( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Ondřej Vokál – Vokin
NJ - náčelník
ondrej.vokal@skaut.cz
Barbora Tichavová - Rozárka
VRJ – místostarostka a zpravodajka pro program
barbora.tichavova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Téma mVSJ: Idea světlušek, vlčat a žabiček

Na Valném sněmu ve Velkém Meziříčí v březnu 2017 bylo rozhodnuto, že se ústředí má věnovat znění a používání tzv. idey vlčat a světlušek. Pokud by se to ukázalo jako vhodné, má případně dalšímu sněmu navrhnout, jak se znění idey může změnit. Náčelnictvo pro tento úkol zřídilo pracovní skupinu, které pomáhala zpravodajka pro program, Odbor vlčat a světlušek, Skautský institut a Jiří Zajíc - Edy jako vedoucí duchovního odboru.

O návrhu nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu pro světlušky, žabičky a vlčata bude rozhodovat mimořádný Valný sněm v červnu 2022.

Návrh nového znění idey

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Světluška

 • mluví pravdu,
 • dodržuje pravidla,
 • pomáhá druhým,
 • překonává sama sebe,
 • pečuje o sebe a své okolí.

Konej dobro.

Buď lepší dnes než včera!

Pro žabičky a vlčata je návrh totožný, jen se nahrazuje slovo “světluška”.

Další informace a odkazy k návrhu

Vyzkoušej aktivitu v oddíle

V létě 2020 jsme ověřovali, jak děti v oddílech rozumí návrhu nového znění. Zaměřili jsme se na ta nejzajímavější slovní spojení návrhu, která se v návrhu objevují, a připravili aktivitu, kterou si můžete v každém oddílu vyzkoušet.

Obě sady karet bude potřeba vytisknout a nařezat. Celý soubor tvoří 10 sad karet – jedna větší s ověřovaným slovním spojením a k ní vždy 4 – 6 menších, které obsahují možné asociace. Každá sada je opatřena jedním symbolem pro lepší přehlednost a třídění.

Rozdělte děti do malých skupinek (2 – 4 děti v jedné skupině).

Skupinka dostane větší karty s ověřovanými spojeními a k nim náležející asociace (menší karty se stejným symbolem). 

Úkolem dětí je vybrat ty asociace, které podle nich nejlépe vystihují slovní spojení na velké kartě. Případně mohou dopsat jiné vhodné asociace na prázdné kartičky. 

Pro výběr používejte tento klíč: 

 • pokud k velké kartě náleží 6 asociací, děti vybírají 3 z nich,
 • pokud k velké kartě náleží 4 asociace, děti vybírají jen 2 z nich. 

Nechte dětem prostor na přemýšlení a vybírání. 

Chcete-li se podělit o výsledek, zapište jej do záznamového archu a pošlete jej naskenovaný na nj_idea@skaut.cz

Povídejte si s dětmi:

 • Proč vybraly zrovna tyto kartičky?
 • Která kartička jim přijde naopak nejméně vhodná? Proč?
 • Jaké další asociace se jim vybavily?

Pokud nestihne každá skupinka všechny karty, zkuste aktivitu zorganizovat tak, abyste v rámci oddílu všechny karty využili alespoň jednou.

Aktivitu můžete doplnit i o fyzickou činnost, kartičky si děti můžou posbírat v terénu apod.

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

Náčelnictvo předkládá delegátům Valného sněmu následující usnesení:

Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek a vlčat a ukládá Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo a zajistilo podporu jeho zavádění v hnutí.

Od podzimu 2017 se pracovní skupina Náčelnictva věnovala znění slibu, zákona, hesla a příkazu vlčat a světlušek, tedy ideji vlčat, světlušek a žabiček. Její revizí nás pověřil Valný sněm ve Velkém Meziříčí tímto usnesením: Usnesení XV. VSJ/​9: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.

Naše práce prošla několika fázemi: prováděli jsme výzkum, veřejně debatovali o hodnotách, ptali jsme se odborníků, průběžné výstupy si nechávali připomínkovat, probíhala předsněmová diskuze, testovali jsme znění v oddílech, provedli jsme Sondy a na závěr opět sérii debat se zájemci z hnutí. Na výsledné podobě návrhu se pracovní skupina shodla v říjnu 2020. Další posun v tématu čeká na rozhodnutí delegátů Valného sněmu. Na tomto místě nevypisujeme detailní odůvodnění finální podoby, protože je dostupné v materiálech pro oba připravované a zrušené Valné sněmy a je také dostupné na Křižovatce

Návrh nového znění: 

Slib:
Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Zákon:
Světluška

 • mluví pravdu,
 • dodržuje pravidla,
 • pomáhá druhým,
 • překonává sama sebe,
 • pečuje o sebe a své okolí.

Heslo:
Konej dobro.

Denní příkaz:
Buď lepší dnes než včera!

Pro žabičky a vlčata je návrh totožný, jen se nahrazuje slovo “světluška”. 

Náčelnictvo navrhuje Valnému sněmu, aby se seznámil s návrhem nového znění. Návrh reflektuje výstupy předsněmové diskuze, skautských Sond a mnoha živých i on-line besedních setkání se skautskými vedoucími. Pokud Valný sněm s výstupem souhlasí, postaráme se, aby do konce tohoto roku bylo znění schváleno, řádně zveřejněno a abychom začali jeho zavádění. Jsme si vědomi, že bude třeba věnovat velké úsilí osvětě a  metodické podpoře, a jsme na to připraveni. 

V dalších letech se chceme také zaměřit na podporu symbolických rámců Kniha džunglí, Kouzelná lucerna a Plavby Čolka a Žabky s cílem zprostředkovat jejich výchovný potenciál i oddílům, které s nimi zatím nepracují. 

Výkonná rada doporučuje Valnému sněmu podpořit dokončení a schválení nové idey vlčat, světlušek a žabiček ze strany Náčelnictva, s případným zohledněním připomínek vzešlých z projednávání na mVSJ. S ohledem na dlouhotrvající řešení tématu a aktuální potřeby organizace nepovažujeme za vhodné, aby schválení finálního znění čekalo na další Valný sněm (do roku 2024), jak zaznívá v některých návrzích.

Rozhodčí a smírčí rada navrhuje a doporučuje mimořádnému Valnému sněmu pozměňovací návrh k návrhu usnesení ve věci ideje vlčat a světlušek a to tak, že formulace

„...ukládá Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo...“ se změní na „...doporučuje Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo...“.

Zdůvodnění:

RSRJ nepovažuje za správné nepřímo rozšiřovat okruh agend, které jsou ve výhradní pravomoci sněmu. Historicky je otázka ideje vlčat a světlušek v kompetenci Náčelnictva. Přímé schválení sněmem by zřejmě znamenalo přesun této kompetence do výhradní pravomoci sněmu a to až do výslovného vzdání se této pravomoci. Nepřímá forma autoritativního postupu spočívajícího v tom, že by sněm uložil Náčelnictvu, jak má rozhodnout ve věci spadající do jeho kompetence, by pak pravděpodobně měl obdobné důsledky spojené navíc se závažným precedentem nepřímého převzetí pravomoci. RSRJ v této věci dále odkazuje na svůj Nález č. 4/​2020. (Viz ve Spisovně na Křižovatce.)

Sněm Kraje Praha doporučuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění zákona, slibu, hesla a příkazu vlčat, světlušek a žabiček.

Zdůvodnění:

Usnesení navazuje na návrh usnesení z roku 2016, které stálo u zrodu celé této změny. Z materiálů je patrné, že Pracovní skupina Náčelnictva i všichni další, kdo se do diskuze zapojili, téma uchopili dobře a navržené výstupy jsou kvalitní. Text tohoto usnesení je přímo převzat z materiálů pracovní skupiny. Cílem není, aby Valný sněm určoval finální podobu jednotlivých textů, ale aby celou změnu podpořil a aby zavázal Náčelnictvo celou věc dotáhnout do zdárného konce.

Vyjádření Náčelnictva:

Děkujeme za podporu. Výstupy předsněmové diskuze i Sond jsme zapracovali a předkládáme Valnému sněmu návrh, který považujeme za dokončený.

Sněm Jihočeského kraje navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném znění podoby idey vlčat, světlušek a žabiček.

Zdůvodnění:

Slib vlčat, světlušek a žabiček sice není součástí Stanov, ale má zásadní výchovné dopady na fungování v našich oddílech. Natolik závažná a velká změna ve skautské výchově zásadně zasáhne do výchovy v našich oddílech a je pro nás podstatné, aby rozhodnutí nebylo ponecháno pouze úzkému kruhu Náčelnictva, nebo dokonce pouze pracovní skupině, ale jasný souhlas/​nesouhlas by měl vydat Valný sněm jakožto nejvyšší autorita a průsečík názorů v hnutí. Slib a idea se nemění každý den. Je třeba tomu věnovat péči, čas a energii a (i přes složitost diskuze v tak velkém plénu, jako je Valný sněm) je, myslíme, potřeba, aby proběhla.

Vyjádření Náčelnictva:

Respektujeme stanovisko sněmu Jihočeského kraje ohledně závěrečného schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo. Věříme, že předložený návrh rozptýlí obavy, že by Náčelnictvo nebo jeho pracovní skupina mohly další kroky zanedbat.

Krajský sněm:

 1. podporuje přijetí nové podoby idey vlčat, světlušek a žabiček po zohlednění průběhu a výstupů předsněmové diskuze;
 2. navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění idey vlčat, světlušek a žabiček;
 3. navrhuje Náčelnictvu sjednotit znění denního příkazu vlčat, světlušek a žabiček se zněním denního příkazu skautek a skautů;
 4. se nepřiklání k žádné z navrhovaných variant hesla.

Zdůvodnění:

Souhlasíme s celkovým směrem nového návrhu idey, byť naše pohledy na ten který detail mohou být odlišné. Oceňujeme snahu o sjednocení zákona, slibu a denního příkazu pro mladší výchovné kategorie. Slibujeme si od něj zjednodušení práce sideou v koedukovaných oddílech a družinách, kterých (i v okrese Brno‐město) stále přibývá. Předložený návrh nové idey je svou formulací dnešním vlčatům, světluškám a žabičkám bližší a srozumitelnější.

Ad. 3. bod: Domníváme se, že navrhované znění denního příkazu „Alespoň jeden dobrý skutek denně“ bude vytvářet záměny se zněním denního příkazu „Každý den alespoň jeden dobrý skutek“ používaný u skautů a skautek. Navrhujeme proto sjednocení znění se skautským denním příkazem.

Ad. 4. bod: Na sněmu proběhlo orientační hlasování k variantám hesla s následujícími výsledky (kvorum 95): varianta 1 = 31 hlasů, varianta 2 = 22 hlasů, varianta 3 = 7 hlasů, varianta 4 = 35 hlasů, varianta 5 = 41 hlasů, varianta 6 = 11 hlasů, varianta 7 = 31 hlasů.

Vyjádření NJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Děkujeme, s návrhy sněmu Jihomoravského kraje pod body 1 a 2 souhlasíme. Heslo a denní příkaz navrhujeme odlišné.

Sněm Královéhradeckého kraje navrhuje Valnému sněmu, aby projednal revizi idey vlčat, světlušek a žabiček a pověřil Náčelnictvo předložit na další řádný Valný sněm ke schválení verzi upravenou a lépe prodiskutovanou napříč organizací.

Zdůvodnění:

Výstup z předsněmové debaty na krajském sněmu.

Vyjádření Náčelnictva:

Respektujeme stanovisko sněmu Královéhradeckého kraje ohledně závěrečného schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo. Věříme, že úpravy a následné diskuse v posledních dvou letech přispěly k lepší prodiskutovanosti a o návrhu bude možné rozhodnout již na tomto sněmu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.