Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků

Řád upravuje pravidla pro výchovu a vzdělávání činovnic a činovníků v Junáku – českém skautu. Zakotvuje jednotlivé kvalifikační stupně (ČZ, VZ, SM, ...), stanovuje organizaci a obsah vzdělávacích akcí v jejich různých formách - lesní i nelesní kurzy, ale i zkoušky bez kurzu. V řádu jsou upraveny podmínky konání vzdělávacích akcí, pravomoci a vzájemné vazby mezi orgány i jednotkami, které se na vzdělávání podílejí. Přílohou řádu je Skautský kompetenční model.

Novinky v řádu od července 2024

Novela přináší změny a vylepšení v následujích oblastech:

  • upravena struktura kapitol řádu, aby byly popsány kvalifikační stupně a následně všechny formy vzdělávacích akcí (lesní i nelesní kurzy a také zkoušky bez kurzu)
  • zavedeny nové možnosti a přesné podmínky pro získání některých kvalifikací i bez účasti na kurzu
  • zrušeny už dlouho nepoužívané manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška; staly se historickými, dále už neudělovanými kvalifikacemi)
  • vůdcovskou zkoušku je možné skládat i bez předchozího získání ČZ (ač je to běžně doporučováno)
  • pro získání vůdcovské zkoušky je nutné mít absolvovaný kurz zdravotníka zotavovacích akcí (jako dosud) nebo nově kurz první pomoci (kratší formát); táboroví zdravotníci i nadále potřebují platný a doškolovaný ZZA
  • zjednodušen systém OČK (odborných činovnických kvalifikací), které slouží čistě pro zkušební komise čekatelských a vůdcovských zkoušek
  • dřívější OČK zdravověda se nahrazuje novým OČK první pomoc
  • došlo k úpravám názvů v rámci vodáckých kvalifikací (zkouška vodní turistiky)
  • zpřesněny podmínky pro účast i pořádání některých vzdělávacích akcí, posílen význam roverských a dalších kurzů
  • mnoho technických úprav a drobných oprav v různých částech řádu

V návaznosti na tyto změny ŘVČČJ budou před účinností řádu (od 1.7.2024) postupně aktualizovány a publikovány některé směrnice z oblasti vzdělávání, aby vhodně reflektovaly a upřesnily věci navazující na změny v řádu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.