( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Dospělí průvodci

Stanovy o tomto prvku říkají: "dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost."

Jedním ze základních principů skautingu je skutečnost, že je to hnutí mladých lidí podporované dospělými; nikoliv hnutí pro mladé lidi vedené pouze dospělými. Díky tomu skauting nabízí potenciál pro komunitu mladých lidí a dospělých, kteří společně pracují v partnerství plném nadšení a zážitků.

Rolí dospělých ve skautingu je tedy v maximální možné míře posilovat program vedený mladými, chcete-li holkami a kluky, a pouze podporovaný dospělými. Znamená to, že kdykoliv je to možné, měli by holky a kluci být povzbuzováni k tomu, aby se sami rozhodovali a přebírali odpovědnost v míře odpovídající jejich schopnostem. Neméně důležité je, aby při tomto svém konání mohli dělat chyby a vnímali je jako příležitost k učení. 

Podpora dospělých, ve spolupráci s mladými lidmi, zahrnuje tři aspekty, které odpovídají třem různým rolím, v jejichž rámci dospělý ve skautském oddíle vystupuje:

 • Vychovatel: Ten, kdo přímo podporuje proces sebevzdělávání a zajišťuje, že zkušenosti holek a kluků mají kladný dopad na rozvoj jejich znalostí, dovedností a postojů. Jinými slovy, v roli vychovatele se dospělý potřebuje napojit na každého jednotlivého člena, aby mu mohl pomoci rozpoznat potřeby jeho dalšího rozvoje, přijmout je a zajistit, že na ně dobře zareaguje v rámci činnosti oddílu skrze smysluplné výzvy, nabídku zajímavých rozvojových aktivit ap. Kromě toho je důležité, aby dospělý působil jako vzor a kladně ovlivňoval mladé lidi svými přístupy a chováním, které odráží skautské hodnoty (podle hesla „příklady táhnou“).
 • Podporovatel aktivit: Ten, kdo zajišťuje, že je každá příležitost k učení, kterou oddíl, družina podstoupí, byla bezpečná. Přestože se od dospělého neočekává, že bude ovládat všechny dovednosti, které jsou potřebné u všech možných aktivit, je jeho zodpovědností zajistit skupině nezbytnou technickou podporu a odborné znalosti, kdykoliv a kdekoliv je to potřeba. Dospělí v této roli musí dodržovat pravidla, pomocí kterých zamezí jakémukoliv nebezpečí, které by holky a kluky mohlo potkat. 
 • Moderátor skupiny: Tato role je založena na dobrovolném partnerství mezi dospělými a mladými lidmi. Dospělí v této roli musí zajistit, že vztahy v oddíle jsou pozitivní a obohacující pro všechny a že oddíl nabízí atraktivní a podporující prostředí, které ve výsledku posiluje i oddíl jako celek, nejen každého jednotlivce. Takové prostředí je založené na vzájemném respektu, důvěře a vzájemném přijetí druhých jako osobností.

Je důležité si uvědomit, že v roli dospělých průvodců můžeme holkám a klukům nabídnout podporu:

 • Vzdělávací - zahrnuje poskytování hmotné pomoci a služeb, které přímo pomáhají se sebevzděláváním mladých.
 • Emoční - vztahuje se ke sdílení životních zkušeností. Zahrnuje poskytování empatie, oddanosti, důvěry a péče.
 • Informační - zahrnuje poskytování rad, návrhů a informací, které holky a kluci mohou využít při řešení problémů.
 • Zpětnovazební - zahrnuje poskytování informací, které jsou užitečné pro sebehodnocení, jako je např. konstruktivní zpětná vazba

Co mi pomůže při práci v oddíle?

… benjamínky

Dospělí zde přirozeně budou ve významné roli, ale neznamená to, že ti nejmladší nemohou mít vliv na to, jak jejich rané skautování vypadá. Naopak, už zde se mají učit v rámci svých možností přebírat odpovědnost za své konání, za svá rozhodnutí, aby se to v budoucnosti stalo přirozenou součástí jejich jednání. Je možné zapojit je do vymýšlení jídelníčku na výpravu či tábor, do výběru z nabízených činností na schůzce, do vysvětlení jednoduché hry ostatním benjamínkům, do výběru cíle výpravy ad.

… světlušky, vlčata a žabičky

Nastupuje práce šestek, posádek a s nimi šestníků a šestnic, kormidelníků a kormidelnic. Šestky mají dostat prostor pro vlastní život, vytváření vlastních tradic a kultury. Nezapomeňte, že šestníci a velké světlušky od vás jako průvodců potřebují mít pro svou roli podporu.

… skautky a skauty

Kategorie, ve které role průvodců významně ustupuje. Skautky a skauti ve svých družinách jsou do značné míry schopni samostatné práce v družinách a zde by měl být největší důraz činnosti. Dospělí průvodci by měli být podporou zejména rádcům a rádkyním skautských družin.

… mladší rovery a rangers

Role průvodců přirozeně i nadále ustupuje do pozadí. Přesto nemá nastat to, že s přechodem do roverského věku je mladý člověk vržen do vody a “dělej si, co chceš, jsi už rover”. V tomto přelomovém věku, kdy se skautská výchova stává přirozeně méně řízená výchovnými nástroji a roveři mají větší možnost volby v cestách, kterými se vydat, potřebují s orientací v nové situaci pomoct od zkušenějšího průvodce, potřebují se mít na koho obrátit, s kým sdílet okamžiky významného vývojového stupně.

... starší rovery a rangers

V tomto momentě je role dospělých průvodců již téměř kompletně upozaděna a mladý člověk se naopak sám pomalu stává dospělým průvodcem pro mladší členy.

 • Jak se na životě a činnosti oddílu podílejí mladší členové?
 • Je oddíl spíš oddílem vaším (vedoucích), nebo spíš oddílem dětských členů? Kdo rozhoduje o tom, co se v oddíle děje, jaký je program ap.?
 • Jak dobře znáte jednotlivé členy a členky vašeho oddílu? Znáte jejich silné stránky a víte, jak je vhodně podpořit?
 • Jakou roli u vás mají šestníci, šestnice, rádci a rádkyně? Jsou to vrstevníci členů a mají prostor pro samostatnou práci se svými družinami?
 • Kdo je u vás členem oddílové rady? Patří do ní i rádci a rádkyně? Podílí se na rozhodování o chodu oddílu?
 • Jak v oddíle přistupujete k řešení konfliktních situací? Kdo je v takové situaci řešitelem – vy nebo děti?
 • Najdete např. na úrovni vašeho střediska příležitosti, aby se mladší členové mohli zapojit do rozhodování mimo oddíl? Kdo má přístup na střediskové rady?

Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.