( Aktuální )
Platné 1. 1. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: David Palan

Pojištění

Být pojištěn znamená předcházet negativním důsledkům spojených s nenadálými, neočekávanými a nepředvídatelnými situacemi, jakými jsou např. úraz, havárie, odcizení věci a mnoho dalších.

Každá pojistná událost je příležitostí k poučení, proto sdílej popis události se svým doporučením na prusvihy.skaut.cz

Kancelář ústředí Junáka vyvíjí dlouhodobou snahu o zajištění komplexního servisu pro jednotky v oblasti pojištění. Některá pojištění jsou sjednaná jako plošná, k jiným je nutné se individuálně přihlásit. Aktuálně kancelář ústředí zprostředkovává tato pojištění: 

Typy pojištění

Slouží k poskytnutí zadostiučinění za přetrpěnou újmu na zdraví, následků úrazu s přechodnými či trvalými následky, nebo smrti následkem úrazu, který vznikl v rámci činnosti Junáka - českého skauta.

Více o úrazovém pojištění

Slouží ke zmírnění nákladů spojených se škodou způsobenou třetí osobě v rámci činnosti Junáka - českého skauta.

Více o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Slouží k náhradě škody na majetku (movitém i nemovitém) pojištěného, která vznikla v důsledku nepředvídatelné situace.

Více o pojištění majetku

Slouží k úhradě nákladů spjatých s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě v zahraničí. Více o cestovním pojištění.

Cestovní pojištění Cestovní pojištění od ERV Evropské pojišťovny

Slouží ke zmírnění nákladů spojených se škodami, které způsobili členové výkonného orgánu nebo členové pobočných spolků z titulu své funkce.

Více o pojištění managementu (D&O)

Slovníček pojmů

Podívejte se na základní pojmy, které jsou pro pochopení a sjednání pojištění nezbytné: 

  • Pojištění – finanční služba, v rámci které pojistitel vyplatí pojistníkovi náhradu škody v případě nějaké negativní události, jako je havárie, odcizení, ztráta atp.
  • Pojistitel – specializovaná osoba nebo instituce, často se jedná o nějakou pojišťovnu, který nabízí tuto službu. 
  • Pojistník - jednotlivec nebo Junák – český skaut, který platí pojistnou smlouvu.
  • Pojištěný – jednotlivec nebo Junák – český skaut, na jehož zdraví/majetek/​jiné hodnoty se vztahuje dané pojištění, tzn. je pojištěný. Právě jemu bude vyplaceno pojistné plnění. 
  • Pojistná smlouva - je smluvní vztah v písemné podobě mezi pojistitelem a pojištěným.
  • Pojistka - písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, pojistka zpravidla obsahuje pouze základní podmínky pojištění. 
  • Pojistné plnění – částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému.
  • Pojistné výluky – jedná se o výčet situaci (věcí, rizik) které pojišťovna výslovně nepojistí, nebo je zde pojistné krytí výrazným způsobem zkráceno. Výluky musí být výslovně ve smlouvě (příp. všeobecných obchodních podmínkách) sjednány.
  • Spoluúčast - spoluúčast znamená, že se pojištěný bude částečně podílet na úhradě škody. Může být vyjádřena pevnou nebo procentuální sazbou. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.