( Aktuální )
Zveřejněno 5. 4. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Ústřední lesní škola

„ÚLŠ je příležitost k setkání, sdílení zkušeností a obnovení či navázání nových kontaktů. ÚLŠ je o přesvědčení, že můžeme skautské vzdělávání stále zlepšovat prostřednictvím otevřené diskuse. ÚLŠ je místo, kde se mohou potkat zkušení i začínající vzdělavatelé spolu s činovníky ústředí, kteří jsou za skautské vzdělávání odpovědní, a společně se od sebe něco nového naučit.”

Ústřední lesní škola (ÚLŠ) je víkendová celostátní akce (obvykle konaná koncem listopadu), stojící na třech pilířích:

  1. budování komunity skautských vzdělavatelů a sdílení informací, zkušeností a dobré praxe,
  2. diskusích o fungování skautského vzdělávání (ÚLŠ je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání),
  3. snaze o zprostředkování možností individuálního rozvoje účastníků.

Shrnutí a výstupy jednotlivých ročníků ÚLŠ

Ústřední lesní škola 2023 se měla původně uskutečnit v Litvínově, ale pro nízký počet přihlášených byla přesunuta do Prahy a zkrácena na jednodenní variantu pod taktovkou Odboru pro vzdělávání. Hlavním bodem programu byla další budoucnost skautského vzdělávání - tedy diskuse o tom, jak má skautské vzdělávání reagovat nejen na nedostatečné účastnické kapacity na kurzech, ale také (a v tomto případě spíše předjímat) na stále rychleji (a ne vždy pozitivně) se měnící svět okolo nás, aby neustrnulo ve svém vývoji a bylo stále aktuální a přínosné. ÚLŠ se zúčastnilo 58 účastníků (+ pořadatelé, lektoři a další hosté).

Ústřední lesní škola 2022 byla první prezenční po dvouleté pandemické pauze a odehrála se v historické budově Církevního gymnázia v Kutné Hoře pod vedením Anežky Havránkové. Hlavním bodem programu bylo představení východisek a hledání možných cest budoucí revize skautského vzdělávání, která musela reagovat na situaci, kdy už nárůst poptávky po skautském vzdělávání (vyplývající ze setrvale rostoucího počtu členů organizace) nešlo řešit skokovým navyšováním počtu kurzů a kdy bylo zřejmé, že bude nutné vybudovat i "novou nekurzovní větev“. Kromě toho bylo samozřejmě potřeba opět navázat pandemií přetrhané vzdělavatelské kontakty, pro což byla ÚLŠ ideálním prostorem. ÚLŠ se také zabývala sdílením zkušeností účastníků po vzdělavatelských oborech a typech kurzu. ÚLŠ se zúčastnilo 85 účastníků (s pořadateli a lektory celkem 113 osob).

Ústřední lesní škola 2021 se měla původně uskutečnit na Kaprálově mlýně, ale z důvodu probíhající pandemie covidu-19 byla nejdříve zkrácena na jednodenní variantu a následně zcela převedena do onlinu jako "Vzdělávací týden s ÚLŠ" pod vedením Radka Procyka - Mavericka. Vzdělávacího týdne s ÚLŠ se zúčastnilo asi 325 účastníků.

Shrnutí a záznamy programů Vzdělávacího týdne s ÚLŠ najdete zde .

Ústřední lesní škola 2020 se původně měla uskutečnit na Kaprálově mlýně, ale z důvodu probíhající pandemie covidu-19 byla prezenční akce zrušena a částečně nahrazena zdravicí zpravodaje VRJ pro vzdělávání a starosty (vč. předání důležitých informací a novinek), nabídkou webinářů a diskusního dokumentu nad aktuálními tématy skautského vzdělávání.

Shrnutí ÚLŠ 2020 (online) najdete zde .

Ústřední lesní škola 2019 (poslední před pandemií covid-19) se odehrála ve Smysluplné škole v pražském Karlíně pod vedením Toma Kozla. Důraz byl kladen na sdílení zkušeností a vzdělávací bloky pro vzdělavatele. ÚLŠ se zúčastnilo 120 účastníků.

Ústřední lesní škola 2018 se uskutečnila na Kaprálově Mlýně pod vedením Toma Kozla. Hlavními tématy byla revize vůdcovské zkoušky a instruktorský profil. ÚLŠ se zúčastnilo 108 vzdělavatelů.


Přijatá usnesení ÚLŠ 2018 k hlavním tématům (s doplňujícím komentářem):

Revize vůdcovské zkoušky

1) Ověřovací požadavky v nové VZ mají být obecně formulovány stylem "dokáže vysvětlit" na místo "vysvětlí".

Smysl usnesení je takový, že povinně ověřovaná kritéria nové vůdcovské zkoušky obecně nemají svou formulací (byť nezáměrně) předjímat formu ověřování. Že někdo něco "dokáže vysvětlit" lze prokázat mnoha způsoby, není to nutně vázané na "ústní ověřování", jak by to mohlo být vykládáno v případě použití formulace "vysvětlí". Tým revize VZ upraví připravovanou VZ (kde je to potřeba a možné) dle přijatého usnesení a děkuje ÚLŠ za pomoc s řešením formulační otázky.

2) Ověřované požadavky v nové VZ mají být v prostředí kurzu ověřitelné.

Toto usnesení je v souladu se snahou týmu revize VZ o to, aby byla povinně ověřovaná kritéria nové vůdcovské zkoušky reálně ověřitelná v kurzovém prostředí. Důraz na reálnou ověřitelnost se v rámci diskuse opakovaně projevoval a přijaté usnesení dokládá, že to ÚLŠ považuje za opravdu důležité. Tým revize VZ připravovanou VZ znovu projde a zkontroluje v duchu usnesení.

3) Skautská vzdělavatelská terminologie (kompetence, povinně ověřované požadavky apod.) se má sjednotit a vysvětlit v metodickém materiálu, který bude široce propagován mezi vzdělavateli a zájemci o vzdělávání.

S praxí že jsou mnohé termíny ve skautském vzdělávání vykládány a používány různým způsobem, se vzdělavatelé (případně i zájemci o vzdělávání) potkávají pravidelně. Kupříkladu termín "kompetence" se používá jak pro popis dílčí znalosti či dovednosti (v aktuálně platné VZ), tak i pro kompetenci coby základní prvek Skautského kompetenčního modelu, z něhož teprve vychází konkrétní činovnické profily a na ně navazující kvalifikace. Popisuje jedním slovem celou množinu i její nejmenší podmnožinu. Vzniká tím zmatek a vzdělavatelé "nemluví stejnou řečí". S tímto problémem se musel vypořádat i tým revize VZ a v rámci diskuse na ÚLŠ vznikla shoda na tom, že se jedná o stav, který vyžaduje nápravu, aby byla skautská vzdělavatelská terminologie využívána jednotně a odpovídajícím způsobem. Usnesení představuje přání ÚLŠ, aby byl za tímto účelem vytvořen metodický materiál, který bude široce propagován v rámci všech cílových skupin oblasti skautského vzdělávání (úkol automaticky nespadá pod tým revize VZ - je to nové zadání - ale Odbor pro vzdělávání s tím ve svých plánech již delší dobu počítá).

4) ÚLŠ děkuje týmu revize VZ za skvěle odvedenou práci!


Instruktorský profil

5) ÚLŠ požaduje spuštění širšího připomínkování předloženého kompetenčního profilu IK předtím, než ho bude schvalovat NJ – pro připomínkování budou osloveny vůdci kvalifikačních i nekvalifikačních vzdělávacích kurzů Junáka – českého skauta. Doporučujeme, aby součástí připomínkovacího řízení byla nejen tabulka  kompetenčního  profilu IK, ale i popis východisek, které sloužily k zpracování tohoto profilu.

ÚLŠ vznesla požadavek, aby byl instruktorský profil před schvalováním náčelnictvem podroben širšímu připomínkování kurzů, jejichž instruktoři jsou cílovou skupinou daného profilu. ÚLŠ žádá, aby s výzvou k připomínkování byli cíleně osloveni vůdci kvalifikačních i nekvalifikačních kurzů (ti mohou samozřejmě celou problematiku probrat se svým instruktorským sborem). ÚLŠ dále doporučuje, aby měli vůdci kurzů k dispozici nejen aktuální verzi profilu, ale i popis východisek na základě kterých byl vypracován. To jim má pomoci profil lépe pochopit a sepsaná východiska mohou také posloužit pro budoucí revize instruktorského vzdělávání.

6) ÚLŠ  považuje předložený IK profil za kvalitní a bez zásadních vad.

Usnesení věcně doplňuje usnesení č. 5, které nemá být vykládáno tak, že je ÚLŠ nespokojená s dosavadní podobou revidovaného instruktorského profilu (právě naopak – viz také usnesení 7).

7) ÚLŠ děkuje týmu pro IK profil za poctivě odvedenou práci!

Další usnesení

8) ÚLŠ děkuje týmu, který připravil ÚLŠ.

Ústřední lesní škola 2017 se odehrála v ZŠ Livingston pod vedením Hany Žampachové - Křo. Hlavními tématy byla revize vůdcovské zkoušky, budoucnost absolventských šátků a Vzdělávání dospělých nováčků. ÚLŠ se zúčastnilo 104 účastníků.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2017 s komentářem najdete pod tímto odkazem .


Ústřední lesní škola 2016 se uskutečnila na Kaprálově mlýně pod vedením Hany Žampachové - Křo. Hlavními tématy byla revize vůdcovské zkoušky, podpora vzdělavatelů a soulad nabídky a poptávky ve vzdělávání. ÚLŠ se zúčastnilo 75 účastníků.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2016 k tématu revize vůdcovské zkoušky najdete pod tímto odkazem .

Přijatá usnesení ÚLŠ 2016 k tématu soulad nabídky a poptávky ve vzdělávání najdete pod tímto odkazem .

Přijatá usnesení ÚLŠ 2016 k tématu podpora vzdělavatelů najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2015 se odehrála v Praze na VOŠ JABOK pod vedením Radka Procyka – Mavericka. Hlavními tématy byl formát vzdělávací akce Instruktorská škola a teze změn odborných oprávnění v Řádu pro vzdělávání. Dalším důležitým tématem byla iniciativa samotných účastníků ÚLŠ - ve společných diskusích se zabývali tím, zda a jak máme jako skauti, jako vzdělavatelé reagovat na současnou situaci ve společnosti.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2015 k formátu vzdělávací akce Instruktorská škola najdete pod tímto odkazem .

Přijatá usnesení ÚLŠ 2015 k tezím změn odborných oprávnění v Řádu pro vzdělávání najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2014 se uskutečnila v Praze na ZŠ Angel pod vedením Olgy Dočekalové. Hlavními tématy byl Kompetenční model Junáka, další vzdělávání vedoucích oddílů a strategické priority Řízení kvality vzdělávacích akcí a Dostupnost vzdělávání.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2014 najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2013 se odehrála v přažských Modřanech pod vedením Kateřiny Parvonič - Káči. Hlavním tématem byla koncepce změn ve skautském vzdělávání a budoucnost ÚLŠ jako takové (kvůli klesajícímu zájmu vzdělavatelů o tuto akci). ÚLŠ 2013 se zúčastnilo 83 účastníků.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2013 najdete pod tímto odkazem .

Po roční pauze, kdy ÚLŠ nebyla (místo ní proběhlo setkání vzdělavatelů k nové VZ) se ÚLŠ 20211 odehrála na Praze 3 pod vedením Barbory Tichavové - Rozárky. Hlavními tématy byla vize vzdělávání, nová čekatelská zkouška, nová instruktorská kvalifikace a hodnocení kvality kurzů. ÚLŠ 2011 se zúčastnilo 48 účasníků.

Výstupy z ÚLŠ 2011 najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2009 se uskutečnila na Právnické fakultě UK v Praze pod vedením Víti Růžičky. ÚLŠ 2009 byla jednodenní a zúčastnilo se jí 63 účastníků. Těžištěm tohoto ročníku byla práce ve skupinách na tématech: nová VZ, metodické materiály k nové VZ, ČK, IK, LŠ a jejich úloha, OČK, roverský program a činovnické vzdělávání, výchovný program junáka a vzdělávání činovníků, analýza vzdělávacích potřeb hnutí, vzdělávání v kontextu personalistiky a manažerské vzdělávání.

Výstupy ÚLŠ 2009 najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2008 se odehrála na Právnické fakultě UK v Praze pod vedením Michaely Vráželové. ÚLŠ 2009 byla jednodenní a zúčastnilo se jí 62 účastníků. Těžištěm tohoto ročníku byla práce ve skupinách na tématech: lesní kurzy, čekatelské lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy, lesní školy, instruktorské lesní školy, Řád pro vzdělávání a nový výchovný program.

Výstupy ÚLŠ 2008 najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2007 se uskutečnila na Katolické teologické fakultě UK v Praze pod vedením Jana Mesla - Mývala. ÚLŠ 2007 byla dvoudenní a zúčastnilo se jí 78 účastníků. Těžištěm tohoto ročníku byla práce ve skupinách na tématech: novelizace ŘVČČJ, výsledky pracovní skupiny k experimentální VZ, jak pracovat s experimentální skautskou stezkou.

Výstupy ÚLŠ 2007 najdete pod tímto odkazem .

Ústřední lesní škola 2006 se odehrála na Evangelické teologické fakultě v Praze pod vedením Jana Mesla - Mývala. ÚLŠ 2007 byla jednodenní a zúčastnilo se jí 77 účastníků. Těžištěm tohoto ročníku byla práce ve skupinách na tématech nový skautským program, změny ve vzdělávání a afektivita vzdělávacích/​výukových metod.

Výstupy ÚLŠ 2006 najdete pod tímto odkazem .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.