( Aktuální )
Platné 31. 3. 2020 – Neomezeno, Účinné od 14. 4. 2020
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k Fondu nemovitostí

1. Úvodní ustanovení

(1) Fond nemovitostí (FNJ) sdružuje prostředky určené k podpoře Junáka – českého skauta (jako hlavního spolku) a jeho organizačních jednotek při pořizování, údržbě a obnově nemovitého majetku.

(2) Podporu z FNJ je možné poskytnout pouze na nemovité věci ve vlastnictví hlavního spolku a jeho organizačních jednotek nebo k jejich pořizování do vlastnictví.

2. Tvorba FNJ

(3) Fond nemovitostí je tvořen zejména:

 1. částí odvodů z členských příspěvků; o výši odvodu rozhoduje Náčelnictvo,
 2. účelově poskytnutými dary,
 3. splátkami a vratkami dříve poskytnutých příspěvků,
 4. dalšími prostředky, o kterých tak rozhodne Náčelnictvo.

(4) Prostředky FNJ jsou odděleně sledovány v účetnictví hlavního spolku.

3. Používání prostředků FNJ

(5) Podpora z FNJ může mít podobu

 1. bezúročné zápůjčky,
 2. daru,
 3. příslibu bezúročné zápůjčky,
 4. příslibu poskytnutí daru.

(6) Zápůjčku je možné poskytnout na pořizování, údržbu a obnovu nemovitého majetku. Délka období vrácení prostředků je součástí rozhodnutí Komise FNJ, rozhodující jsou podmínky žádosti, v běžných případech nepřekračuje 8 let.

(7) Dar je možné poskytnout na

 1. pořízení pozemku – výše příspěvku může činit 15 až 30 % z vynaložených nákladů;
 2. pořízení věcného práva k pozemku – výše příspěvku může činit 15 až 30 % z vynaložených nákladů;
 3. pořízení stavby, která bude sloužit pro pravidelnou oddílovou činnost (klubovny) – výše příspěvku může činit 5 až 15 % z vynaložených nákladů.

(8) Nemovitý majetek, do kterého směřuje podpora FNJ, musí být pojištěn, pokud je vzhledem ke svému charakteru pojistitelný.

(9) Konkrétní výši podpory rozhodne Komise FNJ.

4. Komise FNJ

(10) O poskytnutí příspěvků z FNJ rozhoduje Komise FNJ. Komise při svém rozhodování zohledňuje důvodnost žádostí, efektivnost využívání prostředků FNJ, schopnost žadatele vrátit zapůjčené prostředky, hospodářské výkazy žadatele i další podstatné skutečnosti a množství volných prostředků ve FNJ.

(11) Komisi FNJ jmenuje Výkonná rada. Tvoří ji předseda, kterého si Komise FNJ volí ze svého středu, a dále nejméně 4 členové. Členem Komise je zpravidla zpravodajka VRJ pro ústředí.

(12) Předseda Komise svolává její jednání podle potřeby, zpravidla třikrát ročně a celkově řídí její činnost. Z jednání Komise se pořizuje zápis.

(13) Komise rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně polovina jejích členů. Za přítomného člena se považuje i účast prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu. Předseda Komise může požádat o projednání žádosti i per rollam (prostřednictvím e-mailu). Záznam o výsledku tohoto hlasování musí být proveden v zápisu z nejbližšího dalšího zasedání.

5. Povinnosti žadatele a příjemce podpory z FNJ

(14) O podporu z FNJ musí žadatel požádat Komisi FNJ. Žadatelem může být hlavní spolek nebo jeho organizační jednotky. Formu a náležitosti žádosti stanoví zpravodajka VRJ pro ústředí.

(15) Přijetím nevratného příspěvku z FNJ se žadatel zavazuje, že při zcizení takto pořízené nemovité věci vrátí do FNJ částku, která se určí jako součin procenta (podle kterého byla určena výše daru při nákupu pozemku – viz čl. (7)) a aktuální (prodejní) ceny pozemku.

(16) Příjemce je povinen nemovitost nově nabytou s podporou FNJ neprodleně pojistit, pokud je vzhledem k charakteru nemovitosti pojistitelná.

(17) Zajištění nemovité věci, jejíž pořízení bylo podpořeno darem z FNJ, může být provedeno i zřízením předkupního práva nebo smluvně upraveným závazkem. O formě zajištění rozhodne Komise FNJ.

(18) Poskytnutí prostředků z FNJ potvrzuje svým rozhodnutím starosta a to zpravidla na smlouvě, která upravuje vztah mezi Junákem – českým skautem a příjemcem příspěvku.

6. Závěrečné ustanovení

(19) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit starosta.

(20) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k Fondu nemovitostí Junáka ze dne 31. 8. 2014.

(21) Směrnice byla vydána dne 31. 3. 2020 a nabývá účinnosti dne 15. 4. 2020.

 

Markéta Olišarová

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.