( Aktuální )
Zveřejněno 7. 6. 2023

Erasmus+

Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se na skautskou koordinátorkou fundraisingu, Barborou Zálohovou barbora.zalohova@skaut.cz.

Donor: Evropská unie

Shrnutí: Projekty zaměřené na mládež; semináře; výcvik. Jedná se o velké partnerské projekty napříč (skautskými) organizacemi. Dotační titul dále podporuje strukturovaný dialog s tvůrci politik na národní úrovni a další zaměření jako je Evropské občanství; zapojování mládeže; problematika zaměstnanosti mládeže, podnikání mládeže, jazykové a digitální dovednosti, využívání informačních a komunikačních technologií, inovativní postupy neformálního vzdělávání, podpora kulturní rozmanitosti, sociálního začleňování a další.

Cíl: Jedná se o vzdělávací program, který zřídila Evropská unie jako svoji samostatnou rozpočtovou kapitolu pro mladé lidi a mládežnické organizace. Program byl navržen k podpoře aktivit a akcí, jejichž cílem je inspirovat a podporovat aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany s cílem zapojit je do utváření budoucnosti Unie. Podporuje mobilitu uvnitř i vně hranic EU, práci s mládeží, neformální vzdělávání a trans-sektorové partnerství mezi různými aktéry působícími ve vzdělávání (např. neziskové mládežnické organizace, ale i státní vzdělávací organizace, organizace sportovní tedy napříč jednotlivými sektory, které se zabývají aktivitami pro mládež).

Kdo může žádat: Žádat mohou mládežnické organizace v EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), včetně neziskových a nestátních organizací. Ale také tito žadatelé mimo EU pouze jako partneři projektu (tedy organizace z Erasmus+ a “Sousední partnerské země”: Arménie, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem, Ukrajinou, Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Izrael a některé arabské země). Tito žadatelé však musí mít alespoň jednoho partnera z EU nebo ze zemí Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Makedonie. Není možné, aby “Sousední partnerské země” přímo žádaly o grant. Alespoň 1 ze zemí EU se musí stát partnerem v rámci projektu.

Na co lze žádat: Výměny mládeže, iniciativy mládeže, mládež a rozvoj demokracie, školení a vytváření sítí, setkání s mladými lidmi a osobami odpovědnými za mládežnickou politiku.

Postup: Program je rozdělen do 3. různých Klíčových aktivit: Klíčová aktivita č.1 (K1) - Individuální mobilita: je zaměřena na výměnu mládeže, iniciativy mládeže, mobilitu pracovníků s mládeží, semináře, školení. Tato aktivita má nejjednodušší možnost zapojení, ale je obvykle zaměřena na jednorázovou akci. Klíčová aktivita č.2 (K2) - Strategické partnerství: jedná se o větší projekty zahrnující partnery z vnějšího skautingu a obecně mládežnického sektoru zabývající se inovativními přístupy k neformálnímu vzdělávání. Projekty pro tuto aktivitu mají složitější formu zpracování, náročnější podmínky pro žádost, rozpočet, přílohy, ale mohou zahrnovat i náklady na řízení projektů a náklady na platy pro realizátory projektu. Poraďte se s národní agenturou Erasmus+ (Dům zahraniční spolupráce) o možnostech disponibilního rozpočtu ještě dříve než se rozhodnete požádat o příspěvek! Klíčová aktivita č.3 (K3) - Strukturovaný dialog s tvůrci politik: aplikační formuláře žádosti ke každé výzvě v této aktivitě jsou k dispozici na stránkách národní agentury (Dům zahraniční spolupráce). Upozorňujeme, že většina projektů vyžaduje partnerství mezi organizacemi z různých zemí, což znamená, že činnost musí být mezinárodní. Pokud nemáte zkušenost a představu o aktuálních podmínkách, prioritách a možnostech financování v projektu Erasmus +, obraťte se na Národní agenturu pro Erasmus+ (Dům zahraniční spolupráce), sdělte jim Váš projektový záměr a zeptejte se, zda Váš projekt zapadá do dané priority a podpory. Tím si zajistíte vyšší pravděpodobnost, že budete úspěšnými žadateli a zvyšujete svou šanci na financování projektu.

Rozpočet: Maximální výše dotace může být v závislosti na projektu stanovena. Každá Klíčová aktivita K1-K3 má různá pravidla pro financování, ale obecně je podporováno cestování, ubytování a další aktivity formou paušální částky a tarifů pro jednotkové náklady. Všechny náklady projektu však obvykle není možné financovat pouze z dotace, a je tedy potřebné jejich spolufinancování. Rozpočet pro projekty z Klíčové aktivity K2 se “Sousedními partnerskými zeměmi” je poměrně malý, jsou podpořeny obvykle 1-2 projekty v daném období z každé partnerské země. Přednost se dává projektům, kde je rovnováha mezi počtem partnerů ze “Sousedních partnerských zemí” a partnerských zemí (například 3 země EU a 3 Sousední partnerské země). Projekt musí řešit rozvoj partnerů ze Sousední partnerské země pomocí organizací z partnerské země.

Termíny: https://www.naerasmusplus.cz/

Více informací: https://eacea.ec.europa.eu/​erasmus-plus_en Pokyny vypracované Evropským fórem mládeže: http://intranet.youthforum.org/​sites/​default/​files/​MO_guide_ERASMUS_draft_final.pdf

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.