( Aktuální )
Platné 6. 4. 2016 – Neomezeno, Účinné od 31. 3. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Předpis: Hospodářský řád

1. Úvodní ustanovení

(1) Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření spolku Junák - český skaut, z. s. (dále Junák) a jeho organizačních jednotek (dále OJ).

(2) Hospodaření slouží k zabezpečení výchovných cílů organizace, je vedeno s co nejvyšší účelností a hospodárností a nesmí být v rozporu s jejími etickými zásadami.

(3) Povinností činovníků je vést hospodaření v souladu s právními předpisy a vnitřním právem.

(4) Hospodařením rozumíme soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz organizace, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních předpisů i vnitřního práva.

(5) Mezi související vnitřní předpisy patří:

  1. Stanovy,
  2. Organizační řád a
  3. Revizní řád.

2. Hospodaření Junáka

(6) Junák hospodaří podle rozpočtu, který každoročně schvaluje Náčelnictvo.

(7) Za plnění povinností v oblasti hospodaření je odpovědný starosta, pokud vnitřní právo nestanoví jinak.

(8) Výkonná rada (dále také VRJ) předkládá Náčelnictvu ke schválení zprávu o hospodaření do 6 měsíců po skončení kalendářního roku.

(9) Pravidla pro hospodaření akcí pořádaných Junákem stanoví směrnice VRJ.

(10) Hospodaření Junáka podléhá kontrole Ústřední revizní komise.

3. Hospodaření organizačních jednotek

(11) OJ hospodaří podle rozpočtu, který každoročně schvaluje rada OJ. Rada při schvalování rozpočtu dbá na zajištění dlouhodobého rozvoje OJ.

(12) Za plnění povinností v oblasti hospodaření je odpovědný vedoucí OJ, pokud vnitřní právo nestanoví jinak.

(13) OJ může přijímat pouze takové závazky, které souvisí se zajištěním a rozvojem činnosti organizace a je schopna je sama v rámci své činnosti uhradit. Před přijetím závazku nad částku 2 mil. Kč si musí vyžádat souhlas nadřízené OJ, před přijetím závazku nad částku 5 mil. Kč si musí vyžádat souhlas VRJ. Pokud se OJ zaváže v rozporu s tímto ustanovením, vedoucí OJ odpovídá Junáku za případnou škodu, která tím vznikne. Bližší podmínky stanoví směrnice VRJ [1].

(14) Vedoucí OJ předkládá radě OJ ke schválení zprávu o hospodaření nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku.

(15) OJ je účetní jednotkou a vede účetnictví v souladu se zákonem.

(16) OJ zřizuje nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Středisko výjimečně zřizovat běžný účet nemusí, pokud s tím souhlasí jeho nadřízená VOJ. Podpisové právo k běžnému účtu má vždy vedoucí a dále osoby jím pověřené.

(17) Hospodaření OJ podléhá kontrole revizních komisí podle Revizního řádu.

(18) OJ jsou daňovými subjekty a plní povinnosti vyplývající z daňových zákonů.

(19) OJ mohou vykonávat i podnikatelskou činnost a to po souhlasu VRJ.

4. Hospodaření na akcích pořádaných OJ

(20) Akce se rozdělují na:

  1. velké – předpokládané výdaje vyšší než 20 000,- Kč nebo doba trvání delší než 6 dní,
  2. malé - takové akce, které nepřekročí ani jednu z výše uvedených podmínek.

(21) Rozpočet a vedoucího velké akce schvaluje rada OJ. Rada může schválením pověřit některého činovníka.

(22) Pravidla pro schvalování malých akcí si rada OJ upraví podle svých potřeb.

(23) Na každou akci sestavuje OJ samostatný rozpočet.

(24) Za plnění povinností v oblasti hospodaření akce je odpovědný její vedoucí. Mimo jiné dbá na to, aby hospodaření akce bylo v souladu s rozpočtem, případně aby v případě, že se podmínky jejího pořádání změní, nedocházelo k neplánovanému čerpání prostředků nekrytých příjmy.

(25) Hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do účetnictví OJ.

5. Hospodaření se smluvně vázanými prostředky

(26) Smluvně vázanými prostředky se rozumí zejména dotace ze státního rozpočtu, příspěvky a granty orgánů samosprávy, příspěvky a granty nadací a účelové dary.

(27) Smluvně vázané prostředky musí být využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, a musí být řádně vyúčtovány.

(28) Smluvně vázané prostředky mohou být, pokud to smluvní vztah dovoluje, poskytnuty dalším OJ. Pravidla poskytnutí, využití a vyúčtování těchto prostředků musí mít písemnou formu.

(29) O pravidlech poskytnutí, využití a vyúčtování smluvně vázaných prostředků poskytovaných Junákem rozhoduje VRJ.

(30) V případě, že OJ závažně nebo opakovaně poruší právní předpisy nebo vnitřní předpisy, může jí být omezeno nebo zastaveno poskytování smluvně vázaných prostředků.

6. Proplácení nákladů činovníků a dalších osob

(31) Činovníkům mohou být proplaceny náklady vzniklé v rámci výkonu jejich funkce. Obecné podmínky stanoví směrnice VRJ[2] v jejím rámci rozhoduje příslušná OJ.

(32) Obdobně lze postupovat při proplácení nákladů ostatním členům, případně osobám mimo organizaci, pokud byly vynaloženy se souhlasem příslušné OJ, prokazatelně v souvislosti s její činností a v její prospěch.

7. Majetek

(33) OJ může nabývat majetek. S tímto majetkem je oprávněna nakládat v rozsahu své působnosti, pokud Stanovy nestanoví jinak. OJ může být pověřena správou majetku Junáka. Oprávnění k nakládání s tímto majetkem je součástí smluvního vztahu nebo pověření.

(34) Junák i OJ jsou povinny provádět inventarizaci majetku. Bližší podmínky stanoví směrnice VRJ[3] .

(35) U nemovitých věcí ve vlastnictví Junáka a OJ podléhá souhlasu VRJ:

  1. pozbytí nebo změna věcného práva,
  2. závazek dlouhodobého přenechání věci (např. nájem či výpůjčka),
  3. jiný dlouhodobý závazek, který podstatným způsobem omezuje užívání věci.

Dlouhodobým závazkem se rozumí závazek v trvání deseti a více let. Bližší podmínky stanoví směrnice VRJ[4] .

8. Členské příspěvky

(36) Výši členského příspěvku stanovuje pro své členy příslušná OJ. Členský příspěvek je roční, jeho výše se pro rozdílné skupiny členů může lišit. Výši členského příspěvku, termín či termíny jeho vybírání a další pravidla stanoví svým rozhodnutím příslušná rada OJ.

(37) Výši členských příspěvků pro Junák stanovuje Náčelnictvo, bližší podmínky určí směrnice VRJ[5] .

9. Závěrečná ustanovení

(38) Ke dni účinnosti se zrušuje Hospodářský řád Junáka schválený dne 22. 5. 2011.

(39) Řád byl schválen Náčelnictvem dne 6. 2. 2016, nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2016.

Náčelní:Mgr. Eva Měřínská

Náčelník:Ing. Marek Baláš

Starosta:Ing. Josef Výprachtický

[1] Směrnice k majetku Junáka

[2] Směrnice k proplácení cestovních nákladů, Směrnice k proplácení telefonních poplatků

[3] Směrnice k inventarizaci

[4] Směrnice k majetku

[5] Směrnice k registraci

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.