( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací?

Pro všechny typy dotací platí

 • všechny dotované doklady musí být řádně zaúčtovány
 • všechny položky, které byly hrazeny z dotací, musí být označeny v účetnictví OJ
 • dotovat lze jen položky (nebo jejich části), které se vztahují k danému dotačnímu roku
 • jednotlivé položky mohou být dotovány ze 100% (i na haléře)
 • součet dotace musí být celé číslo (zaokrouhlíte na celé koruny dolů)
 • všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví, více o účetních dokladech a jejich náležitostech je uvedeno v metodickém listu Doklady v účetnictví
 • u faktur je důležité, aby byly vystaveny skutečně na Vaši OJ (nikoliv na fyzickou osobu)
 • popis položek je potřeba uvádět konkrétně a zřetelně:
Špatně Vysvětlení
drobný materiál, provozní materiálnení z položky zřejmé, co se přesně dotuje
kancelářské potřebynení z položky zřejmé, co se přesně dotuje
tužky, papíry, apod., atd., aj.neuvádějte formulace "aj., apod., atd.

Provozní dotace

 • list dot _v1 od krajů musí být originálně podepsán vedoucím i revizní komisí jednotky (nikoli sken);
 • totéž platí u všech dalších přímo rozdělovaných dotací, kde používáte dot _v1;
 • razítko OJ není povinná náležitost vyúčtování; 
 • na listu dot_v2 je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek; jsou vyplněna čísla  dokladů dle evidence v účetnictví; 
 • přehled o úhradách plateb for_dot_v2 stačí pouze kopie formuláře se scanem podpisu.
 • částka dotace na formuláři for_dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři for_dot_v2
 • Měsíční zálohy v JÚ
  V jednoduchém účetnictví se Vám položka objeví ve výdajích.Nedávejte je ale do dotací v plné výši. Pokud by Vám poskytovatel vracel přeplatek, mohla by být částka ve výši přeplatku vyhodnocena jako neoprávněné čerpání dotace.
 • Měsíční zálohy v PÚ
  Zálohy v podvojném účetnictví nejsou nákladem, proto je nelze dotovat. Dotovat lze pouze vyúčtované náklady spotřebované za daný dotační rok - uvádějte konkrétní období (tj. od - do). Nevyúčtované energie lze v krajním případě dotovat na základě vytvořených dohadných položek, nedotujte je ale v plné výši.

Jedná se o platby za služby, které zasahují do více let, např. roční pojistné placené v září.

Významné položky v hospodaření střediska by měly být časově rozlišeny. Platby, které se každoročně opakují a jsou nevýznamné (objemově), se nemusí rozlišovat a lze je dotovat v objemu, který odpovídá danému dotačnímu roku (např. pojistné, web. doména).

 • Náklady související s akcemi
  Náklady akcí (vstupné do bazénů, zoo, muzea, jízdné na výpravu, dopravu materiálu na tábor, ....) nelze dotovat z provozní dotace.
 • Kurzovné, účastnické poplatky
  Nelze dotovat účastnické poplatky, které OJ proplácí svým činovníkům na kurzy, které byly samy o sobě podpořeny ze státního rozpočtu (typicky z MŠMT - info bývá na na webu akce). Nikdy nelze dotovat doklad, kde je jako odběratel uveden činovník a nikoliv OJ.
 • Pronájmy související s akcemi
  Pronájmy související s akcemi – pronájem tanečního sálu, pronájem autobusu, pronájem techniky na akci - nelze dotovat z provozní dotace. Pravidelné pronájmy např. tělocvičny z provozních dotací dotovat lze.
 • Jízdné a cestovné na akci
  Pokud jde o jízdné na akci, je třeba jej vyúčtovat v rámci akce (ne do provozní dotace). Z provozní dotace lze hradit cestovné např. při správě základny a v podobných “provozních” případech.
 • Nafta, benzín do vozidel nevlastněných OJ
  Na proplacení náhrad na benzín aut nevlastněných jednotkou je potřeba mít cestovní příkazy. Benzín do sekačky či do auta ve vlastnictví jednotky lze dotovat v objemu, který odpovídá dané činnosti (sekání louky), ale i zde je nutno posoudit, zda není nákladem akce (pak nepatří do provozních dotací).
 • Doprava materiálu na tábor
  Není provozním nákladem, ale nákladem tábora (tábory v současnosti nelze dotovat vůbec). Náklady na tábořiště, o které se středisko celoročně stará a využívá ho, je možné z provozní dotace hradit. Náklad je potřeba dobře popsat např. “rozbor vody pro celoroční provoz táborové základny”.
 • Věci osobní povahy, odměny (trička, kroje)
  Nelze dotovat věci osobní povahy - např. tričko, který dáte dítěti jako odměnu. Dotovat lze taková trička, která souvisejí s posláním organizace, např. tedy oddílová, krojová, družinová. Dále lze dotovat trička použitá např. na rukodělnou činnost (upřesněte do popisu).
 • Kytice, věnce
  Nelze dotovat, jedná se o náklady na reprezentaci.
 • Vystoupení umělců a dalších spolupracovníků
  Lze dotovat pouze v rámci vyúčtování akce, ale pouze pokud se jedná o externí službu, nikoliv o mzdový náklad.
 • Daně
  Nelze dotovat daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, silniční daň, ani jiné přímé daně.
 • Občerstvení
  Nelze dotovat úhradu výdajů za občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování účastníků na vzdělávacích akcích)- Doporučujeme, pokud máte možnost, z dotace hradit jiný náklad, než je občerstvení.

Další dotační tituly

Provozní dotaci lze použít na drobné opravy kluboven a základen (malování, oprava opotřebení do původního funkčního stavu apod.), při nákladnějších opravách dejte pozor, ať se nejedná o technické zhodnocení majetku. V případě pochybností se obraťte na hospodareni@skaut.cz

Návod, jak postupovat při vyúčtování oprava a údržba kluboven a základen ve skautISu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.