( Aktuální )
Platné 19. 6. 2024 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení (OČK, zvláštní oprávnění i pro nečleny)

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje získávání oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení čekatelské i vůdcovské zkoušky. Definuje zejména procesní podmínky pro získání odborných činovnických kvalifikací (OČK) a popisuje, jak získat zvláštní oprávnění ke zkoušení i pro nečleny.

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

 1. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále řád),
 2. Směrnice k vydávání dekretů,
 3. Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací,
 4. Směrnice k uznávání kvalifikací a
 5. Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.

2. OČK (Odborné činovnické kvalifikace)

(3) V souladu se řádem jsou OČK nástrojem pro zajištění kvalitního vzdělávání činovníků. Jedná se o kvalifikaci určenou pro činovníky, kteří vzdělávání zajišťují – instruktory, lektory a členy zkušebních komisí.

(4) OČK představuje kvalifikaci – specializaci v určité konkrétní oblasti skautského vzdělávání. Držitel OČK je považován za odborně, lektorsky a didakticky způsobilého pro výuku daného oboru a pro ověřování odpovídajících kompetencí, respektive kritérií u ČZ a VZ. Oproti tomu držitel instruktorské kvalifikace (dále IK) je považován za vzdělavatele, který je způsobilý pro nastavování celkového rámce a dramaturgie vzdělávací akce, včetně ovlivňování atmosféry akce a celkové podpory výchovného a vzdělávacího rozměru akce. Jako takový nemusí být držitel IK oborovým odborníkem a držitelem některého z OČK. IK opravňuje za podmínek stanovených řádem k ověřování u čekatelských zkoušek, nikoli u zkoušek vůdcovských. OČK opravňuje za podmínek stanovených řádem k ověřování jak u čekatelských zkoušek, tak u vůdcovských zkoušek.

(5) V návaznosti na řád upravuje tato směrnice všechny jím definované odborné činovnické kvalifikace:

 1. OČK hospodaření,
 2. OČK metodika,
 3. OČK myšlenkové základy a historie skautingu,
 4. OČK organizace,
 5. OČK pedagogika,
 6. OČK právo,
 7. OČK psychologie,
 8. OČK táboření a bezpečnost,
 9. OČK vedení oddílu a
 10. OČK první pomoc.

(6) Obsahové náplně jednotlivých OČK zveřejní VRJ (typicky samostatně zpravodaj pro vzdělávání) na Skautské křižovatce.

(7) Předseda zkušební komise ČZ či VZ je zodpovědný za to, aby příslušné kompetence, respektive kritéria zkoušky byly ověřovány osobou k tomu přiměřeně kvalifikovanou.

2.1. Žádosti a udělování OČK

(8) Žadatel o udělení OČK musí:

 1. být členem Junáka – českého skauta,
 2. dosahovat věku minimálně 18 let (před dnem získání kvalifikace) a
 3. splnit případné další vstupní podmínky dané přílohou této směrnice.

(9) Udělení OČK se skládá z posouzení tří složek:

 1. lektorské dovednosti,
 2. odbornost a
 3. didaktika oboru.

Jakým způsobem lze jednotlivé složky prokázat pro konkrétní obory OČK, je uvedeno v příloze této směrnice.

(10) Uchazeč žádá o udělení jednotlivých OČK prostřednictvím on-line formuláře (www.skaut.cz/​zadost-ock ). Žadatel pečlivým vyplněním formuláře (vč. nahrání potřebných příloh) doloží náležitosti vyžadované k posouzení žádosti o udělení konkrétní OČK (viz příloha). V případě nekompletní žádosti nebude schvalovací řízení zahájeno. O případné nekompletnosti žádosti uchazeče informuje Kancelář ústředí.

(11) O udělení či neudělení OČK rozhodne VRJ (typicky samostatně zpravodaj pro vzdělávání). Při rozhodování o udělení OČK zpravidla vychází z doporučení garantů OČK, případně ze zprávy o mentoringu, případně z dokladů o dosaženém vzdělání. Pojetí mentoringu a přehled uznatelného vzdělání obsahuje příloha této směrnice. Možnost uznání jiného vzdělání, než je uvedené v příloze této směrnice, ošetřuje Směrnice k uznávání kvalifikací. 

(12) Z důvodu řádného posouzení žádosti musí uchazeč o OČK vždy splnit alespoň jednu z vybraných podmínek jak v odborné, tak lektorské a také didaktické způsobilosti dané OČK. Pokud VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) nebo garanti OČK nepovažují splnění podmínky za průkazné, mohou od uchazeče požadovat doplnění podkladů nebo splnění jiné podmínky k dostatečnému prověření kompetencí a naplnění podmínek v rozsahu daném přílohou této směrnice.

(13) Vystavení dekretu držitele příslušné OČK, stejně tak záznam této kvalifikace do skautISu, provede Kancelář ústředí nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí o udělení OČK.

2.2. Podmínky pro získání jednotlivých OČK

(14) Podrobné podmínky pro udělení jednotlivých OČK jsou uvedeny v příloze této směrnice. Podmínky jsou definovány pro všechny tři posuzované složky (dle čl. (9)), přičemž uznání lektorské dovednosti je shodné pro všechny OČK.

(15) Ke splnění způsobilosti nutné k získání dané OČK dle čl. (14) stačí naplnit vždy jednu z uvedených podmínek, a to pro každou posuzovanou složku. U podmínek zahrnujících pohovor s garantem si lze, dle možností uchazeče a garantů, dohodnout formu pohovoru i pomocí prostředků pro vzdálenou on-line komunikaci.

2.3. Garanti OČK

(16) Garanti OČK jsou odborníky pro jednotlivé obory OČK. Pro VRJ posuzují splnění potřebné způsobilosti uchazečů a dávají doporučení k udělení či neudělení dané OČK.

(17) Garanti OČK jsou jmenováni VRJ (typicky zpravodajem pro vzdělávání) na dobu 4 let.

(18) Osoba může být jmenována garantem OČK, pokud splňuje následující podmínky:

 1. je držitelem OČK v daném oboru (z této podmínky může být v mimořádných případech udělena výjimka VRJ),
 2. má vysokou odbornou úroveň v daném oboru (zpravidla dáno dlouholetou praxí ve skautském či civilním životě, vzděláním apod.) a 
 3. má vlastní zkušenost jako zkoušející daného oboru u ČZ či VZ.

(19) Garantem OČK se může stát jak člen Junáka – českého skauta, tak civilní odborník, pokud splňuje všechny potřebné podmínky (civilní odborník nemusí splňovat podmínku dle čl. (18) písm. a).

(20) Seznam garantů OČK pro jednotlivé obory je zveřejněn na Skautské křižovatce (viz stránka www.skaut.cz/​garanti-ock ). Jmenování garantem OČK je také zaneseno mezi kvalifikacemi u daných osob ve skautISu. Evidenci zajišťuje Kancelář ústředí.

3. Zvláštní oprávnění pro ověřování kvalifikačních stupňů

(21) Ve výjimečných případech může být členem zkušební komise čekatelské nebo vůdcovské zkoušky i osoba, která není držitelem OČK nebo IK, případně osoba, která není členem organizace. Taková osoba však musí mít platné zvláštní oprávnění pro členy zkušební komise ČZ či VZ, zpravidla v konkrétním oboru (dále jen zvláštní oprávnění).

(22) Zvláštní oprávnění vydává VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) na základě žádosti uchazeče, která obsahuje:

 1. projekt – žadatel předloží představu o podobě předání a způsobu ověřování kompetencí, respektive kritérií zkoušek v oboru, ve kterém má zkoušet;
 2. odbornost – doloží svou odbornou způsobilost v oboru, který má zkoušet, formou a v rozsahu obdobném, jako se dokládá odbornost členů v rámci získávání OČK;
 3. doložení lektorské způsobilosti;
 4. informace o žadateli – základní údaje o osobě žadatele nutné k posouzení žádosti a vystavení případně získaného zvláštního oprávnění.

(23) O vydání zvláštního oprávnění uchazeč žádá zasláním e-mailu Kanceláři ústředí (vzdelavani@skaut.cz ). V žádosti musí být uvedeny a doloženy všechny náležitostí dle čl. (22).

(24) O udělení či neudělení zvláštního oprávnění rozhodne VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání), obvykle na základě konzultace s garantem OČK v daném oboru.

(25) Žadatel je o rozhodnutí informován do jednoho měsíce od podání kompletní žádosti (tedy od okamžiku, kdy byla žadatelem po případné výzvě žádost doplněna o všechny dodatečné náležitosti). Evidenci vydaných zvláštních oprávnění ke zkoušení zajišťuje Kancelář ústředí.

4. Závěrečná a přechodná ustanovení

(26) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání).

(27) Držitelé dříve udělených nižších stupňů OČK právo, hospodaření a organizace získají standardní OČK příslušného oboru v případě, že se zúčastnili či zúčastní jakéhokoli kvalifikačního kurzu v době, kdy už byli držiteli nižšího stupně OČK, a v případě, že se na takovém kurzu podíleli na předávání příslušného oboru. O uznání standardního OČK touto cestou je možné požádat do 31. 12. 2025 zasláním e-mailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz .

(28) Držitelé dříve uděleného nižšího stupně OČK zdravověda jsou s nabytím účinnosti této směrnice považováni za držitele OČK první pomoc.

(29) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení ze dne 20. 1. 2021.

(30) Směrnice byla vydána dne 19. 6. 2024 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2024.

Přílohy směrnice:

Příloha č. 1 – Podmínky pro získání jednotlivých OČK

Filip Hlavinka
zpravodaj VRJ pro vzdělávání


Příloha č. 1 – Podmínky pro získání jednotlivých OČK

Tato příloha směrnice upravuje podmínky pro získání jednotlivých OČK ve všech posuzovaných složkách OČK, tedy odbornost, lektorské dovednosti a didaktika oboru. Podmínky pro uznání lektorské dovednosti jsou shodné pro všechny OČK.

Odbornost znamená mít odborné znalosti, schopnosti a dovednosti přiměřeně přesahující rozsah čekatelské a vůdcovské zkoušky. Obsah ČZ a VZ představuje základní obsahové zaměření pro jednotlivá OČK. Od držitele OČK se přitom očekává takový rozhled v oboru, který mu umožní nejen předávat a ověřovat související kompetence, ale umožní mu také kvalifikovaně odpovídat na rozšiřující dotazy uchazečů o ČZ a VZ. Pro prokázání odbornosti nemusí stačit formální splnění podmínky – vždy je posuzována kvalita (např. kvalita práce či praxe uchazeče).

Lektorské dovednosti znamenají schopnosti a dovednosti efektivně vzdělávat (vést vzdělávací programy, učit, předávat vzdělávací obsahy, rozvíjet kompetence) a také ověřovat výsledky vzdělávání (zejména při působení u ČZ a VZ).

Didaktika oboru znamená schopnost efektivně vzdělávat a ověřovat kompetence v konkrétním oboru. Zahrnuje jasnou představu o konkrétních vhodných metodách a formách programu odpovídajících tematice oboru.

Uchazeč o udělení OČK musí splnit vždy jednu z podmínek uvedených v této příloze (alespoň jednu z odrážek) a to pro každou posuzovanou složku dané OČK. Pokud bude součástí podmínek pohovor (uchazeč si vybere tuto možnost), pohovor s garanty zprostředkuje Kancelář ústředí dle možností garantů i uchazeče. Dohodnout lze i formu pohovoru pomocí prostředků pro vzdálenou on-line komunikaci.

Podobu pohovoru určují jednotliví garanti. Může zahrnovat jak ústní, tak písemnou (např. písemná práce, test) část a může probíhat individuálně nebo formou skupinové zkoušky. Pohovor s více garanty může probíhat jak společně v jednom termínu, tak jako samostatně konané pohovory s jednotlivými garanty.

Obsahové náplně jednotlivých OČK, které představují rámec posuzování (např. formou pohovoru), zveřejní Kancelář ústředí ve spolupráci s garanty jednotlivých OČK

Pro některé OČK navíc doplňuje tato příloha, v souladu se směrnicí a řádem, další vstupní podmínky, které musí splňovat uchazeč o získání dané OČK.

Splnění potřebné způsobilosti uchazeče ve složkách odbornost a didaktika oboru posuzují obvykle garanti OČK (posuzují dostatečnost prokázání jakékoli z uvedených podmínek). Ti si pro řádné posouzení mohou vyžádat další doplnění podkladů nebo splnění jiné z podmínek dokládající dostatečné naplnění podmínek. Obdobně to platí i pro lektorské dovednosti, jejichž prokázání posuzuje obvykle tým pověřený VRJ (typicky přímo zpravodajem VRJ pro vzdělávání).

O konečném udělení či neudělení OČK uchazeči rozhoduje VRJ (typicky samostatně zpravodaj pro vzdělávání).

Držitel OČK, který je zkoušejícím v daném oboru, se má i nadále v tomto oboru vzdělávat, sledovat novinky i změny a celkově se v oboru rozvíjet.

Uznávání dosaženého vzdělání

 • Dále ve směrnici jsou uvedeny varianty dosaženého formálního vzdělání, na jejichž základě bude uznána odbornost v rámci jednotlivých oborů OČK.
 • Odbornost může být prokazována i jinak než na základě dosaženého vzdělání. Možné varianty prokázání odbornosti jsou uvedeny u jednotlivých oborů OČK.
 • Pokud uchazeč prokáže dosažení uvedeného vzdělání, bude ještě prokazovat lektorskou a didaktickou způsobilost.
 • Možnost uznání jiného vzdělání, než je uvedené v příloze této směrnice ošetřuje Směrnice k uznávání kvalifikací.
 • Pokud uchazeč prokáže dosažení uvedeného vzdělání, a současně je držitelem IK, nebo je již držitelem jiného OČK, nebude dál prokazovat lektorskou a didaktickou způsobilost a OČK mu bude uděleno.

Mentoring

Mentoring představuje samostatnou komplexní variantu získávání OČK. Mentoringem nazýváme situaci, kdy je uchazeč o OČK připravován na získání tohoto OČK v rámci kvalifikačního kurzu prostřednictvím spolupráce s mentorem. Jeden mentor může v rámci jednoho kurzu takto připravovat nejvýše dva uchazeče o dané OČK.

Dále jsou uvedeny podmínky pro mentoring.

1. Kde může probíhat mentoring

 • Jak na čekatelském kurzu (ČK, ČLK), tak na vůdcovském kurzu (VK, VLK). Mentoring nemůže probíhat u samostatných zkoušek bez kurzu. Držitel OČK získaného díky mentoringu na ČK je odpovědný za to, že se pro případné působení na VK přiměřeně připraví, ve spolupráci s předsedou zkušební komise VK.
 • Mentoring mohou realizovat také ILŠ, případně IŠ, pokud naplní odpovídající podmínky (zapojení mentora – držitele OČK, uchazeč se bude podílet na lektorování na čekatelském nebo vůdcovském kurzu).
 • Mentoring probíhá typicky na kurzu, kde mentorovaný působí jako elév.
 • Mentoring je možné pojmout také jako stáž na kurzu, kde mentorovaný není dlouhodobě elévem.
 • Mentor může mentorovat i mimo kurz, na kterém je členem týmu, ale znamená to, že se takového kurzu účastní během předávání i během ověřování oboru, který mentoruje.

2. Kdo může být mentorem

 • Držitel OČK, který byl už alespoň dvakrát po získání OČK členem zkušební komise a zúčastnil se aspoň jednou metodického setkání pro mentory. Metodické setkání pro mentory zahrnuje uvedení do koncepce mentoringu včetně práce s didaktickým konceptem a s portfoliem mentorovaného.

3. Kdo může být mentorovaným

 • Uchazeč o OČK, který působí v roli eléva nebo stálého instruktora na skautském vzdělávacím kurzu. (Mentoring nemusí probíhat nutně na kurzu, kde je uchazeč členem týmu.)

4. Obsah mentoringu – co má umět mentorovaný po mentoringu

 • Sestavit komplexní uchopení oboru na kurzu.
 • Formulovat vzdělávací cíle programů.
 • Zvolit didaktický koncept a vhodné prostředky pro realizaci programu.
 • Realizovat program.
 • Ověřovat projevy kompetencí.
 • Reflektovat vlastní působení.

5. Výstup mentoringu, portfolio, vystihuje didaktické uchopení oboru a popisuje lektorskou praxi uchazeče. Portfolio vytváří mentorovaný, pod vedením mentora.

 • Obsah a pojetí portfolia stanoví VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) formou online dostupného metodického materiálu.

6. Jak probíhá mentoring

 • V projektu kurzu se předem nahlásí, že bude v rámci kurzu probíhat mentoring. V závěrečné zprávě bude informace o tom, jestli byl mentoring dokončen, nebo bude pokračovat v dalším ročníku. Stálé vzdělávací akce pošlou oznámení e-mailem s předstihem před zahájením kurzu. Přitom se uvede, kdo působí jako mentor, kdo jako mentorovaný.
 • Mentor po ukončení kurzu provede s mentorovaným celkovou reflexi mentoringu. Mentorovanému dává buď doporučení k udělení OČK nebo doporučení k pokračování v mentoringu, nebo doporučení k ukončení mentoringu bez udělení OČK. Doporučení zohledňuje jak odbornou, tak didaktickou, tak lektorskou způsobilost
 • V případě doporučení pro udělení OČK se mentor i mentorovaný společně potkají s jedním garantem OČK. Toto setkání probíhá zpravidla online. Společně vedou debatu nad předloženým portfoliem. Portfolio posílá mentorovaný garantovi předem. Garant OČK může vznést požadavek na doplnění portfolia. Vedle debaty nad portfoliem garant ověří odbornost uchazeče na základě stanoveného obsahu a zdrojů. Garant dává doporučení pro udělení OČK zpravodaji pro vzdělávání. Je-li mentor sám garantem, pak závěrečný pohovor vede jiný garant.

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti jsou uznávány na základě doložení jedné z následujících možností:

 • Držitel instruktorské kvalifikace (IK).
 • Absolvent kurzu lektorského minima. (Organizaci kurzu lektorského minima zabezpečuje Odbor pro vzdělávání nebo tým pověřený zpravodajem VRJ pro vzdělávání.)
 • Dokončené vysokoškolské vzdělání učitelství nebo pedagogické minimum, jejichž součástí byla učitelská praxe v rozsahu nejméně 20 hodin (kterou je nutné prokázat při podávání žádosti). Případně jiné pomaturitní studium (např. VOŠ) prokazatelně obsahující lektorskou nebo učitelskou praxi v rozsahu nejméně 20 hodin (kterou je nutné prokázat při podávání žádosti).
 • Instruktorská nebo lektorská kvalifikace získaná v jiné organizaci než Junák – český skaut, která svým obsahem odpovídá skautské instruktorské nebo lektorské kvalifikaci.
 • Prokazatelná civilní lektorská či pedagogická praxe v rozsahu alespoň 50 hodin za rok (prokazuje se při podávání žádosti).
 • Skautská praxe lektora na alespoň dvou celostátních či regionálních akcích pro rovery/​rangers nebo dospělé v souhrnné délce min. 15 hodin (započítává se skutečná lektorská činnost na vzdělávacích akcích, nikoli činnost organizační a servisní; rozsah lektorské činnosti potvrzují vedoucí daných akcí) + kladná reference na lektorské dovednosti uchazeče od alespoň dvou pořadatelů těchto akcí. Výjimečně může jít o dva ročníky téže akce, a to v případě, že jde o zavedenou akci většího rozsahu (např. Elixír, HelpDesk, lesní škola apod.), nikoli o akci lokálního významu nebo o akci proběhlou pouze jednorázově.

OČK hospodaření (OČK HOS)

Odbornost

 • Formální vzdělání

  • Maturitní zkouška na Obchodní akademii.
  • Maturitní zkouška na Obchodním lyceu.
  • Dokončené bakalářské nebo magisterské studium z vysoké školy ekonomického zaměření.
 • Držitel hospodářské zkoušky (historická kvalifikace).
 • Držitel kvalifikace střediskové minimum (SM), který úspěšně působil alespoň 4 roky ve funkci hospodáře střediska nebo vyšší organizační jednotky.
 • Absolvent specializovaných skautských kurzů pokrývajících obor komplexně, který doloží doporučení vedoucího akce (skutečnost, že jde o relevantní kurz, vyjadřují doporučením garanti) + pohovor s jedním garantem, pokud nebyl vedoucím kurzu garant OČK HOS.
 • Absolvence semináře pro uchazeče lektorovaného garanty OČK (včetně splnění případných absolvenčních podmínek).
 • Pohovor se dvěma garanty.

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře pro uchazeče o oprávnění lektorovaného garanty OČK (může být součástí specializovaného kurzu – viz odbornost).
 • Metodické zpracování oboru pro VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií VZ z oblasti Hospodaření). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka vzdělávacího programu + ukázkový test).
 • Pohovor se dvěma garanty.

 

OČK metodika (OČK MET)

Další vstupní podmínky

 • Vůdcovská zkouška.

Odbornost

 • 3 roky úspěšné praxe ve vedení oddílu (na základě konkrétní doložené činnosti ve funkci, včetně doporučení vedoucího střediska) + doložená praxe skautského metodika (pomocný lektor metodických programů na celostátních či regionálních akcích, tematické články ve skautských časopisech, aktivní člen výchovného odboru apod.) posouzená garanty.
 • Pohovor se dvěma garanty (může proběhnout v rámci semináře pořádaného garanty OČK).

Didaktika oboru

 • Metodické zpracování oboru pro čekatelský nebo vůdcovský kurz (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování požadavků) + pohovor s garantem.
 • Absolvence semináře lektorovaného garanty.

 

OČK myšlenkové základy a historie skautingu (OČK MZHS)

Další vstupní podmínky

 • Vůdcovská zkouška.

Odbornost

 • Držitel instruktorské kvalifikace, která předpokládá sebereflexi a zodpovědnost uchazeče v posouzení, zda je v daném oboru skutečně znalý a na takové odborné výši, aby byl schopen obor dále učit, předávat a ověřovat.
 • Autor relevantních odborných textů (posoudí garanti na základě dodaných podkladů).
 • Pohovor se dvěma garanty.

Didaktika oboru

 • Autor metodických textů k obsahu VZ, případně dalšímu rozvíjení oboru. (Na základě dodaných podkladů posuzují garanti.)
 • Metodické zpracování oboru pro VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií z oblasti Myšlenkové základy a historie skautingu). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka přednášky + ukázkové otázky k ověřování s metodickým komentářem).
 • Pohovor se dvěma garanty.
 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.

 

OČK organizace (OČK ORG)

Další vstupní podmínky

 • Čekatelská nebo vůdcovská zkouška.

Odbornost

 • Držitel organizační zkoušky (historická kvalifikace).
 • 3 roky úspěšné praxe ve funkci organizačního zpravodaje VOJ v posledních 10 letech (na základě konkrétní doložené činnosti ve funkci).
 • Kvalifikace SM + 5 let úspěšné praxe ve funkci vedoucího střediska či jeho zástupce nebo předsedy či místopředsedy VOJ v posledních 10 letech (na základě konkrétní doložené činnosti ve funkci).
 • 5 let úspěšné praxe v ústředních orgánech v posledních 10 letech (na základě konkrétní doložené činnosti ve funkci).
 • Pohovor se dvěma garanty.
 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.
 • Pohovor se dvěma garanty.
 • Metodické zpracování oboru pro VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií VZ z oblasti Organizace). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka přednášky). Součástí metodiky musí být i návrh formy ověřování znalostí

OČK pedagogika (OČK PED)

Odbornost

 • Formální vzdělání

  • Maturitní zkouška na střední škole pedagogického směru.
  • Vyšší odborná škola pedagogického směru.
  • Dokončené bakalářské studium učitelství nebo speciální pedagogiky nebo sociální pedagogiky nebo pedagogiky volného času.
  • Dokončené magisterské studium učitelství – v tomto případě uchazeč nepotřebuje IK nebo kurz lektorského minima, aby mu bylo OČK přiznáno.
  • Pedagogické minimum. Pokud uchazeč s tímto vzděláním má navíc dva roky praxe nebo IK, OČK mu bude uděleno rovnou.
  • Pedagogické minimum + 1 rok praxe ve školském zařízení.
  • Pedagogický kurz v rozsahu nejméně 250 vyučovacích hodin (včetně praxe).
 • Min. 3 roky odpovídající praxe (asistent pedagoga, vychovatel apod.) +  

  • přečtení 3 knih na téma „pedagogika“ a zpracování výstupu z těchto publikací na 1xA4;
  • nebo doložení kopií relevantních absolvovaných kurzů (dle posouzení garantů).
 • Pohovor se dvěma garanty.

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.
 • Metodické zpracování oboru pro VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka přednášky + ukázka plánované formy ověřování). V případě potřeby doplněno pohovorem s garantem.
 • Pohovor se dvěma garanty spojený s prezentací způsobu rozvoje kompetencí a ověřování kritérií VZ.

 

OČK právo (OČK PRV)

Odbornost

 • Formální vzdělání

  • Úspěšně dokončený třetí ročník právnické fakulty u pětiletého studia.
  • Dokončené bakalářské studium z právnické fakulty nebo Policejní akademie.
  • Dokončené magisterské studium z právnické fakulty nebo Policejní akademie.
  • Maturitní zkouška na střední policejní škole.
  • Úřednická zkouška dle zákona o státní službě, resp. Zkouška odborné způsobilosti či jiná obdobná profesní kvalifikace a nejméně 3 roky civilní profesní praxe v oblasti práva (správní řízení) + pohovor s garantem
 • Držitel organizační zkoušky (historická kvalifikace).
 • Absolvent specializovaných skautských kurzů (dle posouzení garantů), který doloží doporučení vedoucího akce.
 • Pohovor se dvěma garanty.

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.
 • Metodické zpracování oboru pro VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií VZ z oblasti Právo). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka přednášky + ukázkový test). V případě potřeby doplněno pohovorem s garantem.

 

OČK psychologie (OČK PSY)

Odbornost

 • Formální vzdělání

  • Dokončené bakalářské nebo magisterské studium oboru psychologie.
  • Dokončené bakalářské nebo magisterské studium oborů, kde byla předmětem státní závěrečné zkoušky obecná a vývojová psychologie
 • Pohovor se dvěma garanty. Část své odbornosti může uchazeč prokázat také svou publikační činností nebo relevantní praxí.

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.
 • Spolupráce na vzdělávacích blocích z oblasti psychologie na jednom ČK / ČLK / VK / VLK vedených některým z garantů a při ověřování kompetencí + jeho reflexe s garantem, následné doporučení garanta.
 • Zpracování písemné osnovy vzdělávacích programů z oblasti psychologie na čekatelském a vůdcovském kurzu + způsob ověřování vč. otázek ap. Alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka přednášky, resp. vzdělávacích programů z oblasti psychologie, doplněná ukázkovými otázkami k ověřování s didaktickým komentářem) + pohovor s garantem.
 • Uchazeči s vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie mohou splnit také tuto alternativní podmínku: Pohovor se dvěma garanty nad rozvojem kompetencí a ověřováním kritérií, které OČK psychologie pokrývá.

 

OČK táboření a bezpečnost (OČK TAB+BEZ)

Další vstupní podmínky

 • Vůdcovská zkouška.

Odbornost

 • 3x vedoucí tábora (tábor se započítává, pokud je stálý, nikoli putovní, trvá alespoň 14 dnů a má alespoň 20 účastníků) + k alespoň  jednomu táboru doloží dokumentaci, kterou garanti zhodnotí (táborovou dokumentací se myslí kompletní sada dokumentů popisujících běh tábora – zejména zajištění tábořiště, povolení, harmonogram, materiál, jídelníčky, seznamy jídla a materiálů atd.) + pohovor s garanty (alespoň s jedním z garantů); část pohovoru může být nahrazena autorstvím tematických metodických textů, článků aj.
 • Pohovor se dvěma garanty po předložení kompletního harmonogramu a přípravy tábora dle zadání garanta.

Didaktika oboru

 • Metodické zpracování oboru pro ČZ a VZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií). Forma může být písemná, alternativně lze dodat v jiné formě (např. videonahrávka vzdělávacího programu + ukázkové otázky k ověřování, test) + pohovor s garanty (alespoň s jedním z garantů).
 • Úzká spolupráce s jedním garantem na realizaci vzdělávacích bloků a účast při ověřování kritérií z oblasti táboření a bezpečnost na jednom VK / VLK. Následná reflexe a vyjádření dvou garantů nebo jednoho garanta a vůdce dané vzdělávací akce.

 

OČK vedení oddílu (OČK VED)

Další vstupní podmínky

 • Vůdcovská zkouška.

Odbornost

 • 5 let úspěšné praxe ve funkci vedoucího nebo zástupce vedoucího oddílu (úspěšnost praxe dokládá svým doporučením vedoucí střediska či jeho zástupce).
 • 3 roky úspěšné praxe na vůdcovském kurzu v oblasti VED + 3 roky úspěšné praxe ve funkci vedoucího nebo zástupce vedoucího oddílu (úspěšnost praxe dokládají svým doporučením vůdce kurzu a vedoucí střediska či jejich zástupci).
 • Pohovor se dvěma garanty (může proběhnout v rámci semináře pořádaného garanty OČK).

Didaktika oboru

 • Absolvence semináře lektorovaného garanty OČK.
 • Metodické zpracování oboru pro vůdcovský kurz (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování kritérií u VZ). V případě potřeby bude doplněno pohovorem s garantem.

 

OČK první pomoc (OČK PP)

Poznámka

 • OČK PP je určeno pro lektory a zkoušející na čekatelských kurzech.
 • OČK PP neopravňuje ke garantování kurzu zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) a doškolovacích zdravotnických kurzů.

Další vstupní podmínky

 • Vůdcovská zkouška.

Odbornost a didaktika oboru

 • Formální vzdělání (uchazeči s uvedeným vzděláním, kteří mají navíc IK nebo kurz lektorského minima nebo alespoň jeden seminář pro garanty ZZA, získávají OČK PP rovnou bez dalšího posuzování.)

  • Lékaři – absolventi vysokoškolského studia všeobecného lékařství nebo zubního lékařství.
  • Medici – studenti vysokoškolského studia všeobecného lékařství nebo zubního lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku školy.
  • Ti, kdo prokáží způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta.
  • Držitelé kvalifikace Člen první pomoci
 • Úspěšně absolvovaný úspěšně absolvovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).  K tomu současně instruktorská kvalifikace (IK) nebo úspěšně absolvovaný kurz lektorského minima.
 • Absolvovaný seminář pro garanty ZZA (i když účastník není garantem ZZA). K tomu současně instruktorská kvalifikace (IK) nebo úspěšně absolvovaný kurz lektorského minima.

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.