( Aktuální )
Platné 2. 12. 2017 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2018
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut ZvOJ Skautské základny VAVÉHA

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Skautské základny VAVÉHA, z. s. (dále jen SZV) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen Junák) ve smyslu ustanovení § 228 Občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov spolku.

(2) SZV je zvláštní organizační jednotka zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání Junáka, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek, a to s působností především v rámci Jihočeského kraje.

2. Související předpisy

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 • Stanovy,
 • Organizační řád (dále OŘJ) a
 • Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále Řád ZvOJ).
 • 3. Identifikace zvláštní organizační jednotky

  (4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Skautské základny VAVÉHA, z. s.

  (5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení

  1. zkrácený název ZvOJ: Junák, Skautské základny VAVÉHA;
  2. zkratku ZvOJ: SZV.

  (6) Sídlem SZV je Krajinská 384/​40a, 370 01 České Budějovice.

  (7) Identifikační číslo jednotky: 01273507

  (8) Evidenční číslo jednotky: 900.13

  Poslání a předmět činnosti

  (9) Posláním a účelem SZV je především spravovat základny a vytvářet zázemí, kterým je nejen v daném regionu podporována činnost dětí a mládeže a jejich akcí, stejně tak vytvářet podmínky pro činnost dospělých členů a podporovat rodinný skauting nad rámec činnosti běžných jednotek.

  (10) Předmět činnosti SZV, kterým dosahuje svého účelu a poslání, spočívá v komplexu vzájemně provázaných aktivit zahrnujících zejména:

  1. správu movitého a nemovitého majetku,
  2. navazování a budování partnerských vztahů a spolupráce v rámci regionu i zahraničí,
  3. pořádání, spolupráce na pořádání a poskytování zázemí pro vzdělávací akce,
  4. podporu rodinného skautingu a poskytování rekreačních možností (příležitostí) i mladým rodinám činovníků a členů Junáka,
  5. vytváření podmínek pro činnost dospělých členů Junáka,
  6. vydávání metodických a propagačních materiálů,
  7. rozvoj specifických prostředků skautské výchovy.

  4. Řídící a kontrolní orgány

  (11) Nadřízenou organizační jednotkou SZV je Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. (ev. č. 311.04; dále nadřízená OJ), které v souladu s tímto statutem dohlíží na fungování SZV a rozhoduje o složení orgánů SZV. Tím není dotčena podřízenost SZV přímo Junáku ve smyslu čl. 34 Stanov.

  (12) Řídícími orgány SZV jsou rada SZV, ředitel a jeho zástupce.

  (13) Kontrolním orgánem je revizní komise SZV, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.

  (14) Rada SZV je nejvyšším orgánem SZV. Radě náleží působnost rady OJ i působnost sněmu OJ ve smyslu čl. 38 písm. a) a b) Stanov. Řediteli náleží působnost vedoucího organizační jednotky ve smyslu čl. 38 písm. d) Stanov.

  5. Rada

  (15) Rada SZV je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

  (16) Počet členů rady SZV stanoví nadřízená OJ tak, aby byl roven minimálně třem.

  (17) Členy rady SZV jmenuje a odvolává nadřízená OJ, a to tak, aby alespoň jeden člen rady byl zároveň členem nadřízené OJ. Zpravidla jsou členy rady SZV jmenováni zástupci jednotlivých základen spravovaných SZV.

  (18) Funkční období členů rady SZV je zpravidla tříleté.

  (19) Členství v radě SZV je dobrovolnou funkcí a je neslučitelné s výkonem funkce ředitele a členstvím v revizní komisi SZV, stejně tak v revizní komisi nadřízené OJ.

  (20) Členové rady SZV mezi sebou volí předsedu rady. Ten svolává a řídí zasedání rady, a to tak, aby se rada sešla alespoň jednou za 6 měsíců.

  (21) Pro jednání rady SZV se přiměřeně použijí pravidla jednání rad běžných OJ. Z jednání rady SZV je pořizován zápis.

  (22) Rada SZV zejména:

  1. schvaluje rozpočet SZV a jeho změny, sleduje hospodárnost činnosti SZV,
  2. schvaluje roční plán činnosti SZV a dohlíží na jeho plnění,
  3. schvaluje výroční zprávu SZV a zprávu o hospodaření SZV za uplynulý rok,
  4. jmenuje a odvolává ředitele,
  5. na návrh ředitele jmenuje a odvolává zástupce ředitele,
  6. dohlíží na činnost ředitele i jeho zástupce, a pokud jsou v pracovněprávním vztahu, tak rozhoduje o jejich odměnách,
  7. schvaluje vnitřní předpisy SZV závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance SZV.

  6. Ředitel a zástupce ředitele

  (23) Statutárním orgánem SZV je ředitel, který může být k SZV v pracovněprávním vztahu.

  (24) Ředitel jedná jménem SZV a řídí činnost jednotky ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti rady SZV nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti rada SZV vyhradila svým rozhodnutím.

  (25) Ředitel SZV odpovídá zejména za:

  1. hospodaření jednotky, schvaluje účetní závěrku, radě SZV předkládá ke schválení zprávu o hospodaření,
  2. předložení výroční zprávy za uplynulý rok radě SZV ke schválení,
  3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu SZV na další rok ke schválení radě SZV,
  4. průběžné řízení činnosti SZV a za vnitřní organizaci jednotky a
  5. využití a řízení lidských zdrojů.

  (26) Ředitel se účastní jednání rady SZV s hlasem poradním.

  (27) Zástupce ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu, v souladu s čl. 73 Stanov. Zástupce ředitele může být k SZV v pracovněprávním vztahu.

  (28) Ředitelem, stejně tak zástupcem ředitele, může být pouze osoba bezúhonná ve smysl čl. 229 OŘJ.

  (29) V případě, že ředitel ukončí výkon své funkce, jeho pravomoci přechází na zástupce ředitele až do okamžiku jmenování nového ředitele. Předseda rady SZV neprodleně o odstoupení ředitele informuje nadřízenou OJ.

  (30) V případě, že ředitel i jeho zástupce ukončí výkon své funkce, přecházejí pravomoci ředitele dočasně na předsedu rady SZV, ten je povinen o tom neprodleně informovat nadřízenou OJ a svolat zasedání rady SZV.

  7. Revizní komise

  (31) Revizní komise SZV (dále RK) je nejméně tříčlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem.

  (32) Členy revizní komise jmenuje nadřízená OJ zpravidla na tři roky.

  (33) Členové RK si mezi sebou zvolí předsedu RK, kterému přísluší právo účastnit se zasedání rady SZV s hlasem poradním.

  (34) Kromě povinností stanovených Revizním řádem přísluší RK navíc:

  1. přezkoumat výroční zprávu a zprávu o výsledcích hospodaření,
  2. zprávy o výsledcích revizí a o své kontrolní činnosti předávat revizní komisi nadřízené OJ a Ústřední revizní komisi.

  (35) Kromě pravomocí stanovených Revizním řádem přísluší RK navíc:

  1. podávat radě SZV návrh na odvolání ředitele, při zjištění ekonomických závad jeho činnosti,
  2. požádat předsedu rady SZV a v případě jeho nečinnosti i přímo svolat mimořádné jednání rady SZV, jestliže to vyžadují zájmy jednotky.

  8. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

  (36) Kromě povinností vyplývajících z právních předpisů a vnitřního práva, SZV předkládá nadřízené OJ a Junáku jednou ročně:

  1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok a
  2. rozpočet a plán činnosti na nadcházející rok.
  3. a to nejpozději v termínu stanoveném VRJ.

  9. Členství v SZV

  (37) SZV je považována svým charakterem za komunitní ZvOJ, jejímž posláním a předmět činnosti je zejména provozování skautských základen. SZV se pro posuzování možností členství mimo jiné řídí pravidly danými Řádem ZvOJ především v čl. 16 až 19.

  (38) Členové [1] SZV jsou v SZV registrováni jako:

  1. řádní členové [2], nebo,
  2. hosté, a pak musí být registrováni řádně v jiné OJ.

  (39) Členství vzniká zápisem do seznamu členů [3] po schválení žádosti o přijetí člena ředitelem, pokud si tuto pravomoc nevyhradí rada SZV. Členství končí zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

  1. na vlastní žádost člena,
  2. rozhodnutím ředitele či rady SZV, nebo
  3. ukončením členství v Junáku – českém skautu.

  (40) Členové svým členstvím dávají najevo ochotu pomáhat s naplňováním poslání SZV. Každý člen SZV má právo být pověřován úkoly v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími ředitele či rady SZV.

  (41) Povinností členů (hostujících i řádných) je platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. Výši vlastního členského příspěvku pro členy SZV stanoví svým rozhodnutím rada SZV. Řádní členové mají navíc povinnost platit členský příspěvek stanovený pro členy Junáka.

  10. Závěrečná a přechodná ustanovení

  (42) Ke dni účinnosti řádu se zrušuje Statut ZvOJ Skautské základny VAVÉHA, schválený Náčelnictvem dne 25. 11. 2012.

  (43) Statut byl schválen dne 2. 12. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

  Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

  Náčelník: Ing. Marek Baláš

  Starosta: Ing. Josef Výprachtický

  [1] Dle čl. (16) Řádu ZvOJ mohou být členy pouze dospělé osoby.

  [2] Dle čl. (18) Řádu ZvOJ může mít ZvOJ maximálně 12 řádných členů.

  [3] V souladu s vnitřním právem je seznam členů realizován prostřednictvím informačního systému skautIS.

  Byla tato stránka užitečná?
  Děkujeme!
  Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

  Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.