( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Jednoduché účetnictví 

Vnitřní předpisy Junáka nestanovují, jakou formou mají OJ účetnictví vést. Mohou si tedy vybrat podvojné nebo jednoduché účetnictví, pokud splňují podmínky dané zákonem.

Jednoduché účetnictví je upraveno v Zákoně o účetnictví (563/​1991 Sb.) a ve Vyhlášce č. 325/​2015 Sb., která obsahově vymezuje účetní knihy a podobu přehledů.

Jednoduché účetnictví (JÚ)

Základní kritérium pro vedení jednoduchého účetnictví splňují všechny naše jednotky – jsou pobočnými spolky.

Následně je třeba si odpovědět na tři rozhodující otázky:

 • Jsme plátcem daně z přidané hodnoty? NE / ANO
 • Přesáhla hodnota majetku OJ 3 000 000 Kč? NE / ANO (vychází se z přehledu o majetku ke konci roku)
 • Přesáhly celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období 3 000 000 Kč? NE / ANO

Při posouzení uvedených kritérií se nezahrnují příjmy / pohledávky z prodeje nemovitého majetku, a dále příjmy / pohledávky nahodilé a mimořádné.

Pokud odpovědi na všechny tři otázky zní NE, může OJ vést jednoduché účetnictví.

Pokud je odpověď na kteroukoli z otázek ANO, pak je třeba vést účetnictví podvojné. V případě, že OJ přestane splňovat podmínky pro vedení OJ v průběhu roku, musí od následujícího roku přejít na podvojné účetnictví. Zpět na jednoduché účetnictví může jednotka přejít až po 5 letech.

Kritéria pro vedení JÚ upravuje Zákon o účetnictví v § 1f.

Peněžní deník je základní účetní knihou v JÚ. Evidují se zde příjmy a výdaje v hotovosti, či na bankovním účtu, v daném členění dle účelu pohybu. 

Peněžní deník obsahuje minimálně informace o:

 • peněžních prostředcích v hotovosti,
 • peněžních prostředcích v bankách, 
 • příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených,
 • průběžných položkách.

Knihy pohledávek a závazků – zaznamenávají se zde chronologicky jednotlivé závazky a pohledávky, včetně těch, které vyplývají z pracovněprávních vztahů. Ke konci roku pak obsahuje stav neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků.

Další knihy, tzv. pomocné, se vedou o těch složkách majetku, který daná jednotka má - dlouhodobý majetek, finanční majetek, zásoby nebo ceniny.

Všechny uvedené účetní knihy jsou povinné, pokud pro ně má OJ náplň.

Přehledy musí obsahovat údaje o samotné jednotce – název a sídlo, identifikační číslo, číslo evidence ve spolkovém rejstříku, účel, pro který byla zřízena a okamžik, ke kterému byly sestaveny.

Přehled o příjmech a výdajích – sestavuje se ke konci roku v členění na hlavní a hospodářskou činnost.

Přehled o majetku a závazcích – sestavuje se ke konci roku a uvádějí se i údaje za minulé účetní období.

OJ zveřejňuje prostřednictvím skautIS:

 • přehled o majetku a závazcích – povinně, 
 • přehled o příjmech a výdajích – dobrovolně, doporučujeme jej však zveřejňovat také.

Podrobný postup a náležitosti sestavovaných přehledů je popsán zde:

Metodickém listu: Sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví
 1. Uvádět správný a celý název účetní jednotky (ten vychází ze zápisu ve spolkovém rejstříku )
 2. Přehledy mají od roku 2016 vyhláškou přesně definované položky, není možné používat jiné (starší) formuláře.
 3. Položky přehledů jsou vykazovány vždy v tisících Kč (tzn. částka 325.191 Kč bude napsána ve výkazu jako 325)
 4. Při sestavování přehledů se sloupec minulé období vyplňuje dle loňského výkazu, aby byla dodržena návaznost výkazů - pouze v případě opravení chyby v minulém období je možné tuto návaznost porušit)

Přehled o majetku a závazcích – věnujte zvýšenou pozornost obsahu řádků 01,02,06:

01 Dlouhodobý nehmotný majetek – zde je vykazován nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60.000,- Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

02 Dlouhodobý hmotný majetek – zde je vykazován hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je vykazován v pořizovací ceně, v jednoduchém účetnictví se neprovádí odpisy, které by zohledňovali opotřebení. Tento řádek má návaznost na řádek č. 01 v Přehledu příjmů a výdajů.

06 Zásoby – zde jsou vykazovány suroviny k výrobě, polotovary, hotové výrobky. Většina jednotek bude proto u této položky vykazovat nulu.

Přehled o příjmech a výdajích

Řádek 02 Materiál bude obsahovat: nákup drobného hmotného majetku, nákup potravin na akcích, provozní materiál apod. Náklady akcí je třeba druhově rozdělit na materiál, služby, ostatní, apod.

Postup přechodu je popsán v českém účetní standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, č. 414.

Metodický list ke stažení:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.