( Aktuální )
Zveřejněno 19. 4. 2022
Ondřej Vokál – Vokin
NJ - náčelník
ondrej.vokal@skaut.cz
Barbora Tichavová - Rozárka
VRJ – místostarostka a zpravodajka pro program
barbora.tichavova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Téma mVSJ: Idea světlušek, vlčat a žabiček

Na Valném sněmu ve Velkém Meziříčí v březnu 2017 bylo rozhodnuto, že se ústředí má věnovat znění a používání tzv. idey vlčat a světlušek. Pokud by se to ukázalo jako vhodné, má případně dalšímu sněmu navrhnout, jak se znění idey může změnit. Náčelnictvo pro tento úkol zřídilo pracovní skupinu, které pomáhala zpravodajka pro program, Odbor vlčat a světlušek, Skautský institut a Jiří Zajíc - Edy jako vedoucí duchovního odboru.

O návrhu nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu pro světlušky, žabičky a vlčata bude rozhodovat mimořádný Valný sněm v červnu 2022.

Návrh nového znění idey

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Světluška

 • mluví pravdu,
 • dodržuje pravidla,
 • pomáhá druhým,
 • překonává sama sebe,
 • pečuje o sebe a své okolí.

Konej dobro.

Buď lepší dnes než včera!

Pro žabičky a vlčata je návrh totožný, jen se nahrazuje slovo “světluška”.

Další informace a odkazy k návrhu

 • Živé vysílání k tématu proběhne na SkautInfo (na YouTube Facebooku ) ve středu 11. května 2022 od 19.00.
 • Dále doporučujeme video, kde je zaznamenaná on-line beseda na Poradní skále 2021 . Autoři návrhu opět představují ideu a odpovídají na dotazy vedoucích. 
 • Až se bude blížit termín sněmu, uspořádáme ještě jednu on-line besedu. Kdo by se chtěl tedy osobně zeptat na cokoliv, co se tématu týká, bude mít příležitost třeba v tomto on-line prostředí. Detaily k besedě se objeví zde i ve zpravodajství.
 • Z původních materiálů VSJ 2020: Shrnutí výstupů předsněmové diskuze k idee
 • Z původních materiálů VSJ 2020: Doplňující materiál k idee

Vyzkoušej aktivitu v oddíle

V létě 2020 jsme ověřovali, jak děti v oddílech rozumí návrhu nového znění. Zaměřili jsme se na ta nejzajímavější slovní spojení návrhu, která se v návrhu objevují, a připravili aktivitu, kterou si můžete v každém oddílu vyzkoušet.

 • Velké karty s ověřovaným slovním spojením. 
 • Malé karty, které děti přiřazují k těm velkým. 
 • Záznamový arch pro ty, kteří se budou chtít o výsledek podělit.

Obě sady karet bude potřeba vytisknout a nařezat. Celý soubor tvoří 10 sad karet – jedna větší s ověřovaným slovním spojením a k ní vždy 4 – 6 menších, které obsahují možné asociace. Každá sada je opatřena jedním symbolem pro lepší přehlednost a třídění.

Rozdělte děti do malých skupinek (2 – 4 děti v jedné skupině).

Skupinka dostane větší karty s ověřovanými spojeními a k nim náležející asociace (menší karty se stejným symbolem). 

Úkolem dětí je vybrat ty asociace, které podle nich nejlépe vystihují slovní spojení na velké kartě. Případně mohou dopsat jiné vhodné asociace na prázdné kartičky. 

Pro výběr používejte tento klíč: 

 • pokud k velké kartě náleží 6 asociací, děti vybírají 3 z nich,
 • pokud k velké kartě náleží 4 asociace, děti vybírají jen 2 z nich. 

Nechte dětem prostor na přemýšlení a vybírání. 

Chcete-li se podělit o výsledek, zapište jej do záznamového archu a pošlete jej naskenovaný na nj_idea@skaut.cz

Povídejte si s dětmi:

 • Proč vybraly zrovna tyto kartičky?
 • Která kartička jim přijde naopak nejméně vhodná? Proč?
 • Jaké další asociace se jim vybavily?

Pokud nestihne každá skupinka všechny karty, zkuste aktivitu zorganizovat tak, abyste v rámci oddílu všechny karty využili alespoň jednou.

Aktivitu můžete doplnit i o fyzickou činnost, kartičky si děti můžou posbírat v terénu apod.

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

S ohledem na vývoj od zrušeného VSJ 2020 bude finální návrh usnesení Náčelnictvem aktualizován v rámci finálních materiálů pro delegáty (květen 2022).

S ohledem na vývoj od zrušeného VSJ 2020 bude finální zdůvodnění aktualizováno v rámci finálních materiálů pro delegáty (květen 2022).

Vyjádření VRJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Výkonná rada doporučuje v tématu změny idey vlčat a světlušek následující postup. Pečlivé zvážení a zohlednění podnětů, které k úpravám navrhovaného znění idey světlušek a vlčat vzešly z předsněmové diskuze, a přijetí nového znění idey Náčelnictvem.

Nedoporučujeme, aby nové znění idey schvaloval příští Valný sněm z následujících důvodů:

 1. Ani důkladná diskuze po následující tři roky nepovede k tomu, abychom došli v rámci organizace k jednoznačné shodě. Již nyní je zřejmé, že změna idey v kontextu sjednocení znění pro vlčata a světlušky má většinovou podporu, stejně jako její dokončení na straně Náčelnictva.
 2. Udržet diskuzi o jednom tématu v tak velké organizaci po dobu cca pěti let (cca dva roky diskuze doteď a dále tři roky do příštího sněmu) vyžaduje velké množství energie na všech zúčastněných stranách a její rozvleklost by spíše ubírala na efektivitě a kvalitě diskuze.
 3. Nový návrh idey velmi pravděpodobně začne žít v oddílech svým životem – v jednotkách, kterým se sjednocené znění hodí, s ním velmi pravděpodobné začnou pracovat. Domníváme se, že je žádoucí zkrátit dobu, po kterou se bude pracovat s neoficiální verzí idey.

Svým stanoviskem nechceme snížit důležitost a váhu, jakou má změna znění idey pro organizaci mít, ani to, že je klíčové do diskuze o ní v maximální možné míře zapojit všechny zájemce, ať už bude nové znění schvalovat Náčelnictvo či Valný sněm.

Aktualizace vyjádření VRJ pro mVSJ 2022:

S ohledem na vývoj od zrušeného VSJ 2020 bude vyjádření aktualizováno v rámci finálních materiálů pro delegáty (duben až květen 2022).

Sněm Kraje Praha doporučuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění zákona, slibu, hesla a příkazu vlčat, světlušek a žabiček.

Zdůvodnění:

Usnesení navazuje na návrh usnesení z roku 2016, které stálo u zrodu celé této změny. Z materiálů je patrné, že Pracovní skupina Náčelnictva i všichni další, kdo se do diskuze zapojili, téma uchopili dobře a navržené výstupy jsou kvalitní. Text tohoto usnesení je přímo převzat z materiálů pracovní skupiny. Cílem není, aby Valný sněm určoval finální podobu jednotlivých textů, ale aby celou změnu podpořil a aby zavázal Náčelnictvo celou věc dotáhnout do zdárného konce.

Vyjádření NJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Děkujeme, s návrhem sněmu Kraje Praha souhlasíme.

Sněm Jihočeského kraje navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném znění podoby idey vlčat, světlušek a žabiček.

Zdůvodnění:

Slib vlčat, světlušek a žabiček sice není součástí Stanov, ale má zásadní výchovné dopady na fungování v našich oddílech. Natolik závažná a velká změna ve skautské výchově zásadně zasáhne do výchovy v našich oddílech a je pro nás podstatné, aby rozhodnutí nebylo ponecháno pouze úzkému kruhu Náčelnictva, nebo dokonce pouze pracovní skupině, ale jasný souhlas/nesouhlas by měl vydat Valný sněm jakožto nejvyšší autorita a průsečík názorů v hnutí. Slib a idea se nemění každý den. Je třeba tomu věnovat péči, čas a energii a (i přes složitost diskuze v tak velkém plénu, jako je Valný sněm) je, myslíme, potřeba, aby proběhla.

Vyjádření NJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Respektujeme stanovisko sněmu Jihočeského kraje ohledně závěrečného schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo. Důvody jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentrovat obsahové námitky k navrhovaným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho za tři roky).

Krajský sněm:

 1. podporuje přijetí nové podoby idey vlčat, světlušek a žabiček po zohlednění průběhu a výstupů předsněmové diskuze;
 2. navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze a přijalo nové znění idey vlčat, světlušek a žabiček;
 3. navrhuje Náčelnictvu sjednotit znění denního příkazu vlčat, světlušek a žabiček se zněním denního příkazu skautek a skautů;
 4. se nepřiklání k žádné z navrhovaných variant hesla.

Zdůvodnění:

Souhlasíme s celkovým směrem nového návrhu idey, byť naše pohledy na ten který detail mohou být odlišné. Oceňujeme snahu o sjednocení zákona, slibu a denního příkazu pro mladší výchovné kategorie. Slibujeme si od něj zjednodušení práce sideou v koedukovaných oddílech a družinách, kterých (i v okrese Brno‐město) stále přibývá. Předložený návrh nové idey je svou formulací dnešním vlčatům, světluškám a žabičkám bližší a srozumitelnější.

Ad. 3. bod: Domníváme se, že navrhované znění denního příkazu „Alespoň jeden dobrý skutek denně“ bude vytvářet záměny se zněním denního příkazu „Každý den alespoň jeden dobrý skutek“ používaný u skautů a skautek. Navrhujeme proto sjednocení znění se skautským denním příkazem.

Ad. 4. bod: Na sněmu proběhlo orientační hlasování k variantám hesla s následujícími výsledky (kvorum 95): varianta 1 = 31 hlasů, varianta 2 = 22 hlasů, varianta 3 = 7 hlasů, varianta 4 = 35 hlasů, varianta 5 = 41 hlasů, varianta 6 = 11 hlasů, varianta 7 = 31 hlasů.

Vyjádření NJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Děkujeme, s návrhy sněmu Jihomoravského kraje souhlasíme.

Sněm Královéhradeckého kraje navrhuje Valnému sněmu, aby projednal revizi idey vlčat, světlušek a žabiček a pověřil Náčelnictvo předložit na další řádný Valný sněm ke schválení verzi upravenou a lépe prodiskutovanou napříč organizací.

Zdůvodnění:

Výstup z předsněmové debaty na krajském sněmu.

Vyjádření NJ pro původní (zrušený) VSJ 2020:

Respektujeme stanovisko sněmu Královéhradeckého kraje ohledně závěrečného schvalování nového znění idey Valným sněmem. Touto možností jsme se vážně zabývali, ale nakonec jsme se rozhodli navrhnout Valnému sněmu, aby dokončením prací pověřil Náčelnictvo.
Důvody jsou uvedeny výše. Mimo jiné věříme, že to pomůže koncentrovat obsahové námitky k navrhovaným změnám do jednání tohoto sněmu (nikoliv tedy do toho za tři roky).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.