( Aktuální )
Zveřejněno 17. 2. 2024
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

Jak na financování

Chystáte se na financování projektu – nákup tábořiště, výstavbu nové klubovny, rekonstrukci té stávající nebo jiného projektu a stále nevíte, jak zajistit financování?

Klubovny, tábořiště, základny – jak na financování

Máme plán

Tvorba plánu je v oblasti nemovitostí a pozemků klíčová: plán vám zpřehlední a zjednoduší celý proces. Doporučujeme k plánování přizvat celou oddílovou nebo střediskovou radu, zapojení všech členů jednotky pomůže rovnoměrně rozložit práci. Výstupy ze společného jednání si pečlivě zapište.

Co by měl takový plán obsahovat:

 1. Popis současného stavu, proč se poohlížíme po změně
 2. Popis požadovaného budoucího stavu
 3. Soupis všech nutných kroků, které je nutné k dosažení cíle podstoupit
 4. Rozpočet projektu (nezapomeňte na výdaje a reálné příjmy)
 5. Rozdělení úkolů

Oblast nemovitostí je finančně velmi náročná, proto je vhodné plánovat hodně dopředu (klidně s výhledem na 5 až 10 let). Rekonstrukce klubovny, pořízení vlastního tábořiště, pravidelnou obměnu táborového vybavení nebo třeba výměnu kotle na topení lze velmi dobře plánovat předem. Na účtu si tak můžete průběžně tvořit dostatečně vysokou finanční rezervu, která tyto nároky pokryje celé anebo poslouží ke kofinancování velkých dotačních titulů.

Mějte na paměti, že velké dotační programy většinou vyžadují hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vyplatí se tedy plánovat a mít projekt tzv. "v šuplíku".

Nejste sami

Na váš stavební projekt nemusíte být sami. V organizaci již bylo realizováno velké množství úspěšných projektů, proto:

 • Nechte se inspirovat jinými jednotkami, kteří svůj projekt realizovali před vámi (inspiraci lze dohledat například na skautské křižovatce),
 • pátrejte mezi současnými a bývalými členy nebo rodiči, zda mezi sebou nemáte stavební odborníky,
 • přihlaste se na pravidelné setkání k nemovitostem, nebo jiné setkání, na kterém se nemovitosti a jejich financování řeší,
 • kontakujte ústředí s konkrétním dotazem; pokud budeme vědět nebo mít kontakt na jiného odborníka, rádi kontakt zprostředkujeme,
 • máme střediska, kterým klubovnu postavila obec a poskytla formou zápůjčky.

Finanční prostředky, které si může na financování nemovitosti nebo své činnosti zajistit sama jednotka:

 • Tvorba rezervy

Je vhodné pamatovat na horší časy, nebo dlouhodobě počítat s investičním záměrem (například nákup tábořiště, rekonstrukce klubovny apod.) a průběžně si vytvářet finanční rezervu.

 • Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou jedním z mála zdrojů, které zůstávají jednotce. Je vhodné důkladně propočítat potřeby jednotky, zahrnout do nich již zmiňovanou finančí rezervu a na základě toho členský příspěvek stanovit. Poplatek by tak měl nejen pokrýt provozní výdaje, ale rovněž má přinést finančí prostředky navíc. Samozřejmě je nutné, aby jednotka měla nějaký dlouhodobý plán investic, údržby a oprav.

 • Dary

V rámci členských příspěvků je možné žádat rodiče o členský příspěvek navýšený o dar (nesprávně označovaný jako sponzorský příspěvek). O dary je zapotřebí žádat, pokud to neuděláte, máte téměř jistotu, že nic nedostanete. Pokud budete o dary žádat, nestane se nich horšího, že nic nedostanete, ale většinou budete překvapeni.

 • Lokální fundraising

U fundraisingu platí, že dárce přesvědčí důvod k darování. Dárci reagují na konkrétní fundraisingové příležitosti jako je např. nákup tábořiště, pořízení táborové jídelny, nábytku do klubovny, sociální solidárnost s konkrétní osobou apod. Na provozní náklady se žádá špatně a zpravidla ne úspěšně. O dary je zapotřebí žádat opakovaně a děkovat za ně (vhodné je např. posílat pravidelně PFku či vymyslet jinou formu poděkování).

Finanční prostředky, které může jednotka získat od hlavního spolku, ať již prostřednictvím přímých darů, či půjček nebo v rámci přerozdělování jiných finančních příspěvků:

1. Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

 • Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek,
 • prostředky jsou rozdělovány na základě žádosti jednotky z balíčku o průměrné výši 4-5 mil. Kč,
 • průměrná výše částka na jednoho žadatele je 125 000 Kč,
 • program spravuje David Palan (david.palan@skaut.cz),
 • podrobné info, včetně návadu jak žádat, najdeš zde .

2. Fond nemovitostí Junáka (FNJ)

 • Bezúročné půjčky a dary na nemovitosti (na pořizování, údržbu a obnovu nemovitého majetku),
 • délka vrácení půjček je do 8 let,
 • dary jsou poskytovány na:
 1. pořízení pozemku – výše příspěvku může činit 15 až 30 % z vynaložených nákladů;
 2. pořízení věcného práva k pozemku – výše příspěvku může činit 15 až 30 % z vynaložených nákladů;
 3. pořízení stavby, která bude sloužit pro pravidelnou oddílovou činnost (klubovny) – výše příspěvku může činit 5 až 15 % z vynaložených nákladů.
 •  Fond nemovitostí je tvořen zejména:
 1. částí odvodů z členských příspěvků; o výši odvodu rozhoduje Náčelnictvo,
 2. účelově poskytnutými dary,
 3. splátkami a vratkami dříve poskytnutých příspěvků,
 4. dalšími prostředky, o kterých tak rozhodne Náčelnictvo.
 • podrobné info, včetně návodu jak žádat, najdeš zde .

3. Investiční výzva MŠMT

 • Dotace je určena na investiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek,
 • zatím byly podporovány vždy pouze rekonstrukce, nikdy nové stavby,
 • bývá vyhlašována nárazově (cca á 5 let), samotné Ústředí neví dopředu, kdy MŠMT výzvu vyhlásí: naposledy to bylo v letech 2022/​23, další lze očekávat až po realizaci podpořených stavebně investičních projektů, odhad je rok 2026 nebo později,
 • průměrná výše projektů se pohybuje od 3 mil Kč výše,
 • je vyžadováno kofinancování ve výši 15% (číslo se může v nové výzvě změnit),
 • podrobné info poskytne David Palan (david.palan@skaut.cz).

Nadace je dlouhodobě zaměřena na podporu rozvoje individuálního fundraisingu a financování investičních záměrů organizačních jednotek, zejména v oblasti nemovitostí. 

Fond Střecha: stavba nových kluboven, rekonstrukce stávajících, nákup tábořišť 

1. skautfunding = vytvoření dárcovského projektu na portále Darujme.cz pod hlavičkou SNJF, jednotky samy si kampaň spravují, průběžná uzavírka příjmu žádostí

2. matching: určen pro vybraná střediska, která již mají založenou sbírku na portále Darujme.cz přes SNJF, na každou 1 Kč, kterou středisko vybere, přidá SNJF další 0,5 Kč; prostředky je možné požít na nákup/​stavbu/​pořízení"

 • klubovny: uzavírka příjmu žádostí 22. 2.
 • tábořiště: NJF přidá max 100 000 Kč, tj. maximální možná částka pro získání je 300 000 Kč, průběžná uzavírka příjmu žádostí
 • projektové dokumentace pro stavební povolení: průběžná uzavírka příjmu žádostí

3. studie nové klubovny: pokud středisko vlastní pozemek a na stavbě je konsensus v SRJ, může získat až 60 000 Kč při spoluúčasti 40% z vlastních zdrojů na studii nové klubovny. Na pokrytí oněch 40% z vlastních zdrojů je možné založit dárcovský projekt (viz.  skautfunding výše). Podmínkou je kolektivní zadání studie dle osnovy, součástí studie musí být vizualizace záměru zasazená do konkrétní lokality. Tato podpora středisko nezavazuje k tomu, že projekt musí být následně realizován. Průběžná uzavírka příjmu žádostí.

4. podpora rekonstrukcí základen formou dobrovolnické práce jednotek , které si na základnu udělají např. výpravu/​akci za účelem práce na základně; SNJF poskytne prostředky na nářadí, stravu atp.

V případě, že se dostanete do situace, že vaše nájemní tábořiště jeho vlastník prodává a jednotka se neshodne na odkoupení, může nadace vaše tábořiště koupit a nadále ho jednotce pronajímat.

V případě katastrofické události (požár, tornádo) nabízí okamžitou přípravu a spuštění dárcovského projektu.

V přípravě je společná grantová výzva ve spolupráci s Nadací PPF k dokončování staveb nových kluboven.

Další programy nadace, které však nejsou zaměřeny na nemovitosti:

 • Fond Foglar  - Podporujeme vlastní iniciativy skautských jednotek nadšené pro propagaci Foglarova díla.
 • Fond Dobré skutky - Podpora aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým.

Detaily programů a aktuálně otevřené výzvy lze vyhledat přímo na webových stránkách Skautské nadace Jaroslava Foglara

Finanční prostředky, které jsou jednotkám dostupné na základě žádosti o dotaci či grant od různých poskytovatelů:

Operační programy (= prostředky EU) 

1. OP ST = Operační program spravedlivá transformace

Týká se pouze Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a v rámci těchto krajů pouze tzv. území dotčených těžbou.

 1. výzva 39 - 41:  Obnova území: veřejné služby sport, kultura, rekreace; podaktivita 1.3 Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů,
 2. uzavírka příjmu žádostí je 31.12.2024,
 3. je nutné mít projekt ve stadiu projektové dokumentace s vydaným stavebním povolením,
 4. kofinancování se pohybuje 10 - 30%, dle splnění podmínek výzvy,
 5. pro podání žádosti v tomto programu poskytuje KÚJ podporu, více na nemovitosti@skaut.cz

2. OP ŽP = Operační program životní prostředí

Téma: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Opatření 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

 1. výzva 65: předmětem výzvy je podpora modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání komplexní modelová řešení - podporovány budou takové projekty, které budou zahrnovat modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy),  nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy,
 2. výzva bude vypsána na začátku března 2024, příjem žádostí od dubna 24,
 3. uzavírka příjmu žádostí je 28.6.2024,
 4. konfinacování žadatele je ve výši 20%.

3. OP JAK = Operační program Jan Amos Komenský

 1. Šablony pro neformální vzdělávání, výzva bude zaměřena na podporu výchovy a vzdělávání ve skautských oddílech, nebude určena na investiční projekty nebo primární nákup vybavení a pomůcek. Vybavení a pomůcky je však možné kupovat v rámci realizace aktivity projektu,
 2. Junák - český skaut smí podat pouze 1 žádost, která bude podána pod ústředním spolkem,
 3. Pobočné spolky (= střediska) budou k zapojení osloveny prostřednictvím výzvy od hlavního spolku (datovou schránkou),
 4. Formou realizace určitého typu aktivity je možné získat finance na nákup vybavení, podmínkou je administrace těchto aktivit a spolupráce s manažerem projektu na Ústředí,
 5. výzva zatí nebyla vypsána, bližší informace podá josefa.kolmanova@skaut.cz

Lokální dotace

Jsou místně specifické, od krajů přes města a obce po mikroregiony se typy výzev liší (investiční, neinvestiční, podpora činnosti, podpora výchovy a vzdělávání, volnočasové projekty, podpora životního prostředí…).

 1. kraje

Odkaz pod každým krajem vede na stránku krajského úřadu - dotační rozcestník. Oblast podpory se může lišit kraj od kraje: dotace na skautskou činnost mohou být pod volnočasovými aktivitami; školstvím, mládeží a sportem nebo může být zřízen extra grantový program (např. Fond Ústeckého kraje). Doporučujeme kontaktovat příslušný KÚ a komunikovat s konkrétními úředníky oblast podpory (dotace na stavbu klubovny bude jiná než podpora činnosti).

2. města a obce

Jsou natolik lokálně specifické, že je nelze postihnout v rámci tohoto grantovéhopřehledu. Doporučujeme kontaktovat příslušný magistrát/​městský/obecní úřad a zjišťovat konkrétní informace přímo od úředníků.

Podpora skautingu se také velmi liší město od města/​obec od obce: někde je podpora na činnost poskytována každoročně v řádech stotisíců korun; jinde město poskytuje jednorázové dary (např. výtěžek městského plesu) či pomáhá střediskům v případě jednorázových vysokých nákladů (nákup pozemku, rekonstrukce nebo výstavba nové klubovny), ale jsou i místa, kde skautům žádná podpora poskytována není. Možností ke změně je pak navštěvovat zastupitelstvo, ptát se svých komunálních politiků; nechat se vyhodit dveřmi a vlézt zpět oknem.

Doporučujeme zvyšovat povědomí o středisku v obci/​městě - nabízí se formou účastí na obecních/​městských akcích (např. zajištění stanoviště na Dni dětí), pravidelné přispívání do místního periodika, spolupráce s místní školou/školkou atp.

3. mikroregiony

Místní akční skupiny, tzv. MASky = sdružení 173 místních akčních skupin po celé ČR, propojují neziskové organizace, obce a veřejné instituce (např. školy). Cílem je zisk a rozdělování dotačních prostředků z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců.

Pokud nevíte, zda a do jaké MASky patříte, zobrazte si mapu , přibližte si svoji obec a jdete na web MASky. Možnosti pro skautská střediska jsou opět velmi individuální, v závislosti na konkrétní MASce.

 • doporučujeme kontaktovat zaměstnance (web - kontakty) MAS a domluvit si individuální konzultaci na téma jak vám MASka může pomoci.
 • domluvte si zasílání newslettrů a pozvánek na semináře k výzvám.
 • jedná se o dlouhodobý projekt s vyšší administrativní náročností a podporou v řádu statisíců Kč, nejčastěji na vybavení tábořišť a kluboven.

4. ostatní příležitosti - nadace (např. Nadace Partnerství: výsadba stromů), lokální spolky, místní mecenáši apod.

V případě investičního záměru v oblasti nemovitostí dejte vědět do kanceláře ústředí a domluvte si konzultaci s Mývalem – Jan Mesl nebo s Ještěrem - Ivo Brzobohatý. Pro skautské stavitele a provozovatele základen je určeno Setkání k nemovitostem, v roce 2025 je plánováno 8.-9. 2. 2025 na Kaprálově mlýně.

Jan Mesl – Mýval, manažer pro oblast nemovitostí
e-mail: nemovitosti@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.