( Aktuální )
Zveřejněno 27. 5. 2021

Rozhodnutí o Hospodářském výsledku OJ

Hospodaření každého roku končí ziskem nebo ztrátou, kterou OJ vykáže ve Výkazu zisku a ztráty za dané období. V rámci schvalování Zprávy o hospodaření rada OJ schvaluje též hospodářský výsledek a měla by zároveň rozhodnout o tom, jak s ním naloží.

Vzhledem k tomu, že Junák je neziskovou organizací, nebude zisk rozdělen a vyplacen vlastníkům, ale vždy bude použit pro další činnost organizace. Rada OJ tak prakticky rozhoduje pouze o převodu hospodářského výsledku v rámci vlastních zdrojů. Celková výše vlastních zdrojů OJ se však nezmění.

Jak může OJ s hospodářským výsledkem naložit?

 1. V případě zisku:

  1. Navýšení vlastního jmění,
  2. Převod do Zisku/​ztráty minulých let (zvýšení),
 2. V případě ztráty - je potřeba rozhodnout, z jakých zdrojů bude ztráta uhrazena:

  1. Snížení vlastního jmění,
  2. Převod do Zisku/​ztráty minulých let (snížení).

Ačkoli Účetní závěrku / Zprávu o hospodaření předkládá radě ke schválení vedoucí OJ (nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku), návrh na převod hospodářského výsledku bude nejspíše připravovat hospodář OJ. Při rozhodování, zda hospodářský výsledek převést do vlastního jmění nebo do zisku / ztráty minulých let se řiďte tím, jak jste o hospodářských výsledcích účtovali v minulých letech. V případě, že letos rozhodujete poprvé, vyberte si variantu, která vám více dává smysl a tento způsob dodržujte i v následujících letech. Doporučujeme spíše převod do Vlastního jmění. Zvolený postup můžete také uvést v příslušném vnitřním předpisu, pak každý rok schválíte pouze výši HV, zaúčtování se bude řídit vnitřním předpisem.

Vzor rozhodnutí: Rada OJ schvaluje HV za rok 20xx ve výši xxx Kč. HV bude převeden do Vlastního jmění / HV minulých období.

 Jak o převodu hospodářského výsledku účtovat?

Po schválení Zprávy o hospodaření je třeba schválený výsledek hospodaření zaúčtovat. Nejzazší možností, kdy zaúčtovat převod hospodářského výsledku, je před uzavřením účetnictví následujícího roku, v rámci uzávěrkových operací. Jednoduchá kontrola, zda bylo provedeno zaúčtování převodu výsledku hospodaření je, že při provádění inventarizace účtů na konci účetního období musí být účet 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení vždy nulový a připravený pro výsledek hospodaření daného roku.

Zaúčtování z účtu 931 - Výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení:

Účet v účtové skupiněZISKZTRÁTA
90 – Vlastní jměníVe prospěch (DAL) účtu 90x Vlastní jměníNa vrub (MD) účtu 90x Vlastní jmění
93 - Výsledek hospodařeníVe prospěch (DAL) účtu 93x Zisk / ztráta minulých letNa vrub (MD) účtu 93x Zisk / ztráta minulých let

Účtování o složkách vlastního jmění

V účtové skupině 90x (příp. na účet 901 – Vlastní jmění) se účtuje více druhů účetních operací a proto je vhodné mít více účtů, příp. analytické členění tohoto účtu.

Doporučené analytické členění:

 • Vlastní jmění
 • Výsledky hospodaření minulých let (lze mít dále analytické členění dle jednotlivých let, zvažte ale, zda takové členění skutečně potřebujete, zda je pro vás přínosné)
 • Dotační prostředky, dary na dlouhodobý hmotný majetek
 • Dotační prostředky, dary na dlouhodobý nehmotný majetek
 • Dary – dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.