( Neaktuální )
Platné 13. 9. 2008 – 31. 12. 2022, Účinné od 13. 9. 2008
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Klubu skautských sběratelů Junáka

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka „Klub skautských sběratelů Junáka“ je založena pro koordinaci specifické výchovné činnosti členů Junáka v oblasti sběratelství.

2. Související předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR
 2. Organizační řád a systemizace Junáka
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Označení jednotky

(3) Úplný název jednotky zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Klub skautských sběratelů Junáka. Jako zkratka názvu je pro vnitřní potřebu používán tvar KSSJ.

(4) Sídlem KSSJ je Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

(5) Evidenční číslo KSSJ je 900.06.

4. Poslání KSSJ

(6) Posláním KSSJ je rozvíjet a organizovat skautské sběratelství jako specifickou součást výchovného a dokumentačního systému Junáka a propagovat skauting na veřejnosti.

5. Pravomoci KSSJ

(7) KSSJ přísluší:

 1. poskytovat informační a metodickou pomoc skautským sběratelům, jednotlivcům i kolektivům,
 2. organizovat celostátní setkání,
 3. vydávat interní informační a metodický zpravodaj,
 4. vést adresář skautských sběratelů,
 5. katalogizovat a archivovat vybrané ústředně i regionálně vydávané předměty skautského sběratelství,
 6. propagovat význam a metody skautského sběratelství v tisku,
 7. skautskými sběratelskými reáliemi propagovat a dokumentovat historii i současnost našeho i světového skautingu v Junáku i na veřejnosti, zejména mezi mládeží,
 8. zabezpečovat emisní a výstavní akce se skautskou tématikou,
 9. podporovatrozvoj skautského sběratelství a jeho využívání ve výchovné a propagační činnosti,
 10. spolupracovat s institucemi zabývajícími se sběratelstvím,
 11. zabezpečovat účast na zahraničních setkáních skautských sběratelů a naše vlastní setkání konat s mezinárodní účastí a
 12. zastupovat skautské sběratelství Junáka v mezinárodních skautských sběratelských institucích.

6. Povinnosti KSSJ

(8) Povinností KSSJ je každoročně v termínu stanoveném pro odevzdání registrace OJ předložit VRJ a NJ na vědomí:

 1. výroční zprávu o činnosti KSSJ za uplynulý rok včetně zprávy o hospodaření KSSJ,
 2. plán činnosti KSSJ pro nadcházející rok včetně rozpočtu,
 3. přehled obsazení funkcí v KSSJ.

7. Orgány KSSJ

(9) Statutárním orgánem KSSJ je Předseda KSSJ. Jeho zástupcem v této funkci je místopředseda KSSJ, který je oprávněn jednat v nepřítomnosti statutárního orgánu v plném rozsahu jeho pravomocí.

(10) Statutární orgán KSSJ rozhoduje samostatně ve všech záležitostech KSSJ, které si Rada KSSJ výslovně nevyhradila do své pravomoci nebo jí nebyly určeny nadřízeným řídícím aktem.

(11) Orgány KSSJ jsou:

 1. sněm KSSJ,
 2. rada KSSJ a
 3. revizní komise KSSJ.

8. Sněm KSSJ

(12) Sněm KSSJ je svoláván radou KSSJ zpravidla jednou za tři roky, nejméně pak jednou za 42 měsíců.

(13) Delegáty sněmu jsou všichni členové KSSJ.

(14) Sněm se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných a je schopný usnášení pokud je přítomna alespoň jedna pětina oprávněných delegátů.

(15) Pro volby na sněmu KSSJ se přiměřeně použijí pravidla platná pro volby na sněmech ZOJ.

(16) Výhradně sněmu KSSJ přísluší:

 1. volit předsedu a místopředsedu KSSJ,
 2. volit členy Rady KSSJ,
 3. volit Revizní komisi KSSJ,
 4. schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření Rady KSSJ za uplynulé období.

9. Rada KSSJ

(17) Členy rady KSSJ jsou:

 1. Předseda a místopředseda KSSJ a
 2. Členové Rady KSSJ o jejichž počtu rozhodne svým usnesením sněm KSSJ před volbou, a to tak aby byli nejméně dva.

(18) Rada KSSJ se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů a je jako kolektivní orgán nadřízena statutárnímu orgánu KSSJ.

(19) Rada KSSJ jmenuje na návrh předsedy KSSJ hospodáře KSSJ, tajemníka KSSJ a případné další zpravodaje KSSJ dle potřeby. Tyto funkce nezakládají nárok na členství v radě KSSJ, nejsou však s členstvím v radě neslučitelné.

(20) V případě, že není zvolen stanovený počet členů Rady KSSJ nebo některý z členů ukončí svou funkci, může Rada KSSJ kooptovat nové členy až do stanoveného počtu.

10. Revizní komise KSSJ

(21) Revizní komise KSSJ je nejméně dvoučlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(22) Funkční období RK KSSJ je zpravidla tříleté a končí zvolením nové RK KSSJ.

(23) V případě, že není zvolen stanovený počet členů RK KSSJ nebo některý z členů ukončí svou funkci, může RK KSSJ kooptovat nové členy až do stanoveného počtu.

11. Členství v KSSJ

(24) Členové KSSJ jsou v KSSJ registrováni jako hosté a musí být registrováni řádně v některé OJ.

(25) KSSJ může od svých členů vybírat členský příspěvek, jehož výši stanoví svým rozhodnutím Rada KSSJ.

(26) Členství v KSSJ vzniká přijetím přihlášky a končí

 1. dobrovolným vystoupením člena,
 2. ukončením členství v Junáku,
 3. rozhodnutím Rady KSSJ.

12. Zpravodaj OJ pro sběratelství

(27) Organizační jednotky, v jejichž působnosti je aktivně rozvíjeno skautské sběratelství, mohou ve smyslu Organizačního řádu a systemizace Junáka ustavit zpravodaje příslušné OJ pro sběratelství.

(28) Pro funkcí zpravodaje OJ pro sběratelství nejsou stanoveny žádné kvalifikační požadavky.

(29) Zpravodaj OJ pro sběratelství v rámci své funkce spolupracuje s KSSJ a informuje radu KSSJ o své činnosti.

(30) Náplní činnosti zpravodaje pro sběratelství je koordinace a řízení skautského sběratelství v působnosti příslušné OJ a metodická podpora podřízených jednotek a jejich členů v oblasti sběratelství, zejména pak členů KSSJ registrovaných v dané OJ.

13. Závěrečná a přechodná ustanovení

(31) Toto znění Statutu KSSJ byl schváleno Náčelnictvem Junáka dne 13. 9. 2008 a nabývá účinnosti dnem schválení. K tomuto dni se zrušuje dosavadní znění Statutu KSSJ schválené ÚRJ dne 13. 1. 2001.

náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal.

náčelník CHK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.