( Aktuální )
Zveřejněno 23. 9. 2021
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací?

Pro všechny typy dotací platí:

 • všechny dotované doklady musí být řádně zaúčtovány
 • všechny položky, které byly hrazeny z dotací, musí být označeny v účetnictví OJ
 • dotovat lze jen položky (nebo jejich části), které se vztahují k danému dotačnímu roku
 • jednotlivé položky mohou být dotovány ze 100% (i na haléře)
 • součet dotace musí být celé číslo (zaokrouhlíte na celé koruny dolů)
 • všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví, více o účetních dokladech a jejich náležitostech je uvedeno v metodickém listu Doklady v účetnictví
 • u faktur je důležité, aby byly vystaveny skutečně na Vaši OJ (nikoliv na fyzickou osobu)
 • popis položek je potřeba uvádět konkrétně a zřetelně:
Špatně Vysvětlení
drobný materiál, provozní materiálnení z položky zřejmé, co se přesně dotuje
kancelářské potřebynení z položky zřejmé, co se přesně dotuje
tužky, papíry, apod., atd., aj.neuvádějte formulace "aj., apod., atd.

Provozní dotace

● list dot _v1 od krajů musí být originálně podepsán vedoucím i revizní komisí jednotky (nikoli sken);
● totéž platí u všech dalších přímo rozdělovaných dotací, kde používáte dot _v1;
● razítko OJ není povinná náležitost vyúčtování; 
● na listu dot_v2 je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek; jsou vyplněna čísla  dokladů dle evidence v účetnictví; 
● přehled o úhradách plateb for_dot_v2 stačí pouze kopie formuláře se scanem podpisu.
● částka dotace na formuláři for_dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři for_dot_v2

 • Měsíční zálohy v JÚ

  V jednoduchém účetnictví se Vám položka objeví ve výdajích.Nedávejte je ale do dotací v plné výši. Pokud by Vám poskytovatel vracel přeplatek, mohla by být částka ve výši přeplatku vyhodnocena jako neoprávněné čerpání dotace.
 • Měsíční zálohy v PÚ

  Zálohy v podvojném účetnictví nejsou nákladem, proto je nelze dotovat. Dotovat lze pouze vyúčtované náklady spotřebované za daný dotační rok - uvádějte konkrétní období (tj. od - do). Nevyúčtované energie lze v krajním případě dotovat na základě vytvořených dohadných položek, nedotujte je ale v plné výši.

Jedná se o platby za služby, které zasahují do více let, např. roční pojistné placené v září.

Významné položky v hospodaření střediska by měly být časově rozlišeny. Platby, které se každoročně opakují a jsou nevýznamné (objemově), se nemusí rozlišovat a lze je dotovat v objemu, který odpovídá danému dotačnímu roku (např. pojistné, web. doména).

 • Náklady související s akcemi
  Náklady akcí (vstupné do bazénů, zoo, muzea, jízdné na výpravu, dopravu materiálu na tábor, ....) nelze dotovat z provozní dotace.
 • Kurzovné, účastnické poplatky
  Nelze dotovat účastnické poplatky, které OJ proplácí svým činovníkům na kurzy, které byly samy o sobě podpořeny ze státního rozpočtu (typicky z MŠMT - info bývá na na webu akce). Nikdy nelze dotovat doklad, kde je jako odběratel uveden činovník a nikoliv OJ.
 • Pronájmy související s akcemi
  Pronájmy související s akcemi – pronájem tanečního sálu, pronájem autobusu, pronájem techniky na akci - nelze dotovat z provozní dotace. Pravidelné pronájmy např. tělocvičny z provozních dotací dotovat lze.
 • Jízdné a cestovné na akci
  Pokud jde o jízdné na akci, je třeba jej vyúčtovat v rámci akce (ne do provozní dotace). Z provozní dotace lze hradit cestovné např. při správě základny a v podobných “provozních” případech.
 • Nafta, benzín do vozidel nevlastněných OJ
  Na proplacení náhrad na benzín aut nevlastněných jednotkou je potřeba mít cestovní příkazy. Benzín do sekačky či do auta ve vlastnictví jednotky lze dotovat v objemu, který odpovídá dané činnosti (sekání louky), ale i zde je nutno posoudit, zda není nákladem akce (pak nepatří do provozních dotací).
 • Doprava materiálu na tábor
  Není provozním nákladem, ale nákladem tábora (tábory v současnosti nelze dotovat vůbec). Náklady na tábořiště, o které se středisko celoročně stará a využívá ho, je možné z provozní dotace hradit. Náklad je potřeba dobře popsat např. “rozbor vody pro celoroční provoz táborové základny”.
 • Věci osobní povahy, odměny (trička, kroje)
  Nelze dotovat věci osobní povahy - např. tričko, který dáte dítěti jako odměnu. Dotovat lze taková trička, která souvisejí s posláním organizace, např. tedy oddílová, krojová, družinová. Dále lze dotovat trička použitá např. na rukodělnou činnost (upřesněte do popisu).
 • Kytice, věnce
  Nelze dotovat, jedná se o náklady na reprezentaci.
 • Vystoupení umělců a dalších spolupracovníků
  Lze dotovat pouze v rámci vyúčtování akce, ale pouze pokud se jedná o externí službu, nikoliv o mzdový náklad.
 • Daně
  Nelze dotovat daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, silniční daň, ani jiné přímé daně.
 • Občerstvení
  Nelze dotovat úhradu výdajů za občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování účastníků na vzdělávacích akcích)- Doporučujeme, pokud máte možnost, z dotace hradit jiný náklad, než je občerstvení.

Další dotační tituly

Jak postupovat při vyúčtování strategie ve skautISu naleznete zde .

Provozní dotaci lze použít na drobné opravy kluboven a základen (malování, oprava opotřebení do původního funkčního stavu apod.), při nákladnějších opravách dejte pozor, ať se nejedná o technické zhodnocení majetku. V případě pochybností se obraťte na hospodareni@skaut.cz

Jak postupovat při vyúčtování oprava a údržba kluboven a základen ve skautISu naleznete zde.

Jak postupovat při vyúčtování neorganizované mládeže ve skautISu naleznete zde .

Jak postupovat při vyúčtování celostátních akcí ve skautISu naleznete zde .

Jak postupovat při vyúčtování nových oddílů ve skautISu naleznete zde .

Jak postupovat při vyúčtování vzdělávacích akcí ve skautISu naleznete zde .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.