( Aktuální )
Platné 5. 4. 2003 – Neomezeno, Účinné od 5. 4. 2003
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Řád Stříbrného bobra

1. Historie a způsob zřízení

(1) Řád Stříbrného bobra byl založen roku 1921 Hlavním stanem vodních skautů Svazu junáků skautů Republiky Československé jako skautské vyznamenání pro vodní skauty a byl potvrzen usnesením IV. valného sněmu Českého Junáka v roce 1990. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka na návrh Hlavního kapitanátu vodních skautů v roce 2003 je skautským Řádem vodních skautů.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: organizační jednotka registrující vodní skauty

(3) Schvalovatel návrhu: sbor nositelů Řádu Stříbrného bobra společně s hlavním kapitánem VS

(4) Udělovatel vyznamenání: Hlavní kapitán/​ka vodních skautů.

(5) Řádový den: 8. červen

3. Udělení

(6) Členům Junáka za dlouholetou, minimálně však patnáctiletou soustavnou činnost přinášející rozvoj českého vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém, publikačním.

(7) Nečlenům Junáka, za zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního skautingu v České republice.

(8) ŘSB může být udělen taktéž „In memoriam“.

4. Sbor nositelů

(9) Sbor nositelů tvoří 6 nositelů Řádu Stříbrného bobra, 3 sestry a 3 bratři, kteří jsou voleni všemi nositeli Řádu Stříbrného bobra na svém zasedání, které se koná minimálně 1 x za 3 roky.

(10) Sbor nositelů volí ze svého středu představeného sboru.

(11) Sbor nositelů řídí představený sboru a svolává jej dle potřeby, nejméně však 1 x ročně.

(12) Představenýsboru úzce spolupracuje s hlavním kapitánem VS a oznamuje rozhodnutí sboru Hlavnímu kapitanátu VS.

(13) Pokud představený sboru nositelů nositele ŘSB nesvolá v určených termínech nesvolá, učiní tak hlavní kapitán VS.

(14) O udělení řádu rozhoduje sbor a hlavní kapitán jednohlasně, pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád udělen.

5. Počet tříd

(15) Řád Stříbrného bobra má jednu třídu.

6. Počet nositelů

(16) Počet udělených Řádů Stříbrného bobra nesmí v jednom roce přesáhnout počet 6. Jinak není počet nositelů omezen.

7. Oprávnění nositelů

(17) Nositelé Řádu Stříbrného bobra jsou oprávněni účastnit se kterékoliv činnosti a jednání orgánů vodních skautů a předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti ke všem problémům VS.

8. Popis

(18) Insignii Řádu stříbrného bobra tvoří plasticky provedený vpravo hledící bobr ze stříbra,opatřený na hřbetě polokruhovým ouškem a kroužkem, kterým je provlečena stuha. Šířka plastické figury je 40 mm.

(19) Stuha je náhrdelní, 38 mm široká, 700 mm dlouhá, červeno-modro-červená v poměru 9:20:9

(20) Stužka odpovídá barevně stuze, má rozměry 38x10 mm. Uprostřed stužky je miniatura bobra ze stříbra.

(21) Insignie se nosí na náhrdelní stuze s insignií přes šátek nebo vázanku.

9. Závěrečná ustanovení

(22) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 5. 4. 2003.

Náčelní DK: Hana Vogeltanzová

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl

Starosta Junáka: Ing.František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.