( Neaktuální )
Platné 1. 12. 2013 – 1. 5. 2023, Účinné od 1. 12. 2013
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Střediska správy majetku

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka Středisko správy majetku je zřízena pro zajišťování činnosti vybraných základen a kluboven organizace. Činnost organizační jednotky podporuje poslání Junáka.

2. Související předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR,
 2. Organizační řád a systemizace Junáka,
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Označení jednotky

(3) Úplný název jednotky zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko správy majetku. Jako zkráceného názvu je pro vnitřní potřebu používán tvar Středisko správy majetku.

(4) Sídlem ZvOJ je Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

(5) Evidenční číslo ZvOJ je 900.14.

4. Poslání jednotky

(6) Posláním ZvOJ Středisko správy majetku je:

 1. správa vybraného movitého a nemovitého majetku,
 2. pořádání, spolupráce na pořádání akcí a poskytování zázemí akcím v rámci organizace i mimo ni,
 3. vytváření odborného zázemí a poradenství v oblasti správy majetku pro org. jednotky Junáka.

5. Orgány jednotky

(7) ZvOJ Středisko správy majetku podléhá Výkonné radě Junáka.

(8) Řídícími orgány jednotky jsou rada ZvOJ, vedoucí a jeho/​její zástupce.

(9) Kontrolním orgánem je revizní komise.

6. Rada jednotky

(10) Rada je vrcholným řídícím orgánem jednotky.

(11) Členy a předsedu rady jmenuje a odvolává VRJ.

(12) Počet členů Rady stanoví VRJ s tím, že nemůže být nižší než tři.

(13) Zasedání Rady svolává a řídí její předseda, koná se nejméně dvakrát ročně.

(14) Rada:

 1. schvaluje plán činnosti jednotky na kalendářní rok,
 2. schvaluje rozpočet jednotky a kontroluje jeho čerpání,
 3. schvaluje vnitřní předpisy jednotky,
 4. stanovuje pravomoci vedoucího a uděluje mu úkoly,
 5. schvaluje výroční zprávu (včetně zprávy o hospodaření).

7. Vedoucí jednotky

(15) Vedoucí je statutárním orgánem ZvOJ Střediska správy majetku. V nepřítomnosti vedoucího je zástupce vedoucího oprávněn jednat v plném rozsahu pravomocí vedoucího.

(16) Vedoucího jednotky a jeho zástupce jmenuje VRJ.

(17) Vedoucí jednotky je odpovědný za naplňování jejího poslání, řízení její činnosti a její hospodaření.

(18) Vedoucí jednotky každoročně předkládá radě jednotky ke schválení roční plán činnosti, rozpočet a výroční zprávu (včetně zprávy o hospodaření). Všechny tyto materiály jsou předkládány VRJ a NJ na vědomí.

8. Revizní komise jednotky

(19) Revizní komise je nejméně dvoučlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(20) Členy revizní komise jmenuje NJ zpravidla na tři roky.

(21) Členové revizní komise si mezi sebou zvolí předsedu revizní komise.

9. Členství

(22) Členové ZvOJ Střediska správy majetku mohou být hostujícími členy, pokud jsou řádnými členy v jiné OJ.

(23) O přijetí za člena a o ukončení členství rozhoduje vedoucí jednotky.

10. Závěrečná a přechodná ustanovení

(24) Statut ZvOJ Středisko správy majetku byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 1. 12. 2013 a nabývá účinnosti dnem schválení.

náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal.

náčelník CHK: Ing. Marek Baláš, Ph.D.

starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.