( Aktuální )
Platné 19. 11. 2021 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Disciplinární řád

1. Základní a úvodní ustanovení

(1) Tento řád stanoví pravidla pro zjištění disciplinárních provinění, jejich projednání a ukládání trestů za ně.

(2) Účelem tohoto řádu je

 1. prosazovat spravedlnost ve vztazích mezi Junákem a jeho členy, chránit jeho vnitřní řád a přispívat k dobrému působení Junáka,
 2. vymezit se vůči porušování hodnot, na nichž je skauting jako výchovné hnutí založen,
 3. chránit svěřené děti a mládež, jakož i majetek Junáka.

(3) Disciplinární řízení lze podle tohoto řádu vést proti členu Junáka, zejména dospělému; lze jej vést i proti nečlenu, má-li to význam s ohledem na účel tohoto řádu (dále člen).

(4) Předběžná opatření a jiné operativní nástroje řízení[1], jakož i opravné prostředky proti nim, upravuje jiný předpis vnitřního práva; využitím takového opatření či nástroje není předjímáno rozhodnutí o vině obviněného. Tím není dotčeno právo a povinnost statutárních orgánů jednotek, vedoucích akcí a dalších odpovědných činovníků učinit na základě rozhodnutí příslušného disciplinárního orgánu o vině obviněného vhodná opatření i následně.

(5) Tento řád neupravuje uplatňování výchovných opatření, kterými při činnosti Junáka osoba v postavení vychovatele uskutečňuje péči, výchovu nebo dohled nad dítětem jako osobou vychovávanou[2].

(6) Řád souvisí zejména s těmito předpisy

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád,
 3. směrnice vydané v souvislosti s tímto řádem.

2. Disciplinární provinění

(7) Disciplinární provinění je jednání naplňující tyto znaky:

 1. jednání se dopustil člen,  
 2. toto jednání přineslo škodlivý následek nebo jeho vážnou hrozbu,
 3. jednáním člen závažně porušil povinnost vyplývající mu z jeho postavení či vztahu k Junáku podle práva nebo podle vnitřního práva[3], a zároveň
 4. členu lze přičítat zavinění jednání, a to úmysl nebo nedbalost.

(8) Disciplinární provinění je zejména takové jednání ve smyslu čl. (7), jímž člen

 1. závažně porušil skautský slib,
 2. způsobil újmu Junáku nebo v souvislosti s činností Junáka jinému jeho členovi,
 3. poškodil důvěryhodnost Junáka nebo skautskou myšlenku,
 4. nesplnil či porušil povinnosti činovníka při správě majetku či záležitostí Junáka, nebo
 5. porušil jako činovník činovnický slib, nebo jinak jednal v rozporu s odpovědností vychovatele za děti a mládež jemu svěřené.

(9) Skutečnost, že jednání člena může být či bylo projednáno orgány veřejné moci či jinými osobami mimo Junáka, nemá vliv na projednání téhož jednání a rozhodnutí o něm podle tohoto řádu. Disciplinární orgán však podle okolností může zohlednit průběh a výsledek takových řízení.

3. Disciplinární soustava

3.1. Disciplinární orgány

(10) Disciplinární provinění projednávají disciplinární orgány.

(11) Disciplinárními orgány jsou

 1. rady junáckých krajů (dále krajské disciplinární orgány) a
 2. Výkonná rada (dále ústřední disciplinární orgán).

(12) Disciplinární orgán může svou působnost disciplinárního orgánu vykonávat prostřednictvím disciplinární komise, kterou zřizuje jako stálou nebo dočasně zřízenou pro jednotlivé řízení a jmenuje jejího předsedu a alespoň další dva členy tak, aby počet členů komise byl lichý.

3.2. Příslušnost

(13) Příslušným k vedení disciplinárního řízení je ten krajský disciplinární orgán, který je nejúžeji spojený s projednávaným jednáním, zpravidla podle jednotky, kde měl obviněný řádné členství v době projednávaného skutku, popř. ten, v jehož sféře se negativní následek skutku projevil.

(14) Nelze-li příslušný krajský disciplinární orgán takto určit, popř. je-li příslušných více, přikáže ústřední disciplinární orgán případ k projednání tomu krajskému disciplinárnímu orgánu, u kterého se projednání jeví jako nejvhodnější.

(15) Ústřední disciplinární orgán může kdykoliv rozhodnout, že případ sám projedná namísto krajského disciplinárního orgánu, zejména je-li tento nečinný či podjatý.

(16) Vede-li řízení nadále jiný disciplinární orgán, než který ho vedl doposud, využije se dosavadní postup v řízení, ledaže disciplinární orgán, který řízení vede, rozhodne, že je ze závažných důvodů nutné některé úkony zopakovat.

(17) Nad činností krajských disciplinárních orgánů vykonává dohled ústřední disciplinární orgán. Ústřední disciplinární orgán vede pro účely dohledu nad podřízenými disciplinárními orgány evidenci podnětů a jejich vyřízení a přehled probíhajících disciplinárních řízení. Krajské disciplinární orgány informují bez zbytečného odkladu ústřední disciplinární orgán o podaných podnětech a o způsobu jejich vyřízení, stejně jako o zahájených disciplinárních řízení a o jejich výsledku.

4. Disciplinární řízení

4.1. Zahájení disciplinárního řízení

(18) Každý člen může disciplinárnímu orgánu dát podnět k zahájení disciplinárního řízení. Směrnice stanoví náležitosti či formu takového podnětu.

(19) Dospěje-li disciplinární orgán na základě podnětu nebo jinak k tomu, že existuje důvodné podezření, že ke spáchání disciplinárního provinění došlo, zahájí disciplinární řízení nebo, není-li k jeho zahájení příslušný, postoupí spis příslušnému disciplinárnímu orgánu nebo není-li příslušný disciplinární orgán znám, tak ústřednímu disciplinárnímu orgánu.

(20) O zahájení disciplinárního řízení vyrozumí disciplinární orgán obviněného, organizační jednotku, ve kterých má členství, a podatele podnětu. Postavení účastníka řízení má pouze obviněný.

(21) Pokud disciplinární orgán neshledá důvodné podezření ze spáchání disciplinárního provinění, popř. že není k vedení řízení o takovém provinění příslušný, vyrozumí o tom vhodnou formou do 60 dnů od podání podnětu podatele.

4.2. Vedení disciplinárního řízení

(22) Disciplinární orgán vede řízení tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, tedy zejména zda se skutek stal, zda je skutek disciplinárním proviněním a zda jej lze obviněnému klást za vinu.

(23) Disciplinární orgán může po kterékoliv osobě požadovat, aby podala písemně či ústně vysvětlení či svědectví za účelem objasnění podezření ze spáchání disciplinárního provinění. Členové a jednotky Junáka nejsou bez vážného důvodu oprávněni odmítnout tomuto požadavku vyhovět.

(24) Obviněný má právo se seznámit se vším, co je mu kladeno za vinu, zúčastnit se projednávání disciplinárního provinění, hájit se a navrhovat za tím účelem důkazy. Nedostaví-li se obviněný i přes řádné pozvání, může disciplinární orgán jednat a rozhodnout i bez přítomnosti obviněného.

(25) Disciplinární řízení je neveřejné, členové disciplinárního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se v jeho průběhu dozvěděli. Obviněný má právo, aby se ho zúčastnil i jeho zástupce či důvěrník.

(26) Disciplinární orgán může k provedení procesních úkonů pověřit svého člena. Rozhodnutí o vině a trestu je přijato, pouze vysloví-li se pro něj většina členů disciplinárního orgánu. Porad disciplinárního orgánu a rozhodování o vině a trestu, jakož i o procesním postupu, se mohou zúčastnit pouze jeho členové.

(27) Na základě provedeného dokazování disciplinární orgán rozhodne, zda uznává obviněného vinným, nebo zda ho zprošťuje obvinění (výrok o vině). Uzná-li disciplinární orgán obviněného vinným, rozhodne o udělení disciplinárního trestu nebo o tom, že se od potrestání upouští (výrok o trestu). Písemné rozhodnutí dále obsahuje odůvodnění, ve kterém disciplinární orgán popíše, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá zjištění opřel, zda a jak jednání naplňuje znaky disciplinárního provinění a jakými úvahami dospěl k výroku o vině a trestu. Rozhodnutí dále obsahuje poučení o opravných prostředcích.

(28) Rozhodnutí se doručuje stejným osobám, které se vyrozumívají o jeho zahájení. Krajský disciplinární orgán rozhodnutí oznámí ústřednímu disciplinárnímu orgánu.

(29) Disciplinární orgán je povinen skončit disciplinární řízení zpravidla do 90 dnů od jeho zahájení, nebrání-li tomu důvody zvláštního zřetele hodné.

4.3. Disciplinární tresty

(30) V disciplinárním řízení lze uložit tyto tresty:

 1. napomenutí,
 2. zákaz činnosti nebo výkonu funkce,
 3. odnětí vyznamenání,
 4. podmínečné vyloučení a
 5. vyloučení.

(31) Trest napomenutí lze udělit jen za disciplinární provinění nižší závažnosti.

(32) Trest zákazu činnosti nebo výkonu funkce lze udělit, zejména pokud bylo disciplinární provinění spácháno v souvislosti s touto činností či funkcí. Lze udělit na dobu určitou či neurčitou. Udělením tohoto trestu výkon veškerých zakázaných činností či funkcí zaniká a po dobu jeho trvání do nich není možné obviněného žádným způsobem ustanovit ani je vykonávat.

(33) Trest odnětí vyznamenání lze udělit zejména za disciplinární provinění, která obviněný spáchal v oblasti, za které mu bylo vyznamenání uděleno. Odejmout lze každé vyznamenání udělované v Junáku na všech úrovních. Při udělení tohoto trestu pozbývá obviněný na dobu určitou či neurčitou způsobilost k udělení dalších vyznamenání.

(34) Trest vyloučení lze udělit členu, který se svým disciplinárním proviněním hrubě zprotivil základním hodnotám, na nichž je skauting založen. Lze udělit na dobu určitou či neurčitou. Rozhodnutí o udělení trestu vyloučení je podkladem pro výmaz ze seznamu členů, na základě kterého zaniká členství obviněného v Junáku a po dobu jeho trvání není možné ho za člena znovu přijmout. Výmaz provede Výkonná rada.

(35) Shledá-li disciplinární orgán, že byly naplněny podmínky pro udělení trestu vyloučení, avšak jsou zde mimořádné okolnosti, které odůvodňují udělení trestu mírnějšího, může udělit trest vyloučení podmínečného a současně určit zkušební dobu až na čtyři roky. Je-li ve zkušební době zahájeno disciplinární řízení pro jiný pozdější skutek, může disciplinární orgán, který potrestaného v tomto dalším řízení uzná vinným, vždy udělit trest vyloučení; při určení délky jeho trvání přihlédne k délce stanovené v původním rozhodnutí o trestu, jakož i k závažnosti původního i dalšího skutku; rozhodnutí o udělení či neudělení trestu vyloučení a délce jeho trvání disciplinární orgán v takovém případě vždy zvlášť odůvodní.

(36) Neurčí-li disciplinární orgán v rozhodnutí jinak, uděluje se trest na dobu určitou, a to na čtyři roky.

(37) Trest udělený na dobu neurčitou a ve výjimečných případech i trest na dobu určitou může ústřední disciplinární orgán prominout či zkrátit, osvědčil-li se potrestaný po dostatečně dlouhou dobu po potrestání a pominuly-li důvody pro trvání takového trestu.

4.4. Evidence, spis a zveřejnění

(38) Ústřední disciplinární orgán vede v seznamu členů údaje o uložených disciplinárních trestech. Tyto údaje slouží zejména k tomu, aby potrestaný nemohl být v rozporu s uděleným trestem přijat za člena, ustaven do funkce nebo mu bylo uděleno vyznamenání, případně jako podklady k dalším disciplinárním řízením s potrestaným. Údaje o uložených disciplinárních trestech jsou součástí kandidátních listin pro volby v Junáku a jeho organizačních jednotkách.

(39) Disciplinární orgány vedou o probíhajících disciplinárních řízeních spis, který obsahuje všechna rozhodnutí v dané věci, prezenční listiny, listinné důkazy, vyjádření a další písemnosti. Spis může být veden elektronicky.

(40) Ústřední disciplinární orgán konečná rozhodnutí vhodnou formou zveřejní bez uvedení osobních údajů skautské veřejnosti.

4.5. Opravné prostředky

(41) Rozhodnutí v disciplinárním řízení podle tohoto řádu nelze napadnout opravnými prostředky proti řídícím aktům upravenými v Organizačním řádu.

(42) Proti rozhodnutí krajského disciplinárního orgánu o vině či trestu může obviněný podat do 15 dnů od doručení odvolání k ústřednímu disciplinárnímu orgánu. Včasné odvolání má odkladný účinek.

(43) O odvolání rozhodne ústřední disciplinární orgán tak, že rozhodnutí krajského disciplinárního orgánu potvrdí, nebo ho změní a sám rozhodne jinak.

(44) Proti rozhodnutí ústředního disciplinárního orgánu může obviněný podat do 15 dnů od doručení návrh na přezkum k Rozhodčí a smírčí radě tehdy, rozhodoval-li ústřední disciplinární orgán v prvním stupni nebo byl-li udělen trest vyloučení. Včasný návrh na přezkum má odkladný účinek.

(45) O návrhu na přezkum rozhodne Rozhodčí a smírčí rada v řízení podle zvláštního předpisutak, že rozhodnutí ústředního disciplinárního orgánu potvrdí, nebo ho změní a sama rozhodne jinak.

(46) Rozhodnutí o odvolání a o návrhu na přezkum se doručuje stejným osobám jako původní rozhodnutí a oznámí se rovněž krajskému disciplinárnímu orgánu, příp. ústřednímu disciplinárnímu orgánu.

(47) Rozhodnutí krajského disciplinárního orgánu, proti kterému nebylo ve lhůtě podáno odvolání, rozhodnutí ústředního disciplinárního orgánu, proti kterému nebyl ve lhůtě podán návrh na přezkum a rozhodnutí Rozhodčí a smírčí rady, jsou konečná.

(48) O skutku, o kterém již bylo rozhodnuto konečným rozhodnutím, nelze znovu vést disciplinární řízení, ledaže Rozhodčí a smírčí rada povolí obnovu řízení.
Návrh na obnovu řízení může Rozhodčí a smírčí radě podat pouze:

 1. Náčelnictvo, Výkonná rada či Ústřední revizní komise,
 2. organizační jednotka, jejíž disciplinární orgán ve věci rozhodl,
 3. člen, o jehož skutku bylo v disciplinárním řízení rozhodnuto, nebo
 4. osoba, do jejíchž práv bylo disciplinárně projednávaným skutkem zasaženo.

(49) Disciplinární řízení může být obnoveno pouze z důvodu, že

 1. vyšly najevo nové skutečnosti v době disciplinárního řízení neznámé,
 2. provedené důkazy se ukázaly jako nepravdivé nebo
 3. pro jinou podstatnou vadu řízení, zakládající zcela zásadní rozpor s účelem tohoto řádu.

Řízení se neobnovuje, jestliže by obnovené řízení zjevně nemohlo vést k jinému disciplinárnímu rozhodnutí nebo příčila-li by se obnova dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

(50) Po rozhodnutí o povolení obnovy řízení pokračuje v řízení disciplinární orgán podle tohoto řádu, přičemž navazuje na stav řízení před vynesením zrušeného rozhodnutí.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

(51) Kde tento řád používá výraz Junák, je tím míněn jak Junák – český skaut, z. s. jako hlavní spolek, tak i jeho jednotky jako pobočné spolky.

(52) Řízení zahájená podle dosavadního Disciplinárního řádu nadále pokračují dle tohoto řádu.

(53) Ke dni účinnosti řádu se zrušuje Disciplinární řád schválený Náčelnictvem dne 23. 10. 2016.

(54) Řád byl schválen dne 19. 11. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický


[1] Např. dočasné zproštění funkce, prozatímní správa či vykázání dle Organizačního řádu.

[2] Ve smyslu ustanovení § 857 a násl., § 881 zákona č. 89/​2012 Sb., občanského zákoníku.

[3] Čl. 50 Stanov.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.