( Aktuální )
Platné 13. 2. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 3. 2022

Předpis: Statut Vzdělávacího střediska Gemini

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Vzdělávací středisko Gemini, z. s. (dále jen „VSG”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek” jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) VSG je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ”),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ”),
 4. Revizní řád,
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ”).

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Vzdělávací středisko Gemini, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Vzdělávací středisko Gemini;
 2. zkratku ZvOJ: VSG.

(6) Sídlem VSG je Senovážné náměstí 977/​24, 110 00 Praha.

(7) Identifikační číslo jednotky: 70933863.

(8) Evidenční číslo jednotky: 900.07.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem VSG je přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů organizace a podporovat kvalitní přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže.

(10) Předmět činnosti VSG, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v 

 1. pořádání výchovných a vzdělávacích akcí podle ŘVČČJ,
 2. pořádání zkoušek podle ŘVČČJ,
 3. pořádání kurzů a školení, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 4. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 5. udržování kontaktů a výměně zkušeností se subjekty uvnitř organizace i mimo ni, které se zabývají výchovou a vzděláváním dospělých a dospívajících,
 6. správě jmění VSG, které je určeno k naplňování poslání a účelu VSG.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) VSG je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány VSG jsou Sněm VSG, Rada VSG, předseda Rady a místopředseda Rady.

(13) Sněmu VSG náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(14) Radě VSG náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(15) Předseda Rady je statutárním orgánem VSG a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Předsedu Rady zastupuje místopředseda Rady ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(16) Kontrolním orgánem je Revizní komise VSG, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Sněm VSG

(17) Nejvyšším orgánem VSG je Sněm VSG. Pro jeho působnost a pravomoci platí, a pro svolání, jednání a další záležitosti procesního charakteru se použijí, ustanovení vnitřního práva týkající se sněmu základní organizační jednotky obdobně.

(18) Delegáty Sněmu VSG jsou všichni členové VSG.

6. Rada VSG

(19) Rada VSG je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(20) Členy Rady VSG jsou:

 1. předseda Rady,
 2. místopředseda Rady,
 3. alespoň 3 další členové volení Sněmem VSG.

(21) Počet členů Rady VSG dle čl. (20) písm. c) stanoví Sněm VSG svým usnesením před provedením volby.

(22) Pro svolání a jednání Rady VSG se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(23) Rada VSG zejména

 1. schvaluje rozpočet VSG a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti VSG,
 3. schvaluje roční plán činnosti VSG a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu VSG a zprávu o hospodaření VSG za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost předsedy Rady a místopředsedy Rady,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od členů VSG v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky VSG závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance VSG, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

7. Předseda Rady

(24) Statutárním orgánem VSG je předseda Rady.

(25) Předseda Rady jedná za VSG a řídí činnost VSG ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Sněmu VSG, Rady VSG nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada VSG vyhradila svým rozhodnutím.

(26) Předseda Rady odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě VSG ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu VSG na další rok ke schválení Radě VSG,
 4. průběžné řízení činnosti VSG a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(27) Předseda Rady schvaluje účetní závěrku VSG.

8. Revizní komise VSG

(28) Revizní komise VSG má alespoň 3 členy. Pro způsob ustavování Revizní komise VSG se použijí ustanovení OŘJ upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek obdobně.

(29) Působnost a pravomoci Revizní komise VSG se řídí zejména Revizním řádem.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(30) VSG předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti VSG na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(31) VSG zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů VSG včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou VSG.

10. Členství ve VSG

(32) VSG je komunitní ZvOJ ve smyslu čl. 19 písm. a) Řádu ZvOJ. VSG se pro posuzování možností členství mimo jiné řídí pravidly danými Řádem ZvOJ, především v čl. 16 až 19.

(33) Členové VSG jsou ve VSG registrováni jako:

 1. řádní členové, nebo
 2. hosté, a pak musí být registrováni řádně v jiné organizační jednotce.

(34) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou VSG. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady VSG, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(35) Členové orgánů VSG ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(36) Hostující členové VSG, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy VSG podle tohoto statutu.

(37) Ke dni účinnosti statutu se zrušuje Statut VSG schválený Náčelnictvem dne 5. 4. 2003.

(38) Řád byl schválen dne 13. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.

  

Přílohy statutu:

Příloha č. 1 – Znak Vzdělávacího střediska Gemini

 

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Příloha č. 1 – Znak Vzdělávacího střediska Gemini

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.