní komise TDC.

(22) Mezi pravomoci vyhrazené VRJ zejména patří:

 1. schvalovat dlouhodobý rozvojový plán TDC připravený Radou TDC,
 2. určovat roční plán tisku zásadních publikací, knih a propagačních materiálů,
 3. stanovit rozsah a obsah konkrétních služeb komunikace a služeb PR pro Junáka,
 4. určení obchodní cenové politiky pro služby a produkty TDC,
 5. vymezovat úroveň spolupráce a konkurence s dalšími společnostmi a jednotkami Junáka,
 6. schvalovat výroční zprávu TDC.

8. Členství v TDC

(23) Členové TDC jsou v TDC registrováni jako hosté a musí být registrováni řádně v některé OJ.

Svým členstvím dávají najevo ochotu pomoci s naplněním poslání TDC. Každý člen TDC má právo být pověřován úkoly v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími ředitele či rady TDC.

(24) Členství vzniká schválením žádosti o přijetí člena radou TDC a končí:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím ředitele či rady TDC nebo,
 3. ukončením členství v Junáku.

(25) TDC může od svých členů vybírat členský příspěvek, jehož výši stanoví svým rozhodnutím Rada TDC.

9. Závěrečná a přechodná ustanovení

(26) Statut TDC byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 15. 1. 2011 a nabývá účinnosti dnem schválení. K tomuto dni se zrušuje dosavadní znění Statutu TDC schváleného dne 9. 3. 2002.

náčelní DK: Ak. mal. Michala K. Rocmanová v.r.

náčelník CHK: Zdeněk Prančl v.r.

starosta Junáka: Ing. JosefVýprachtický v.r.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.