( Aktuální )
Platné 11. 6. 2023 – Neomezeno, Účinné od 15. 6. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Krojový řád

1. Úvodní ustanovení

(1) Krojový řád upravuje podobu skautského kroje a pravidla pro jeho používání.

(2) Každý člen má právo nosit skautský kroj odpovídající jeho působení v organizaci.

(3) Mezi související předpisy patří zejména:

2. Podoba skautského kroje a jeho používání

(4) Skautský kroj se skládá ze základních, příležitostných a doplňkových součástí.

(5) Základní součásti skautského kroje nosí shodně všichni členové. Základní součásti mohou být při některých akcích či příležitostech nahrazeny příležitostnými součástmi. Doplňkové součásti dotvářejí podobu skautského kroje, jejich nošení je dobrovolné. Při používání skautského kroje a jeho jednotlivých součástí dbají členové na obecná pravidla vkusu a etikety.

(6) Základními součástmi skautského kroje jsou základní košile nebo halenka a šátek. Příležitostnými součástmi skautského kroje jsou slavnostní oblek pro činovníky, slavnostní kostým pro činovnice, krojové triko, slavnostní vodácká blůza a letní vodácká košile. Popis základních a příležitostných součástí skautského kroje a základní pravidla jejich užívání obsahuje příloha č. 1 tohoto řádu .

(7) Soupis doplňkových součástí skautského kroje a případně jejich popis obsahuje příloha č. 1 tohoto řádu.

(8) Součástí skautského kroje jsou i krojová označení. Jejich vzhled, umístění na kroji a způsob nošení určuje příloha č. 2 tohoto řádu .

(9) V rámci pravidel určených tímto řádem stanoví podobu skautského kroje vedoucí výchovné jednotky, pokud ji organizační jednotka nestanoví jinak. Členové výchovné jednotky nosí zpravidla shodný skautský kroj.

(10) Šátek má tři varianty:

  1. šátek pro výchovné kategorie, jehož podoba je dána řádem a je jednotná napříč celou organizací,
  2. komunitní šátek, jehož podoba je v souladu s pravidly tohoto řádu určována různými skautskými komunitami (např. oddíly, střediska, pořadatelé či účastníci akcí, skupiny osob sdružených u nejrůznějších projektů, příležitostí či událostí),
  3. národní šátek, jehož podoba je stanovena tímto řádem.

Podrobnosti k podobě šátku, jeho variantám a souvisejícím pravidlům jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu .

(11) Každý člen se může rozhodnout, jakou variantu šátku bude ke kroji v souladu s řádem nosit. Pro oddílovou či střediskovou činnost může příslušná jednotka pro své členy určit jednotnou variantu nošeného šátku.

(12) Národní šátek je obvykle využíván pro reprezentaci organizace při výjezdech do zahraničí a při vhodných příležitostech v Česku.

(13) Podobu skautského kroje pro skupinu reprezentující organizaci v zahraničí určuje vedoucí akce, pokud pořádající organizační jednotka nestanoví jinak. Účastníci akce mají shodný skautský kroj i způsob nošení. Účastníci zahraniční akce používají národní šátek (ten případně může být na lemovce doplněn stužkou s označením kontingentu). Rozhodnutí o podobě skautského kroje musí být sděleno účastníkům v dostatečném předstihu.

3. Výroba krojových součástí

(14) Za zabezpečení výroby krojových součástí je odpovědná Výkonná rada, která spravuje jejich technické parametry (např. barvu, přesnou podobu provedení vzoru). Výkonná rada také schvaluje a zajišťuje opatření součástí kroje i jednotlivých výrobků látkovými visačkami dle čl. (16) a (17) tohoto řádu. Výkonná rada nezajišťuje výrobu komunitní varianty šátků.

(15) Způsob označení krojových součástí ochrannými známkami Junáka – českého skauta je uveden v příloze č. 1 řádu .

(16) Základní a příležitostné součásti skautského kroje uvedené v příloze č. 1 řádu , s výjimkou šátků, jsou označeny látkovou visačkou, která obsahuje nápis „Schválená krojová součást Junáka – českého skauta“ a  znak organizace.

(17) Doplňkové součásti skautského kroje mohou být označeny látkovou visačkou, která obsahuje nápis „Doporučená krojová součást Junáka – českého skauta“ a znak organizace.

4. Závěrečná a přechodná ustanovení

(18) Jako slavnostní obleky a kostýmy mohou být používány i slavnostní kroje platné podle dřívějších předpisů.

(19) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje Krojový řád schválený dne 21. 9. 2019.

(20) Řád byl schválen dne 11. 6. 2023 a nabývá účinnosti dne 15. 6. 2023.

  

Přílohy řádu:
Příloha č. 1 – Součásti skautského kroje
Příloha č. 2 – Krojová označení

 

Náčelní:      Mgr. Vendula Bušková
Náčelník:    Mgr. Ondřej Vokál
Starosta:     Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.