( Aktuální )
Zveřejněno 16. 1. 2023

Vyjádření Náčelnictva k otevřenému dopisu a výzvě ve věci klimatické krize

Po bezprostředním předběžném vyjádření Výkonné rady a Náčelnictva na otevřený dopis ze září 2019, vydaly ústřední orgány v únoru 2020 následující prohlášení.

Klimatickou změnu naší planety pokládá Náčelnictvo za důležité téma a za globální riziko. Jsme si vědomi, že převážně mladá generace se může cítit přímo existenciálně ohrožena, a chápeme snahu o zdůraznění tématu i v rámci Junáka - českého skauta.

Téma ochrany přírody je skautingu vlastní od počátku. Starost o naši planetu a zachování její současné obyvatelnosti, jejích krás a bohatství pro budoucí generace by proto měla být naším společným cílem, ačkoli jde o velkou výzvu. Junák - český skaut může přispět k řešení klimatické změny prostřednictvím výchovy mladých lidí. Za důležité považujeme nejen skautskou výchovu a uvažování o dopadech skautské činnosti na planetu, ale především náš osobní přístup, aktivitu, vzdělávání a otevřenou diskusi ve společnosti.

Náčelnictvo podporuje osobní a občanskou angažovanost členů a členek v souvislosti s činnostmi týkajícími se ochrany klimatu. Náčelnictvo vybízí členy a členky Junáka - českého skauta, aby se aktivně zapojili do hledání informací o klimatické změně, debat o jejím řešení, zmírňování následků a hledání východisek, aby sami svým jednáním mohli být příkladem ostatním. 

Náčelnictvo vyzývá členy a členky organizace, aby se v rámci své skautské činnosti a v duchu všestranné výchovy mladých lidí více věnovali ekologickým tématům, problematice ochrany životního prostředí a změny klimatu. Zároveň by se téma klimatické změny nemělo stát hlavním bodem naší činnosti, jelikož skautské hnutí usiluje o všeobecný rozvoj mladých lidí.

Jak má Junák - český skaut k práci s tématem klimatické změny přistoupit? Již nyní je možné využít celou řadu nabízených materiálů pomáhajících zvládat naši činnost s minimálními dopady na životní prostředí. Během léta na výzvu Výkonné rady zareagovala řada roverských kmenů a jela pomáhat zachraňovat cenné porosty od napadení kůrovcem v Krkonoších. V organizaci se připravují další aktivity a projekty. Náčelnictvo a Výkonná rada plánují aktivnější přístup při tvorbě metodických a odborných doporučení, jak se tématům věnovat v rámci skautské činnosti.

Náčelnictvo na svém 107. zasedání v prosinci 2019 ustavilo pracovní skupinu pro klimatickou změnu a ve spolupráci s Výkonnou radou podniká kroky ke zmapování probíhajících aktivit v rámci organizace. Taktéž probíhá podpora připravovaným aktivitám ke zvýšení povědomí o klimatické změně jako tématu pro Junák - český skaut, mimo jiné v rámci plánovaného březnového semináře Tváří v tvář klimatické změně či přípravě speciálního čísla časopisu Skauting a programových materiálů. Odbornými garanty jsou Ekologický odbor a odbor Skauti na Zemi. Po semináři na dané téma a po vyhodnocení stávajících aktivit týkajících se ochrany přírody a klimatu v rámci organizace

bude Náčelnictvo zvažovat další možnosti a postup Junáka - českého skauta v této oblasti.

Náčelnictvo podporuje přípravu metodických materiálů a podkladů pro oddíly, střediska i vzdělávací akce. Chceme usilovat o co největší environmentální udržitelnost pořádaných akcí i běžné skautské činnosti. Uvítáme vaši případnou pomoc při diskusích či tvorbě zmíněných materiálů.

Klimatická změna probíhá a budeme se s ní všichni potýkat. Jak k ní má přistupovat Junák - český skaut je výzvou, ke které se bude Náčelnictvo opakovaně vracet.

Náčelnictvo děkuje všem, kteří se problematice klimatické změny věnují ve skautské výchově a již nyní podnikají aktivní kroky, které omezují negativní dopady fungování naší společnosti na životní prostředí.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.