( Aktuální )
Platné 12. 3. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 5. 2023

Předpis: Statut Správy základen

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Správa základen, z. s. (dále „JSZ”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále „organizace”, příp. „hlavní spolek”, jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov Junáka – českého skauta.

(2) JSZ je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ“),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ“) a 
 4. Revizní řád.

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák – český skaut, Správa základen, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:  

 1. zkrácený název: Správa základen;
 2. zkratku ZvOJ: JSZ.

(6) Sídlem jednotky je Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

(7) Identifikační číslo jednotky: 03137805

(8) Evidenční číslo jednotky: 900.14.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem Správy základen je vytváření předpokladů pro výchovné a vzdělávací úsilí organizace v oblasti materiálně-technického zázemí, podpory členů organizace a péče o ně, jakož i správy nemovitostí.

(10) Předmět činnosti Správy základen, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v:

 1. správě vybraného movitého a nemovitého majetku, provozu kluboven, základen, tábořišť, vzdělávacích center a jiných prostor,
 2. pořádání a spolupráci na pořádání akcí, jakož i poskytování zázemí akcím, které mohou být zcela nebo z části určeny i pro nečleny organizace,
 3. vytváření odborného zázemí a poradenství v oblasti správy majetku pro organizační jednotky i přímo organizaci,
 4. správě jmění JSZ, které je určeno k naplňování poslání a účelu jednotky.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) JSZ je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány jednotky jsou Rada, předseda Rady a místopředseda Rady.

(13) Radě náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky a rady organizační jednotky.

(14) Předseda Rady je statutárním orgánem JSZ a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Předsedu Rady zastupuje místopředseda Rady ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(15) Kontrolním orgánem je Revizní komise, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Rada

(16) Rada je nejvyšším, koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(17) Členy Rady jsou:

 1. předseda Rady,
 2. místopředseda Rady,
 3. alespoň 3 další členové.

(18) Členy Rady jmenuje a odvolává VRJ.

(19) Pro svolání a jednání Rady se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(20) Rada zejména:

 1. schvaluje rozpočet jednotky a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti jednotky,
 3. schvaluje roční plán činnosti jednotky a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu jednotky a zprávu o hospodaření za uplynulý rok.
 5. dohlíží na činnost předsedy Rady a místopředsedy Rady,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od hostujících členů jednotky v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky jednotky závazné pro hostující členy, spolupracovníky a případné zaměstnance jednotky, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky,

6. Předseda Rady

(21) Statutárním orgánem ZvOJ je předseda Rady.

(22) Předseda Rady jedná za ZvOJ a řídí činnost jednotky ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Rady nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada vyhradila svým rozhodnutím.

(23) Předseda Rady odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu jednotky na další rok ke schválení Radě,
 4. průběžné řízení činnosti jednotky a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(24) Předseda Rady schvaluje účetní závěrku jednotky.

7. Revizní komise

(25) Revizní komise má alespoň 3 členy.

(26) Členy Revizní komise jmenuje a odvolává Výkonná rada.

(27) Působnost a pravomoci Revizní komise se řídí zejména Revizním řádem.

8. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(28) JSZ předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti JSZ na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(29) JSZ zajistí v souladu s vnitřním právem registraci hostujících členů včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou.

9. Členství

(30) Ve JSZ je přípustné pouze hostující členství.

(31) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

10. Závěrečná a přechodná ustanovení

(32) Členové orgánů JSZ ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(33) Hostující členové JSZ, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy JSZ podle tohoto statutu.

(34) Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut ZvOJ Střediska správy majetku, schválený Náčelnictvem dne 1. 12. 2013.

(35) Statut byl schválen dne 12. 3. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2023.

  

Náčelní:      Mgr. Vendula Bušková
Náčelník:    Mgr. Ondřej Vokál
Starosta:     Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.