( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Jana Jirasová – Prcek
VRJ – zpravodajka pro dospělé
jana.jirasova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Téma mVSJ: Kodex jednání dospělých

Na původní VSJ 2020 byl do předsněmové diskuze předložen návrh Kodexu jednání dospělých. S výstupy z diskuzí dále pracovala skupina VRJ a nyní na mVSJ 2022 je delegátům a delegátkám k dispozici výstup dosavadní práce a související návrh usnesení VSJ, který následně ukládá Náčelnictvu, aby zajistilo dopracování a schválilo finální znění Kodexu jednání dospělých a zajistilo jeho ukotvení v organizaci.

Kodex jednání dospělých doplní hodnoty definované posláním naší organizace, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o specifičtější hranice, ve kterých se máme jako dospělí průvodci mladších členů pohybovat, tak abychom vytvářeli bezpečné prostředí v oddílech. Ústřední orgány v souladu s prioritami WOSMu vnímají práci směřující k zajištění bezpečného skautingu jako klíčový úkol, pro všechny úrovně naší organizace. Chceme, aby si mladí i dospělí lidé neodnášeli z oddílů negativní zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim. Taková zkušenost může být důsledkem nevhodně nastavených mantinelů chování dospělých, nevhodně připravených a zabezpečených programů a akcí, šikanou nebo v ojedinělých případech zneužíváním.

Návrh znění Kodexu jednání dospělých

Nejnovější znění textu Kodexu jednání dospělých si lze zobrazit v online dokumentu .

V rámci předsněmové diskuze zrušeného VSJ 2020 probíhalo podrobné připomínkování a sběr podnětů k tématu. V online dokumentu je shrnutí ze srpna 2020  této předsněmové diskuze.

Další informace a odkazy k návrhu

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu schválení konečného znění dokumentu a jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí.

Chceme minimalizovat riziko, že v důsledku nevhodného jednání dospělých průvodců si děti a dospívající (anebo další dospělí) odnesou ze skautských oddílů zranění fyzické, psychické nebo sexuální. Taková negativní zkušenost může být důsledkem nevhodně nastavených mantinelů chování jednotlivců, nevhodně provedených programů a akcí, šikany nebo v ojedinělých případech přímo zneužívání. 

Kodex jednání dospělých se má stát základním kamenem pro preventivní část naší práce v oblasti bezpečného skautingu. Výkonná rada i Náčelnictvo podporují vznik Kodexu, protože doplní hodnoty definované posláním naší organizace, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o konkrétnější hranice, ve kterých se má jednání dospělých průvodců mladších členů pohybovat. Kodex jednání dospělých je  též promítnutím a konkretizací základního rámce služby skautských činovníků, který je zakotven v podobě činovnického slibu v čl. 30 Stanov Junáka - českého skauta. Ukotvení Kodexu jednání dospělých má směřovat k zvědomění tématu pro nově příchozí i stávající dospělé členy, pro nové činovníky z řad odchovanců oddílů i pro dospělé nečleny, kteří při výpomoci v rámci skautské činnosti přicházejí do kontaktu s mladšími členy. 

Pozn.: text návrhu Kodexu jednání dospělých (se zapracováním podnětů z předsněmovní diskuse zrušeného VSJ 2020) je k dispozici na výše na této stránce. 

42. Světová skautská konference WOSM v létě 2021 svým usnesením v oblasti bezpečného prostředí ve skautingu zavázala své členské národní organizace:

 • zabývat se ochranou svých členů před ohrožením fyzickým, psychickým a sexuálním jako věcí nejvyšší priority, vzhledem k tomu, že bezpečí a duševní pohoda mladých lidí jsou nutnou podmínkou rozvoje mladých lidí a obecně pro plnění poslání skautských organizací,
 • dosáhnout souladu se světovou směrnicí pro Bezpečný skauting (Safe from Harm Policy ) do 43. Světové skautské konference plánované na rok 2024,
 • zajistit, že téma bezpečného skautingu je dostatečně zahrnuto ve všech oblastech práce organizace, především v oblasti vzdělávání všech členů a v oblastech řízení a komunikace
 • zvýšit povědomí mladších a dospělých členů ohledně jejich práv a povinností týkajících se jejich vlastního bezpečí a bezpečí ostatních členů.

V souladu s prioritami světové skautské organizace WOSM pro nadcházející triennium 2022 - 2024 vnímají ústřední orgány Junáka - českého skauta práci směřující k zajištění bezpečného skautingu jako podstatný úkol pro všechny úrovně naší organizace. Schválení Kodexu jednání dospělých považují za důležitý krok pro zesílení prevence nežádoucích situací v naší rostoucí organizaci a pro další navazující podporu a vzdělávání dospělých členů v této oblasti.

Náčelnictvo souhlasí s dále uvedeným vyjádřením Výkonné rady. Oba tyto ústřední orgány komentují navíc některá jednotlivá usnesení vzešlá ze sněmů organizačních jednotek níže samostatně, přičemž hraje roli to, že sněmy OJ se vyjadřovaly k verzi Kodexu k roku 2020.

Děkujeme za většinovou podporu, které se přijetí Kodexu na sněmech dostalo. 

Do navrhovaného znění Kodexu jsme po zvážení zapracovali některé z připomínek vzešlých z předsněmové diskuse k původně plánovanému VSJ 2020. Směřujeme k tomu, aby se dokument stal deklaratorním vyjádřením konkrétnějších principů, na kterých chceme vědomě stavět atmosféru bezpečného skautského prostředí. Vše s cílem podpořit předcházení nežádoucím jevům a situacím, které mohou ohrozit zdravý vývoj kluků, holek, ale i samotných činovnic a činovníků. 

Klademe si za cíl, aby Kodex v návaznosti na hodnoty určené slibem a zákonem pojmenoval konkrétnější souvislosti tématu bezpečného skautingu. Zároveň však nemá svojí přílišnou popisností a detailností uzavírat cestu k volbě vhodných individuálních řešení dle povahy konkrétních situací v průběhu skautské činnosti. 

Domníváme se, že samotná existence takového dokumentu nemůže zajistit bezproblémovou praxi, je ale jasným signálem pro všechny vně i uvnitř organizace, že téma bezpečného prostředí je pro nás důležité a považujeme za potřebné mu věnovat dostatečnou pozornost. 

V návaznosti na schválení Kodexu chceme v organizaci dále podporovat dobrou praxi a diskusi v oblasti bezpečného skautingu, dále pak skrze navazující nástroje nabízet vedoucím i dalším členům konkrétní podporu při řešení náročných situací. 

Námi navrhovaný dokument se ze své povahy nemá stát legislativně vymahatelným předpisem, tento záměr o budoucím ukotvení Kodexu je tak v souladu s většinou podnětů z předsněmové diskuse. Předpokládáme, že téma bezpečí bude součástí činovnického vzdělávání. Budeme hledat také způsoby, jak vhodnou formou seznamovat s Kodexem všechny ostatní, kteří by měli v souladu s Kodexem jednat.

Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu Junáka následující usnesení: Kodex jednání dospělých bude pouze doporučením pro chování dospělých v Junáku a metodickým materiálem pro chování v organizaci.

Zdůvodnění:

Návrh byl i na krajský sněm předložen bez zdůvodnění, tak jen doplňuji, že tento text usnesení je vítěznou variantou v hlasování, kdy alternativní možností byl text: „... a zároveň doporučuje ústředním orgánům zakotvení Kodexu jednání dospělých jako součásti vnitřního práva.“ Usnesení tedy vyjadřuje preferenci použití kodexu jako metodického materiálu před jeho pevným zakotvením ve vnitřním právu organizace.

Vyjádření Náčelnictva:

Náčelnictvo souhlasí s názorem pracovní skupiny VRJ pro ochranu a bezpečí dětí, že kodex nemá být vydán jako speciální předpis (vnitřní řídící akt), nicméně je žádoucí aby byl chápán jako významný zdroj interpretace ostatních předpisů v organizaci, a to v první řadě jako výklad role činovnic a činovníků v organizaci (tedy by měl být závazný morálně).

Sněm Jihočeského kraje žádá Valný sněm, aby přijal následující usnesení: Kodex dospělých má mít pozici metodického materiálu, nikoli závazného předpisu.

Zdůvodnění:

Před sněmem stála dvě velmi podobná usnesení: „Sněm nechce, aby měl kodex dospělých podobu vnitřního předpisu nebo aby byl jeho součástí,“ a „Kodex dospělých má mít pozici metodického materiálu, nikoli závazného předpisu.“ Nakonec jsme se rozhodli zvolit to druhé, protože první nám přišlo jako zbytečně tvrdé. Oceňujeme práci na kodexu odvedenou a dle našeho názoru může v Junáku pomoci konkrétněji pojmenovat některé problémy, které se dějí. Co je ale na tom přijatém usnesení zásadní je fakt, že nechceme, aby se z kodexu stal další skautský řád nebo jiný závazný vnitřní předpis. Má to být metodický materiál sloužící těm, kteří ho budou chtít využívat. Neměl by bránit těm, kteří pro řešení kodexem popisovaných problémů používají jiné cesty.

Vyjádření Náčelnictva:

Viz vyjádření k návrhu sněmu kraje Praha.

Krajský sněm:

 1. podporuje přijetí Kodexu jednání dospělých po zohlednění průběhu a výstupů předsněmové diskuze;
 2. navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zohlednilo průběh a výstupy předsněmové diskuze, přijalo finální podobu Kodexu jednání dospělých a zajistilo jeho ukotvení v organizaci mj.tak, že bude součástí systému vzdělávání v Junáku.

Zdůvodnění:

Souhlasíme s celkovým směrem prací a obsahem Kodexu jednání dospělých. Vnímáme užitečnost přijetí kodexu v organizaci, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro veřejnost a naši vlastní ochranu. Očekáváme, že ve finální podobě kodexu budou zohledněny vstupy získané v průběhu předsněmové diskuze a že budou také vyjasněny otázky jeho implementace v Junáku (např. vztah k vnitřnímu právu, vymahatelnost jeho obsahu, zahrnutí do obsahu vzdělávacích akcí jakožto jedno z probíraných témat).

Vyjádření Náčelnictva:

Děkujeme za podporu. Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou letech byl Kodex dále upravován, navrhujeme přijmout usnesení předložené VRJ a NJ. Zařazení Kodexu do obsahu vzdělávání je součástí zvažované práce. 

Krajský sněm vnímá důležitost kodexu, podporuje práci na přípravě kodexu, avšak navrhuje důkladné přepracování stávajícího návrhu s důrazem na jeho pozitivní vyznění.

Zdůvodnění:

Zdůvodnění může být vyžádáno v čitelnější podobně externího dokumentu na emailu krjzlin@skaut.cz. Předkladatel vítá úmysl vytvořit kodex, jenž by měl nastavit určitý rámec společensky přijatelného chování, avšak nesouhlasí sjeho provedením, které obsahuje několik pochybení a nedostatků, jež je nutné odstranit. Proto navrhuje kompletní přepracování pracovního návrhu.

Předkladatel nyní uvede nedostatky pracovního návrhu, které spatřuje v tom, že pracovní návrh:

 • v preambuli uvádí, že je vodítkem pro zajištění bezpečného prostředí v oddílech, aby si mladí lidé z oddílů neodnášeli zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim, jež může vzniknout mimo jiné šikanou či zneužíváním. Jednak jsou takové pojmy částečně řešeny trestním zákoníkem, navíc nejsou obdobnými kodexy používány vůbec, neboť tato velmi nešťastně užitá formulace může na první pohled evokovat myšlenku, že by snad k těmto věcem mohlo docházet a dochází;
 • je založen na negativním vymezení práv a povinností vedoucích, kdy převládají zákazy a příkazy negativního chování. Místo toho lze ale kodex pojmout „veseleji“, tj. pozitivněji, kdy místo zákazů negativního chování bude kodex přikazovat chování pozitivní, např. vytváření přátelského prostředí, které samo o sobě vylučuje prostředí nepřátelské;
 • nedefinuje pojem „průvodce“, a proto není zřejmé, kdo je tímto pojmem zamýšlen;
 • cílí a zavazuje pouze osoby starší 18 let – jako vedoucí v Junáku však působí i osoby mladší 18 let, např. rádcové družin nebo další pomocní vedoucí, kterým ještě nebylo 18 let – na tyto osoby by se taktéž měl kodex vztahovat;
 • nerespektuje skutečnost, že ne každé dítě má rodiče – avšak každé dítě musí mít zákonného zástupce, a proto není možné vázat povinnosti k rodiči, ale spíše k zákonnému zástupci dítěte;
 • nijak neřeší nečleny Junáka (např. kuchař na táboře), kteří participují na skautské výchově dětí. Jelikož není nijak možné tyto osoby zavázat vnitřními předpisy Junáka, je nutné odpovědnost za jejich výběr převést na vedoucí, kteří budou spolupracovat pouze s takovými osobami, jejichž morální vlastnosti budou zárukou dodržování zásad kodexu. V případě, že se ukáže, že morální hodnoty pomocníka (např. kuchaře) nebudou dosahovat standardu nastaveného kodexem, bude nutné, aby sám vedoucí s tímto pomocníkem ukončil spolupráci;
 • zapomíná na další důležitá témata, která se objevují v obdobných kodexech jiných spolků či organizací, o tyto bude nutné kodex rozšířit;
 • podle předkladatele nepůsobí takovým profesionálním dojmem, který by si kodex pro tak velkou organizaci, jako je Junák – český skaut, z. s., zasluhoval. Vzhledem k tomu, že není možné za tak krátkou dobu vytvořit ucelený a okamžitě aplikovatelný kodex Junáka zabývající se komplexní úpravou všech možných činností, při kterých je nutné nastavit správné a společností aprobované jednání skautských vedoucích a dalších osob, je nutné pokračovat na jeho přípravě a postupně se dopracovat k finální verzi.

Jako inspiraci pro možné budoucí znění kodexu uvádí předkladatel alternativní znění kodexu – Etický kodex vedoucích, který byl vytvořen za účelem odstranění většiny nedostatků Kodexu jednání dospělých, a proto by alespoň z části mohl sloužit minimálně jako inspirace k vytvoření finálního znění. Součástí odůvodnění je i příloha č. 1 – návrh Etického kodexu vedoucích. Jedná se o návrh alternativní verze kodexu, který by mohl sloužit jako inspirace pro jeho možné budoucí znění.

Příloha č. 1 – Etický kodex vedoucích

– I. Preambule

Posláním a účelem spolku Junák – český skaut, je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden‐Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. Při podpoře všestranného rozvoje dětí a mládeže jsou to právě vedoucí, kteří je na této cestě doprovázejí. A právě vedoucím je určen tento etický kodex, ve kterém jsou shrnuta základní morální pravidla a zásady, na jejichž znění se členové spolku Junák – český skaut, z. s., shodli. I když naprostá většina vedoucích pravidla a zásady tohoto etického kodexu každodenně aplikuje a dodržuje, přesto byla pro své lepší uchopení sepsána.

– II. Předmět úpravy

Pro účely tohoto etického kodexu vedoucích (dále jen „Kodex“) se níže uvedenými pojmy rozumí:
a) skautskou činností veškerá činnost, která spadá pod činnost spolku Junák – český skaut, z. s. (dále jen „Spolek“) a jeho pobočných spolků, popřípadě se jich přímo týká;
b) vedoucím každý zletilý člen Spolku, jakož i všichni nezletilí členové Spolku zastávající při skautské činnosti vedoucí roli v podobě rádců družin nebo obdobných funkcí;
c) skauty a skautkami každá nezletilá osoba účastnící se skautské činnosti, a to za předpokladu, že není vedoucím;
d) pomocníkem každá fyzická osoba podílející se na skautské činnosti v postavení obdobném postavení vedoucího, a to aniž by byla členem Spolku.

Tento Kodex je souborem všeobecně uznávaných morálních pravidel a zásad navazujících na právní řád České republiky, jakož i na hodnoty definované skautským posláním, principy a výchovnou metodou, v rámci kterých je nutné se při skautské činnosti pohybovat tak, aby docházelo k udržování žádoucích mravních standardů.

Cílem Kodexu je předcházet vzniku konfliktů a poskytnout vedoucím návod ke správnému řešení eticky exponovaných či komplikovaných situací, jejichž nesprávné řešení by mohlo ohrozit stabilní, bezpečné a přátelské prostředí v rámci skautské činnosti, ve které je hlavním cílem výchova dětí v duchu skautských ideálů.

Vedoucí se zavazují vykonávat skautskou činnost v souladu s právním řádem České republiky, hodnotami definovanými skautským posláním, principy a výchovnou metodou, tímto Kodexem a ve společnosti obecně uznávanými mravními principy a zásadami. Přitom berou Kodex jako svůj vlastní morálním závazek upravující jejich postoje, chování a jednání vůči dětem, sobě navzájem, jakož i třetím osobám, a proto se zavazují jej znát, aktivně se k němu hlásit a vždy jednat v souladu s ním. V návaznosti na výše uvedené dodržuje vedoucí při skautské činnosti zejména následující morální pravidla:

– III. Jednání vůči skautům a skautkám

1. Přispívá zejména k tělesnému, duševnímu, duchovnímu, intelektuálnímu, mravnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti skautů a skautek, přitom respektuje jejich jedinečnost bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské a politické přesvědčení.

2. Ke skautům a skautkám přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně takovým způsobem, který je přiměřený jejich sociálním a komunikačním potřebám, a to tak, aby byla respektována jejich individualita a důstojnost.

3. Chová se zodpovědně, čestně, slušně, spravedlivě, důsledně, důstojně, korektně, zdvořile, vstřícně a se smyslem pro humor. Kolem sebe vytváří důvěryhodné, bezpečné, přátelské a harmonické prostředí, jež je založeno na dobrých vztazích s okolím a vzájemném respektu a porozumění všech členů družiny, oddílu, střediska či jiné organizační jednotky Spolku. Přitom je připraven a ochoten poskytnout pomoc a podporu všem, kteří jej o ni požádají.

4. Bere ohled na psychickou a fyzickou bezpečnost skautů a skautek, a to s přihlédnutím k jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, schopnostem a dovednostem. Přitom se snaží rozvíjet jejich intelektuální, tělesný, emocionální, společenský a duchovní potenciál v duchu skautských zásad a hodnot.

5. Uvědomuje si své postavení, že má být pro skauty a skautky vzorem a přirozenou autoritou, což se snaží naplňovat. Tohoto postavení nezneužívá k manipulaci či k prospěchu svému nebo třetích osob a vždy se staví kriticky k takovým projevům ve svém okolí.

6. Skautskou činnost vykonává svědomitě, na vysoké odborné úrovni a s využitím svých dosavadních zkušeností a znalostí, s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty, porozumění a bez jakýchkoli předsudků.

7. Chrání, respektuje a svévolně nezasahuje do soukromého a rodinného života skautů, skautek ani jiných osob. S osobními údaji a důvěrnými informacemi skautů a skautek nakládá obezřetně v souladu s vnitřními předpisy Spolku.

– IV. Jednání vůči Spolku a za Spolek

8. Za pomoci skautských zásad, principů a skautské výchovné metody naplňuje poslání skautského hnutí a ztotožňuje se s nimi.

9. Uvědomuje si, že svým jednáním reprezentuje skautské hodnoty, a proto se snaží o udržování a zvyšování prestiže skautingu ve společnosti, dbá o jeho propagaci a zasazuje se o šíření dobrého jména Spolku. Přitom se vyvaruje takového jednání, které by mohlo vést k narušení důvěry společnosti ve skautské hnutí.

10. Vynakládá úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny ke skautské činnosti.

11. Vnitřní záležitosti týkající se skautské činnosti řeší pouze s kompetentními osobami za nepřítomnosti dalších osob, jichž se záležitost netýká.

12. Je si vědom zásadní role zákonných zástupců dítěte při jeho výchově, a proto se jim snaží přiblížit hodnoty a zásady, které jsou důležité k výchově skautů a skautek v duchu skautských ideálů. Přitom zákonné zástupce dětí informuje o podstatných skutečnostech týkajících se jejich dětí.

– V. Jednání vůči vedoucím a pomocníkům

13. Spolupodílí se na vytváření příjemného a inspirujícího vnitřního prostředí Spolku, spolupracuje s ostatními vedoucími či pomocníky, podílí se na soustavném zlepšování vzájemné komunikace a umožňuje jim nerušený výkon jejich činností v rámci skautské výchovné metody.

14. Uvědomuje si potřebu vnitřní spolupráce a soudržnosti vedoucích a pomocníků v cestě za společným naplňováním výchovných cílů definovaných skautským hnutím, a proto vytváří předpoklady pro fungování spolupracujícího prostředí v rámci Spolku.

15. Respektuje názory ostatních vedoucích na skautskou výchovu a jejich odlišnosti v jednotlivých přístupech k ní. Své výhrady se snaží poklidně vyjadřovat pouze v rámci interních diskuzí, při kterých upřednostňuje konstruktivní kritiku vytýkaného jednání.

16. Vždy je připraven poskytnou konstruktivní zpětnou vazbu každému, kdo jej o ni požádá, a to takovým způsobem, aby zpětná vazba pomohla žádajícímu vedoucímu upravit své chování tak, aby snáze dosáhl svých cílů. Stejně tak je otevřen ke zpětné vazbě svého okolí působící na jeho osobu, kterou se pravidelně zabývá a reflektuje ji.

17. Odpovídá za výběr osoby pomocníka. Pomocníkem může být pouze taková osoba, u které lze nabýt důvodné přesvědčení, že bude zastávat hodnoty definované skautským posláním, principy a výchovnou metodou, jakož i ustanovení tohoto Kodexu.

18. Hrozí‐li obava, že pomocník bude ohrožovat hodnoty definované skautským posláním, principy a výchovnou metodou, jakož i ustanovení tohoto Kodexu, ukončí s pomocníkem spolupráci.

– VI. Jednání vůči sobě

19. Uvědomuje si své povahové vlastnosti a osobní limity, jejich projevy, jakož i svou odpovědnost ve vztahu k výchově skautů a skautek; své jednání tomu přizpůsobuje. Dále si je vědom toho, že na řešení náročných situací není sám, a proto v případě potřeby včas požádá o pomoc.

20. Klade důraz na pozitivní rozvoj své osobnosti a snaží se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti vhodné ke skautské činnosti. Umí pracovat s kritikou své osoby, přičemž hledá inspiraci ve svém okolí a pracuje na svém odborném růstu.

21. Uvědomuje si, že kvalita jeho činnosti je přímo úměrná jeho psychické a fyzické vyrovnanosti, a proto si pro ni vytváří podmínky.

22. Požadavky, které uplatňuje a vyžaduje po svém okolí, vztahuje i sám na sebe.

23. Je si vědom společné odpovědnost za životní prostředí a snaží se o snižování negativního působení jím vyvíjených činností na životní prostředí, přičemž se podílí na jeho zlepšování.

24. Dále si uvědomuje, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho okolí, a proto odmítá jakékoliv projevy nemorálního chování, jež se příčí zásadám tohoto Kodexu, ideám skautského hnutí či obecně uznávaným morálním principům a pravidlům. Taková chování netoleruje, aktivně se snaží jim zabránit a zjednat nápravu.

– VII. Závěrečná ustanovení

Porušení Kodexu může být hodnoceno jako vážné porušení povinností člena Spolku, které může v návaznosti na odst. (15) Stanov Spolku vést k možnosti vyloučení člena Spolku. Tento Kodex nabývá účinnosti dnem... 2020.

Vyjádření Náčelnictva:

Náčelnictvo se shoduje s vyjádřením Výkonné rady.

Vyjádření Výkonné rady:

Na základě podnětů br. Vojtěcha Strnky - Šikuly zapracovala pracovní skupina VRJ Ochrana a bezpečí dětí do návrhu znění Kodexu jednání dospělých některé z připomínek Zlínského skautského kraje, zejména ve smyslu pozitivního vyznění bodů Kodexu, se zachováním klíčových sdělení. Pracovní skupina nedoporučuje znění kodexu tak, jak je předloženo výše ze strany Zlínského skautského kraje, protože s sebou mj. nese nežádoucí právní rizika pro dotčené dospělé.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.