( Aktuální )
Zveřejněno 29. 4. 2024
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz

Kodex jednání dospělých

Plné znění schválené Náčelnictvem v roce 2022:

„Posláním a účelem Junáka – českého skauta je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden‐Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.“ Stanovy Junáka – českého skauta

Dospělí jsou mladým lidem na této cestě průvodci, ať jde o činovnice a činovníky či další dospělé, kteří se do skautské činnosti zapojují.

Kodex jednání dospělých doplňuje hodnoty definované posláním, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o hranice, ve kterých bychom se jako dospělí průvodci měli pohybovat. Je vodítkem pro zajištění bezpečného prostředí v oddílech. Chceme, aby si mladí lidé neodnášeli z oddílů negativní zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim. Taková zkušenost může být způsobena nevhodně nastavenými mantinely chování ze strany dospělých, nevhodně připravenými programy, šikanou, zneužíváním.

Každý dospělý, který se podílí na skautské výchově, by měl tento kodex znát, aktivně se k němu přihlásit a jednat podle něj.

Patřím k dospělým ve skautingu, tedy...

Vůči skautům a skautkám

1. Ke skautům a skautkám se chovám přátelsky, navazuji s nimi jen přiměřené vztahy a ke všem mám rovný přístup.

2. Jsem si vědom*a významu své autority při výchově a nezneužívám ji.

3. Nezraňuji skautky a skauty slovy ani činy a nedovolím to ani jiným.

4. Udržuji přiměřený fyzický kontakt ke skautům a skautkám, všímám sijejich reakce na kontakt a reflektuji jejich potřeby.

5. Chráním a respektuji soukromí skautek a skautů. S jejich osobními věcmi nakládám s náležitou péčí.

6. Připravuji i realizuji programy pro skauty a skautky s ohledem na psychickou i fyzickou bezpečnost účastníků.

7. Vytvářím důvěryhodnou a bezpečnou atmosféru, jejíž součástí jsou dobré vztahy a vzájemný respekt všech členek a členů oddílu.

8. Vedu skauty a skautky k tomu, aby si sami dokázali nastavovat hranice vlastního pocitu bezpečí.

9. Jsem připraven*a skautkám a skautům poskytnout pomoc a podporu v nesnázích.

Vůči organizaci

10. Vychovávám skauty a skautky pomocí skautské výchovné metody a ztotožňuji se s posláním a principy Junáka – českého skauta.

11. Uvědomuji si, že svým chováním ke skautkám a skautům reprezentuji celou organizaci, a snažím se zachovávat její dobré jméno.

Vůči jiným dospělým v organizaci

12. Sdílím s ostatními členy a členkami vedení ty informace o skautkách a skautech, které napomáhají bezpečnému chodu oddílu a usnadňují individuální přístup. Přitom dbám na korektnost podaných informací a chráním soukromí skautů a skautek a dbám na dodržování platné legislativy České republiky.

13. Respektuji odlišné pohledy ostatních dospělých na výchovu, ale snažím se zachovávat v zásadních momentech výchovy jednotný přístup. Při volbě přístupu ke skautkám a skautům a hledání forem výchovného působení považuji bezpečí skautů a skautek za významnou a neopominutelnou hodnotu.

14. Jsem pozorný*á vůči rizikovému chování jiných dospělých průvodců a průvodkyň v jednotce ke skautkám a skautům. Jsem aktivní v podávání otevřené, konstruktivní a zároveň nenásilné zpětné vazby k chování ostatních dospělých. Stejně tak jsem otevřený*á zpětné vazbě od ostatních na své vlastní chování.

15. Jsem připraven*a jednat v případě zjištění, že jiný z dospělých průvodkyň a průvodců v organizaci jedná nezákonným či pro skauty a skautky škodlivým způsobem.

Vůči rodičům

16. Respektuji rozhodující úlohu rodičů při výchově skautek a skautů, zároveň však respektuji a vůči rodičům vhodně komunikuji nároky a požadavky, které vyplývají z výchovného poslání Junáka – českého skauta a povinností organizace, pokud jde o zajištění bezpečnosti skautů a skautek.

17. Respektuji odlišné výchovné nastavení rodiny a rodinného prostředí skautek a skautů, dokážu je využít k pochopení odlišnosti dětí.

18. Sděluji rodičům důležité informace z oddílové činnosti týkající se jejich dětí.

Vůči sobě

19. Jsem si vědom*a takových osobních limitů, vlastností a projevů, které mohou ovlivnit moje výchovné působení.

20. Beru si na sebe jen to, co zvládnu, abych zachoval*a bezpečnost svou i skautů a skautek. Vnímám odpočinek jako vhodný nástroj proti osobnímu vyhoření a umím odpočívat.

21. Umím si v případě potřeby říct o pomoc, abych zachoval*a bezpečí skautek a skautů i své vlastní. Uvědomuji si, že na řešení náročných situací nemusím být sám*sama.

22. Vzdělávám se v oblasti výchovy a fyzického i psychického bezpečí dětí, jsem ochotný*á měnit svoje názory.

Pokud se v Kodexu mluví o skautech a skautkách, jde o obecné pojmenování kterékoliv věkové kategorie nezletilých členů organizace.


Junák - český skaut, z. s.
Kodex jednání dospělých
plné znění schválené Náčelnictvem v roce 2022

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.