( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dotace zaměřené na práci s  neorganizovanou mládeží

Jedná se o  podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. s dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly. Spadají sem i akce pořádané  pro dětské domovy, žáky škol a podobně. 

Může jít  například o jedno i vícedenní akce tematicky zaměřené (sportovní dny, pohádkové lesy, dětské dny, dny otevřených kluboven, organizace místních oslav), pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní), závody, zážitkové akce či kombinace uvedených. 

Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami (dvou a více středisek, v rámci města) nebo ve spolupráci s obcí.

Dotace zaměřené na práci s  neorganizovanou mládeží

 • Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, zbylé prostředky musí jednotka doplnit z vlastních zdrojů, účastnických poplatků, požádat o podporu obec, kraj nebo získat dary od příznivců
 • Nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 10 tis. Kč celkových nákladů. 
 • Podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. 
 • Aktivity mohou být jednorázové, tj. projekt může obsahovat i jednu akci za rok.

Žádost se podává prostřednictvím skautISu . Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu).

Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu.

Zaslané žádosti projednává komise, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Dotace je jednotce poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutární zástupce jednotky. Dotace se vyplácí do 14 dnů od vydání rozhodnutí.

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu, nejpozději ale do 6. prosince.

Vyúčtování zahrnuje vyplnění:

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentace
 • povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 • potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.
 • Dotaci nelze využít na investiční náklady, zahraniční pobyty, příměstské tábory a akce s délkou přesahující 6 dnů. 
 • Dotaci nelze čerpat na mzdové náklady a na ty části akce, které se konají mimo území České republiky.
 • Do nákladů akce může být zahrnut materiál na výrobu dobročinných předmětů, potřeby pro dobrovolnickou pomoc a podobně, jsou-li tyto aktivity součástí programu akce. Součástí akce ale nemůže být samotná sbírková činnost (prodej výrobků, předmětů, potravin, pokrmů, poskytování darů atd.). Pro tyto činnosti je třeba předem vyřídit povolení sbírky a tuto vést odděleně od akce. 
 • Sportovní a pohybové aktivity – sem patří turnaje či soutěže v tradičních i netradičních sportech a míčových hrách, lanové aktivity, turistické pochody, olympiády, městské hry, orientační běhy podle mapy či GPS či noční závody. 
 • Dětské dny, „ochutnávky“ skautských aktivit spojené se svátkem sv. Jiří nebo zářijovými nábory nováčků do oddílů, akce spojené se svátky a během roku (Velikonoce, Vánoce, sv. Martin), kuličkiády, drakiády či doprovodné aktivity k akcím pořádaných obcí/městem, tj. programy (příp. s využitím symbolického rámce), během nichž děti plní jednoduché i složitější úkoly, sportovní aktivity nebo si mohou vyzkoušet něco ze skautského programu.
 • Rukodělné aktivity a deskové hry  odehrávají se většinou ve skautských klubovnách. Jedná se o nejrůznější „dílny“ či dny/​odpoledne deskových her, kdy si mají děti možnost vyzkoušet rukodělné práce (keramika, výroba svíček, „ubrouskování“, výroba z kůže) nebo si zahrát s kamarády či rodiči deskové hry.

Přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021 najdete zde .

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.