( Aktuální )
Platné 18. 1. 2017 – Neomezeno, Účinné od 20. 1. 2017
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice o náležitostech návrhu na udělení vyznamenání

Směrnice o náležitostech návrhu na udělení vyznamenání

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice v souladu se zněním Řádu o skautských vyznamenáních (dále jen řád) upravuje podmínky pro navrhování a udělení řádů, medailí, čestného členství ve Svojsíkově oddílu a čestných odznaků Junáka – českého skauta. Směrnice se vztahuje na vyznamenání s platným statutem, která jsou uvedena v příloze č. 1 řádu, vyjma vyznamenání Kmene dospělých, u nichž podmínky pro navrhování a udělení upravuje vnitřní předpis KD.

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

  1. Organizační řád,
  2. Řád o skautských vyznamenáních,
  3. Řád Svojsíkova oddílu a
  4. statuty jednotlivých vyznamenání.

2. Předložení návrhu

(3) Návrh na udělení vyznamenání musí splňovat všechny náležitosti vyplývající z příslušného statutu. Zdůvodnění návrhu musí být dostatečné, výstižné a se zcela konkrétními přínosy navrhovaného, uvádí se zejména významné zásluhy. Návrh na udělení vyznamenání se podává na příslušném formuláři (Příloha č. 2 – Návrh na udělení vyznamenání), v případě návrhu na udělení vyznamenání „členství ve Svojsíkově oddílu“ je nutné postupovat v souladu s Řádem Svojsíkova oddílu a návrh se podává na příslušném formuláři (Příloha č. 3 – Evidenční karta člena SO). Předkladatel může dle vlastní vůle připojit k návrhu i další vyjádření či doporučení, která nejsou statutem povinně vyžadována. 

(4) Návrhy podané na nesprávných formulářích, s chybějícími údaji či bez řádného odůvodnění, může schvalovatel či udělovatel předkladateli vrátit k doplnění. 

(5) Návrh na udělení vyznamenání se zasílá k posouzení schvalovateli do KÚJ na adresu: Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. V případě, že je schvalovatelem krajská rada, doručuje se návrh příslušnému skautskému kraji. Návrh je také možné zaslat čistě elektronicky na e-mailovou adresu schvalovatele (do KÚJ na adresu: kancelar@skaut.cz ). V takovém případě postačí, aby byl návrh prostým způsobem podepsán a převeden do elektronické podoby (naskenován do PDF).

3. Schválení návrhu

(6) Schvalovatel je povinen, pokud statut nestanoví jinak (např. z důvodu přihlédnutí k řádovému dni), předložený návrh bez zbytečného prodlení projednat a vydat rozhodnutí. Pokud schvalovatel schválení vyznamenání zamítne, je povinen do 15 dnů po té oznámit své rozhodnutí předkladateli, zpravidla s uvedením důvodu. Pokud je schvalovatelem ústřední orgán, zasílá informaci o zamítnutí prostřednictvím KÚJ.

(7) Pokud schvalovatel vyznamenání odsouhlasí, předá své rozhodnutí bez zbytečného prodlení udělovateli, zpravidla prostřednictvím KÚJ.

(8) Dle Statutů Řádu Stříbrného vlka a Řádu Stříbrného trojlístku byly ustaveny sbory nositelů. Sbory rozhodují společně s náčelníkem nebo náčelní o schválení návrhu. Sbor není vázán pořadím doručených návrhů ani žádnou lhůtou k jejich projednání či rozhodnutí o nich.

(9) KÚJ zajistí předání návrhů seniorům sborů a vyrozumí o tom předkladatele. Ve vyrozumění musí být uvedena informace o časové nevázanosti sboru.

4. Udělení vyznamenání

(10) O schváleném návrhu rozhoduje s konečnou platností udělovatel a učiní tak bez zbytečného prodlení.

(11) Pokud udělovatel vyznamenání rozhodne o neudělení, je povinen do 15 dnů po té oznámit tuto skutečnost předkladateli a schvalovateli, zpravidla s uvedením důvodu. Za činovníky ústředních orgánů zasílá informaci o zamítnutí KÚJ. 

(12) Pokud udělovatel vyznamenání udělí, předá své rozhodnutí neprodleně do KÚJ k vyřízení. Udělovatel vždy podepisuje dekret vyznamenání a může rozhodnout o tom, že vyznamenání osobně předá vyznamenanému.

5. Evidence vyznamenání, podávání informací

(13) KÚJ vede evidenci o návrzích na vyznamenání a udělených vyznamenání. 

(14) Pokud udělení vyznamenání není vyřízeno do 30 dnů od přijetí návrhu, či nelze předpokládat splnění této lhůty, informuje KÚJ předkladatele o dalším nakládání s návrhem i s odhadem časové náročnosti schvalovacího procesu. Předkladatel má kdykoliv v průběhu schvalování možnost požádat KÚJ o zaslání informace o aktuálním stavu návrhu. KÚJ takovou informaci bez zbytečného odkladu podá.

(15) V případě udělení vyznamenání připraví KÚJ příslušný dekret a insignii (je-li statutem přiznána) a zašle je předkladateli k udělení. V případě, že vyznamenání bude osobně předávat udělovatel, zašle o tom KÚJ předkladateli vyrozumění.

6. Úhrada nákladů na insignii

(16) Na nákladech na pořízení insignie vyznamenání se ve výši stanovené v Příloze č. 1 – Tabulka vyznamenání podílí předkladatel návrhu na vyznamenání. Úhrada bude provedena na základě zaslaného dokladu na bankovní účet Junáka – českého skauta.

7. Závěrečná a přechodná ustanovení

(17) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit organizační zpravodaj VRJ. 

(18) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice o náležitostech návrhu na udělení vyznamenání ze dne 12. 5. 2010.

(19) Směrnice byla vydána dne 18. 1. 2017 a nabývá účinnosti dne 20. 1. 2017. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.