( Aktuální )
Zveřejněno 5. 2. 2024
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dotace na rok 2024: pravidla k žádostem

V návaznosti na “Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO” zveřejňujeme Pravidla k žádostem o vybrané dotace na rok 2024.

Pravidla k vybraným žádostem

Za akce pro neorganizovanou mládež se rozumí aktivity zaměřené na děti a mládež, které nejsou členy organizace . Účast členů není vyloučena, ale není cílem. Dotaci není možné použít na akce zaměřené jen na skauty. Aktivity musí proběhnout na území České republiky a nemohou být delší než 6 dní (souvisle). Akce by měly systematicky přispívat k rozšíření nabídky činností pro neorganizovanou mládež.

Zaměření projektu může být velmi rozmanité – od pravidelné nabídky aktivit v klubovně (rukodělné, herní) po akce tematicky zaměřené (sportovní, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav) či jejich kombinace. Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami (dvou a více středisek, v rámci města) nebo ve spolupráci s obcí.

Parametry dotace:

 • dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu
 • dotace je určena na aktivity pro nečleny organizace (účast členů není vyloučena)
 • nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 10 tis. Kč celkových nákladů
 • aktivity mohou být jednorázové, tj. projekt může obsahovat i jednu akci za rok
 • žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím skautISu (nápověda )
 • termín pro odevzdání žádostí je stanoven na 15. 2. 2024 

Náležitosti podávané žádosti:

 • stručný popis akce (cíl, průběh, cílová skupina, prostředky, spolupracující subjekty…)
 • rozpočet
 • OJ může podat v rámci jedné žádosti více projektů

Průběh vyhodnocení projektů:

Podané projekty jsou projednány Komisí pro posuzování projektů a výsledek je žádající organizační jednotce dán na vědomí. Komise si může zažádat o vysvětlení nebo doplnění informací a podkladů potřebných pro posouzení projektu.

Přidělení dotace u akcí pro neorganizovanou mládež je možné po získání informace z MŠMT o celkovém objemu finančních prostředků na daný rok (zpravidla v období od února do dubna). O konkrétní výši dotace u jednotlivých projektů pak rozhodne Výkonná rada (typicky přímo zpravodajka pro ústředí) na základě doporučení komise.

Dotace je určena na rozjezd a podporu činnosti nově založených oddílů.  Žádat lze až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu. Dotační program svou podporu cílí především na nové oddíly, které vznikly či vznikají na novém místě nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska.

Parametry dotace:

 • výše dotace je 8 - 20 tis. Kč (na rok) 
 • dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu
 • dotaci nelze čerpat na investiční náklady
 • žádosti bude možné podávat prostřednictvím skautISu (nápověda );  žádosti v systému skautIS musí být potvrzené vedoucím OJ a ve stavu „Odevzdaná
 • termín pro odevzdání žádostí je stanoven na 15. 2. 2024

Hlavní cílovou skupinou dotačního programu jsou nové oddíly pro mladší členy – světlušky, vlčata, skautky a skauty (v roce žádosti o dotaci se připravuje založení, činnost se aktuálně rozbíhá, nebo již bylo nedávno založeno). Podpora není určena pro roverské kmeny, kluby Kmene dospělých ani kluby rodinného skautingu. Oddíly benjamínků budou podporovány, pouze pokud oddíl vznikne na novém místě jako jediný činný (s výhledem na budoucí rozvoj i ve starších výchovných kategoriích, které jsou pro skauting klíčové).

Dotační program svou podporou cílí především na nový oddíl, který vznikl či vzniká:

 1. na novém místě bez návaznosti na předešlou činnost,
 2. z důvodů rozšíření kapacity střediska (ostatní oddíly mají stop stav).

Jiné situace budou podpořeny jen výjimečně či vůbec. Dbejte proto na pečlivé zdůvodnění a popsání konkrétní situace nového oddílu.

Finanční prostředky lze žádat pro nový oddíl na neinvestiční náklady, například na:

 1. nájem klubovny a podporu nutného provozu oddílu,
 2. náklady na vzdělávání vedoucích,
 3. nutné vybavení pro nový oddíl či jeho klubovny (kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení, základní metodické materiály pro činnost oddílu, pořízení nástěnek, uzamykatelných skříní pro uskladnění materiálu atd.),
 4. úprava klubovny nového oddílu (výmalba, osvětlení, stůl, koberec, skříň na věci, věšáky pro děti, botník, koše apod.), nemělo by však jít o opravu a rekonstrukci klubovny, na kterou je určen jiný dotační titul,
 5. cestovné na rok pro dojíždějícího vedoucího.

Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek. Ve zvlášť výjimečných případech je možné financovat nejnutnější opravy přímo související s činností pro děti a mládež v objektech v dlouhodobém nájmu (na dobu minimálně 15 let) od veřejnoprávních subjektů (obec, kraje).

Parametry dotace

 • dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu. Vlastní zdroje může jednotka využít z prostředků OJ, darů, příspěvku obcí či nadací nebo si může požádat o podporu z Fondu nemovitostí 
 • nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 30 tis. Kč z celkových nákladů
 • z dotace nelze hradit investiční náklady (budování něčeho nového)
 • žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím systému skautIS (viz návod ); v pořádku odevzdaný projekt má v žádosti ve skautISu v kolonce stav dotace „Odevzdaná“
 • náležitosti k žádosti jsou stanoveny dle výše celkových nákladů na realizaci 
 • žádosti o stavební neinvestiční dotace lze odevzdávat průběžně, nejpozději však do 15. 2. 2024

Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy, které se vkládají přímo k žádosti v systému skautIS. V případech bezprostředního navazování na projekty z předchozích let je možné místo vložení skenu vyplnit u přílohy pouze její název a rok uložení v KÚJ. Pokud není možné přílohu naskenovat (například je většího formátu, nebo by bylo skenování příliš náročné), lze ji odeslat v papírové podobě na adresu Kanceláře ústředí (Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1). V tomto případě bude u přílohy v systému skautIS místo vloženého scanu v poznámce informace, že je příloha zaslána v papírové podobě.

V případě nutnosti doplnění podkladů pro hodnotící komisi, je nezbytné tyto podklady dodat do 2 měsíců od upozornění na tuto skutečnost. 

V případě, že se neinvestiční stavební úpravy týkají jednoho objektu, podává se pouze jeden souhrnný projekt s popisem jednotlivých částí.

Malý projekt (“zjednodušený” – od 30 tis.Kč  do 120 tis. Kč včetně)

Tato forma žádosti je určena k finanční podpoře jednoduchých stavebních projektů, které nevyžadují složitou dokumentaci. Přesto je určena na takové projekty, které jsou mimo běžné možnosti financování OJ. U zjednodušených projektů nemohou celkové náklady (nikoliv jen dotace) přesáhnout 100 tis. Kč. 

Náležitosti k žádosti malého projektu

 • vyplněná žádost včetně rozpočtu o dotaci na opravy staveb v systému skautIS
 • stručný popis prováděné práce, doplněný o výkaz výměr, použité technologie, prováděné stavební práce či druh materiálu, co bude použit a předpokládaný harmonogram prací 
 • doklad o vlastnictví:

  - aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN);

  - v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami 

 • 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů  (co nejvíce aktuální, objektivní a detailní) u potřebnosti stavebních úprav
 • v případě předpokládaného dodavatelského řešení jednu nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení stavebních prací
 • kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám; pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat
Velký projekt (“úplný” - celkové náklady přesahující 120 tis. Kč)

Náležitosti k žádosti velkého projektu

 • vyplněná žádost o dotaci na opravy staveb v systému skautIS
 • projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních prací (technická zpráva doplněna o výkaz výměr prováděných prací i s harmonogram postupu prací, situace s vyznačením stavby, včetně vyjádření jaká je možnost přístupu ke stavbě z veřejné komunikace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy)
 • stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení stavebních úprav pokud je charakter stavebních prací vyžaduje viz zákon č. 183/​2006 Sb. (stavební zákon), paragraf 103 a násl.
 • doklad o vlastnictví:

   - aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN);

  - snímek katastrální mapy;

  - v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami 

 • 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů potřebnosti stavebních úprav
 • kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám; pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat
 • tři cenové nabídky firem na zhotovení prací a zprávu o výběrovém řízení (např. zápis ze střediskové rady)
 • podrobný rozpočet nákladů včetně jednotkových cen
 • u cenových nabídek firem položkový rozpočet v mírách, vahách; v případě realizace vlastními silami podrobný rozpis potřebného materiálu doplněný o výkaz výměr těchto prací, které se budou provádět, vše musí být uvedeno v mírách a váhách oddělení investičních a neinvestičních nákladů
 • v případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba připojit popis jednotlivých etap stavebních prací a to jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se předpokládá, že budou v rámci let jednotlivé etapy stát), včetně času realizace veškerých stavebních prací

Průběh vyhodnocení projektů

Podané projekty jsou projednány Komisí pro posuzování stavebních projektů a výsledek je žádající organizační jednotce dán na vědomí. Komise si může kromě dokumentů uvedených v této směrnici dodatečně vyžádat i další podklady potřebné pro posouzení projektu.

Přidělení dotace u neinvestičních dotací je možné po získání informace z MŠMT o celkovém objemu finančních prostředků na daný rok (zpravidla v období od února do dubna). O konkrétní výši dotace u jednotlivých projektů pak rozhodne Výkonná rada (typicky přímo zpravodajka pro ústředí) na základě doporučení stavební komise.

Dotace je určena na podporu celostátních akcí a projektů schválených Výkonnou radou dle materiálů vydaných VRJ a řídí se Pravidly pro celostátní akce a Směrnici k dotacím. Po schválení výše dotace informuje pořadatele KÚJ.

Cílem programu Dostupný skauting je, aby se holky a kluci z rodin v tíživé ekonomické situaci mohli plnohodnotně účastnit skautských aktivit. Organizační jednotky mohou požádat o dotaci na každého takového člena/členku a pomoci jim tak zafinancovat některé náklady se skautingem spojené.  Zde najdete je kompletního průvode, který vám pomůže při stanovování kritérií pro výběr dětí do žádosti, oslovování rodičů, sestavování žádosti i nakonec s vyúčtováním.

Parametry dotace

 • Cílovou skupinou jsou oddíly a střediska, o dotaci žádá vždy středisko.
 • Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši od 2 000 Kč do 7 000 Kč. Minimální souhrnná výše žádosti je 6 tis. Kč.
 • OJ může v jednom kole výzvy podat jen jednu žádost. V rámci jedné žádosti lze žádat o dotaci na více členů zároveň. 
 • Dotace může činit až 100 % uhrazených nákladů na podporu člena.
 • Žádost o dotaci mohou podávat OJ do 15. 3. prostřednictvím skautISu.

 O dotaci lze žádat pro člena na neinvestiční náklady, například na:

 1. účastnické poplatky na výpravy a akce,
 2. materiál a vybavení potřebné pro účast na skautských aktivitách.

Náležitosti podávané žádosti

Obecná nápověda k vyplňování dotace je k dispozici na napoveda.skaut.cz/​skautis/​dotace.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.