( Aktuální )
Platné 6. 6. 2003 – Neomezeno, Účinné od 30. 6. 2003
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků

1. Úvodní ustanovení

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků v souladu s Hospodářským řádem Junáka (bod 8.2) upravuje podmínky pro proplácení telekomunikačních poplatkůJunákem - svazem skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a vztahuje se na Junák (jako celek) i jednotlivé organizační jednotky.

2. Vymezení proplácení telekomunikačních poplatků

Junák proplácí telekomunikační poplatky

 • činovníkům ústředních orgánů,
 • činovníkům rad a revizních komisí organizačních jednotek,
 • činovníkům a členům Junáka zabezpečujícím akce Junáka,
 • dalším činovníkům či osobám,

kteří při činnosti ve prospěch Junáka využívají telekomunikační služby.

K proplácení je oprávněna ta jednotka Junáka, ve které činovník funkci vykonává nebo v jejíž prospěch je činnost vykonávána.

3. Opakované proplácení telekomunikačních poplatků

 1. Při výkonu činovnické funkce či dlouhodobě vykonávané činnosti ve prospěch Junáka je možné proplácet telekomunikační poplatky z využívané pevné či mobilní stanice opakovaně[1] . Případná pravidla stanoví svým písemným rozhodnutím příslušná rada, pokud tak neučiní, rozhoduje o takovémto způsobu proplácení telekomunikačních poplatků statutární orgán. Pravidla pro Junák (jako celek) stanoví pokynem hospodářský zpravodaj Junáka.

 2. Podmínkou pro opakované proplácení telekomunikačních poplatků z telefonní stanice je uzavření „Smlouvy o proplácení telekomunikačních poplatků“ mezi osobou, jíž mají být poplatky propláceny, a Junákem. Smlouva musí obsahovat výši proplácených měsíčních telekomunikačních poplatků nebo způsob jejího stanovení.

 3. Výše proplácených telekomunikačních poplatků může být stanovena:

  1. ve výši skutečných telekomunikačních poplatků (při možnosti oddělit telekomunikačních poplatky související s činností ve prospěch Junáka),
  2. ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za telekomunikační služby,
  3. ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za připojování k síti Internet.
 4. Výše pravidelné měsíční částky může být stanovena absolutní částkou, procentním podílem z měsíčních telekomunikačních poplatků, případně jejich vzájemnou kombinací.

 5. Telekomunikační poplatky jsou propláceny na základě předložení kopie vyúčtování od provozovatele telekomunikačních služeb. Výše proplácených poplatků nemůže přesáhnout částku uvedenou v tomto vyúčtování.

3.1. Způsoby stanovení pravidelně proplácené částky

Pro stanovení výše pravidelně proplácené měsíční částky z bodu 3., odst. 3 se jednotka může rozhodnout pro jeden z následujících postupů:

 • porovnání průměrné výše telekomunikačních poplatků za 6 měsíců předcházejících nástupu činovníka do funkce a za 6 měsíců ve funkci,
 • posouzení rozsahu využití telefonní stanice na základě podrobného výpisu telekomunikačních poplatků od provozovatele telefonní stanice nejméně za 2 měsíce (v takovém případě Junák může uhradit náklady spojené s podrobnými výpisy),
 • posouzení rozsahu využití telefonní stanice na základě podrobného písemného sledování využívání telefonní stanice nejméně za 2 měsíce provedené samotným činovníkem.

Výše pravidelně proplácené měsíční částky musí být znovu posouzena uvedenými způsoby nejpozději do tří let.

V průběhu tohoto nejvýše tříletého období může být změna částky stanovena odhadem rozdílu dosud proplácené výše a skutečně využitých telekomunikačních služeb ve prospěch Junáka. Tento postup nelze použít v případě více než 25 % kumulovaného nárůstu proplácené částky.

4. Jednorázové proplacení telekomunikačních poplatků

 1. Za jednorázové proplacení telekomunikačních poplatků se vždy považuje proplacení ceny telefonní karty či kupónu do mobilního telefonu a dále jednorázové proplacení vyúčtování pevné či mobilní telefonní stanice za telekomunikační služby.
 2. Pravidla pro jednorázové proplacení telekomunikačních poplatků stanoví svým písemným rozhodnutím příslušná rada. Pravidla pro proplácení telekomunikačních poplatků pro Junák (jako celek) stanoví pokynem hospodářský zpravodaj Junáka.
 3. Pokud takové rozhodnutí neučiní rada, rozhoduje o proplacení telekomunikačních poplatků příslušný statutární orgán nebo v rámci hospodaření akce její vedoucí. V takovém případě musí být u účetního dokladu, na základě něhož se telekomunikační poplatky proplácí, zaznamenán účel použití telekomunikačních služeb a schválení jejich proplacení činovníkem, který rozhodnutí učinil.
 4. Telekomunikační poplatky mohou být proplaceny na základě dokladu o pořízení telefonní karty či kupónu do mobilního telefonu nebo na základě kopie vyúčtování pevné či mobilní telefonní stanice. Výše proplácených poplatků nemůže přesánou částku uvedenou na těchto dokladech.

5. Závěrečná ustanovení

Směrnice byla schválena Výkonnou radou Junáka dne 6. 6. 2003, nabývá účinnosti dne 1.  7. 2003. Ke dni účinnosti se ruší pokyn č. 2/​97 k poskytování úhrad za telekomunikační poplatky z 1. 1. 1997.

Starosta JunákaIng. František Šmajcl, v. r.

[1] Telefonní mobilní stanicí se rozumí mobilní telefon, jehož uživatel má uzavřenou smlouvu s poskytovatelem telekomunikačních služeb (tj. nepoužívá kupóny do mobilního telefonu).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.