( Neaktuální )
Platné 5. 4. 2003 – 1. 3. 2022, Účinné od 5. 4. 2003
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Vzdělávacího střediska Gemini

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Identifikace jednotky

(1) Úplný název: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Vzdělávací středisko Gemini

(2) Zkrácený název: Gemini

(3) Číslo organizační jednotky: 900.07

(4) Zkratka: VSG

(5) Znak: Černý kruh se žlutým okrajem a vepsaným žlutým stylizovaným astronomickým symbolem pro souhvězdí Blíženců (podobné římskému číslu II).

(6) Znak je součástí přílohy.

(7) Sídlo Gemini: Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1

(8) IČO: 709 33 863

2. Zakladatel Gemini

(9) Junák – svaz skautů a skautek ČR, , Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

(10) IČO: 00 409 430

3. Úvodní ustanovení

(11) Gemini je zvláštní organizační jednotkou založenou 1.10.2001 na základě Směrnice pro zakládání a rušení jednotek se speciálním výchovným zaměřením.

4. Předmět činnosti Gemini

(12) Poslání jednotky

Přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů Junáka, podporovat kvalitní přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže.

(13) Klíčové oblasti

 1. Pořádání vzdělávacích akcí podle zvláštních předpisů [1]
 2. Pořádání kvalifikačních zkoušek podle zvláštních předpisů [1]
 3. Pořádání vzdělávacích akcí určených rovněž pro nebo zejména pro nečleny Junáka.
 4. Vydávání metodických materiálů a jiných tiskovin.
 5. Správa movitého a nemovitého majetku určeného zejména pro výchovu a vzdělávání činovníků Junáka.
 6. Kontakty s ostatními subjekty v rámci i vně Junáka, které se zabývají výchovou dospělých a dospívající mládeže.

5. Pravomoci a odpovědnost Gemini

(14) Pořádat vzdělávací akce a naplňovat pravomoci a odpovědnosti pořadatele takových akcí podle platných předpisů a v souladu s pokyny ústředních orgánů Junáka.

(15) Pořádat kvalifikační zkoušky pro členy i nečleny Junáka, úspěšným absolventům vydávat osvědčení v souladu s vnitřními předpisy Junáka.

(16) V součinnosti s ústředními orgány Junáka jednat s příslušnými orgány veřejné správy a případně dalšími osobami o akreditaci vzdělávacích programů Gemini určených pro dospělé a dospívající mládež. Akreditací se zde rozumí uznání těchto vzdělávacích programů jako kvalifikačních předpokladů pro výkon funkcí, které jsou upraveny právními předpisy.

(17) V součinnosti s ústředními orgány Junáka jednat v oblastech výchovy a vzdělávání činovníků s příslušnými orgány ostatních skautských organizací v ČR i zahraničí, s mezinárodními organizacemi skautů a skautek a s ostatními organizacemi dětí a mládeže v ČR i zahraničí.

(18) Spravovat movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví Gemini, nebo ke kterému vykonává Gemini nájemní nebo jiná obdobná práva.

6. Statutární orgán Gemini

(19) Statutárním orgánem Gemini je předseda Rady Gemini, kterého volí ze svého středu Rada Gemini. Předseda jedná jménem Gemini. Za Gemini podpisuje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému plnému názvu jednotky připojí svůj podpis.

(20) Rada Gemini rovněž volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí.

7. Vnitřní orgány Gemini

(21) Vnitřní orgány Gemini jsou:

 1. Sněm Gemini
 2. Rada Gemini v čele s předsedou rady
 3. Revizní komise Gemini

(22) Sněm Gemini

Sněm Gemini se schází nejméně jedenkrát za dva roky a má ve své výlučné pravomoci:

 1. volit Radu Gemini
 2. volit Revizní komisi Gemini
 3. schvalovat činnost a hospodaření Rady Gemini

(23) Právo účasti na sněmu Gemini mají všichni členové Gemini, tj. členové Junáka, kteří jsou registrováni ve svých organizačních jednotkách a kteří navíc požádali o členství v Gemini a Rada Gemini jejich členství schválila. Toto členství vzniká schválením žádosti člena a končí:

 1. na vlastní žádost člena
 2. rozhodnutím rady nebo sněmu Gemini
 3. ukončením členství v Junáku

(24) Rada Gemini

Radu Gemini tvoří:

 1. Pět až sedm členů Rady Gemini, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu rady.
 2. Hospodář Gemini, kterého jmenuje svým usnesením Rada Gemini a který se po dobu svého jmenování stává členem rady s plným hlasovacím právem.

Rada Gemini je vrcholným řídícím orgánem Gemini mezi sněmy. Přísluší jí rozhodovat o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Sněmu Gemini. Ve své činnosti se řídí vnitřními předpisy Junáka a usneseními sněmu, jemuž se zodpovídá ze své činnosti.

Funkční období rady začíná jejím zvolením a zaniká zvolením nové rady.

(25) Revizní komise Gemini

Revizní komise (dále jen RK) Gemini je kontrolním orgánem. Přísluší jí kontrolovat hospodaření i další činnost Gemini a ověřovat, zda je prováděna v souladu s platnými předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, informuje Radu Gemini, která neprodleně zjedná nápravu. Pokud se tak nestane, informuje o této skutečnosti ústřední orgány Junáka. RK podává revizní zprávu Sněmu Gemini.

Funkční období RK začíná jejím zvolením a zaniká zvolením nové RK .

RK má předsedu a nejméně jednoho člena.

8. Způsob řízení Gemini

(26) Gemini je podřízena svému zakladateli.

(27) Činnost Gemini se řídí ročním plánem včetně rozpočtu, který je na počátku kalendářního roku předkládán Výkonné radě Junáka. Tento plán je průběžně doplňován, případně měněn podle požadavků VRJ.

(28) O své práci předkládá Gemini výroční zprávu VRJ a NJ.

9. Návaznost na jiné jednotky v organizaci

(29) Gemini v souladu se svým posláním spolupracuje zejména se zpravodajem VRJ pro výchovu činovníků.

(30) Dále spolupracuje s ostatními zpravodaji VRJ, zejména s výchovnými zpravodaji jednotlivých kmenů a věkových skupin, s organizačním zpravodajem a zahraničními zpravodaji.

(31) Dále spolupracuje se zpravodaji pro výchovu činovníků krajských rad Junáka a výchovnými zpravodaji okresních rad.

(32) Členové Gemini platí zvláštní příspěvek, jehož výši stanoví Rada Gemini.

10. Hospodaření

(33) Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který je s Plánem činnosti předkládán Radou Gemini VRJ na vědomí. Hospodář Gemini provádí každoročně vyúčtování, které předkládá Radě Gemini. Rada Gemini jej po schválení zapracuje do výroční zprávy, kterou předkládá Sněmu Gemini ke schválení a VRJ a NJ na vědomí.

11. Závěrečné ustanovení

(34) Změnou tohoto statutu pozbývá platnosti statut z 1. 10. 2001.

(35) Schváleno dne 5. 4. 2003

Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl

Náčelní DK: Hana Vogeltanzová

Náčelník ChK: Zdeněk Prančl

[1] Zejména se jedná o Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.