( Aktuální )
Platné 26. 5. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice pro akce na vodě

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice v zájmu bezpečného průběhu akcí konaných na vodě stanovuje pravidla pro jejich zajištění a vedení.

(2) Akcí na vodě se rozumí aktivita realizovaná na vodě s neplnoletými účastníky s použitím malých plavidel ve smyslu Pravidel plavebního provozu (plavidla do délky 20 m, která nejsou určena pro více než 12 osob), pořádaná organizační jednotkou Junáka – českého skauta.

(3) Pro účely této směrnice se používají vodácké stupně obtížnosti, používané v ČR a okolí (tzv. alpské hodnocení řek – seřazeny od nejjednodušší k nejnáročnější: ZW, WW I, WW II, WW III, WW IV, WW V, WW VI), viz příloha. Jsou-li v této směrnici kladeny podmínky vůči konkrétnímu stupni obtížnosti, je tím myšlen stav, který je stanoven pro daný úsek při běžném optimálním průtoku, tedy tak, jak jej lze nalézt v papírovém či elektronickém vodáckém průvodci (např. na www.raft.cz/​cechy ).

(4) Mezi související předpisy patří zejména:

 1. Zákon č. 254/​2001 Sb. , o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. Zákon č. 114/​1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 3. Vyhláška č. 67/​2015 Sb. , o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ministerstvem dopravy,
 4. Vyhláška č. 334/​2015 Sb. , o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, vydaná ministerstvem dopravy,

(5) Hlavní kapitanát vodních skautů může pro oddíly vodních skautů tyto podmínky vnitřním předpisem dále upravit.

2. Organizace vodácké akce

(6) Akce na vodě musí být pořadatelem předem schválena v souladu s vnitřními pravidly organizační jednotky (OJ) a vnitřními předpisy organizace. Nestanoví-li tyto vyšší požadavek, o schválení rozhodne vedoucí OJ, u akce jednoho oddílu postačí rozhodnutí jeho vedoucího. Probíhá-li akce na vodě jako součást tábora, schvaluje ji vedoucí tábora.

(7) Součástí schválení akce na vodě je jmenování jejího vedoucího, který musí být dostatečně způsobilý. Za dostatečně způsobilou osobu se pro účely této směrnice považuje osoba, u níž lze předpokládat, že vhledem k její rozumové a mravní vyspělosti, stejně tak s ohledem na úroveň jejich zkušeností a znalostí, zajistí bezpečné a řádné vedení akce na vodě, a to i s ohledem na případné další požadavky (např. kvalifikační) i okolnosti v místě konání akce. Vedoucí akce odpovídá za její organizaci a průběh, účastníci akce jeho pokyny dodržují.

(8) V souvislosti s pořádáním akcí na vodě jsou dále zmiňovány následující kvalifikace:

 1. vůdcovská zkouška,
 2. zkouška vodáckého minima nebo kapitánská zkouška, či
 3. některá z civilních kvalifikací pro činnost na vodě (absolvent kurzu vodní turistiky, instruktor vodní turistiky a raftingu, cvičitel či trenér odpovídajícího vodáckého sportu, záchranář na divoké vodě VZS ČČK nebo záchranář na volné vodě ČČK, apod.).

(9) Pro akce na klidné vodě a při přiměřené schopnosti záchrany tonoucího ze břehu (tedy stojatá voda či proudící voda ZW s pobytem přiměřeně u břehu, např. klidný rybník, vodní nádrž či klidná řeka) není stanovena povinná kvalifikace. S konáním takové akce musí být seznámen a souhlasit vedoucí příslušného oddílu či tábora.

(10) Pro akce na vodách obtížnosti ZW bez případné možnosti záchrany tonoucího ze břehu (např. běžné proudící řeky s vynecháním nebezpečných úseků vyšších obtížností)  je povinnou kvalifikací vedoucího akce vůdcovská zkouška, viz čl. (8), písm. a). U absolventa vůdcovské zkoušky se očekává, že dokáže kvalifikovaně odhadnout míru rizika spojenou s vodáckými aktivitami. Vždy je nutné důsledně se vyhýbat potenciálně nebezpečným místům (např. nebezpečné jezy, úzké a silně meandrující toky, místa s koncentrovanou lodní dopravou apod.).

(11) Pro akce na vodách obtížnosti WW I a vyšší (např. vybrané obtížnější úseky řek, méně přehledné úseky, peřeje či značně proudící řeka) je povinnou kvalifikací vedoucího akce vůdcovská zkouška, viz čl. (8), písm. a) a zároveň skautská či civilní vodácká kvalifikace, viz čl. (8), písm. b) či c). Jestliže vedoucí akce nemá požadovanou vodáckou kvalifikaci, je nutné si na akci přizvat poradce, který tuto kvalifikaci mít bude. V případě rozdílných stanovisek vedoucího a poradce se doporučuje dodržet konzervativnější stanovisko.

(12) Pro vedení vodáckých putovních táborů je doporučená kapitánská zkouška.

(13) Vedoucí akce před zahájením akce určí, která osoba bude zastávat funkci zdravotníka.

(14) Při akci na vodě musí být s ohledem na náročnost úseku dostatek účastníků schopných zorganizovat záchranu a podat první pomoc. Na proudící vodě bývají tito účastníci zpravidla na prvním a posledním plavidle skupiny.

(15) Každé potenciálně nebezpečné místo (jez, peřej) je vždy nutné předem prohlédnout a určit způsob jeho překonání. Při plavbě plavební komorou musí vedoucí akce domluvit proplavení s její obsluhou a řídí se pak jejími pokyny.

3. Bezpečnostní zásady a vybavení účastníků při vodáckých akcích

(16) Vedoucí akce (popř. se svým poradcem) musí předem zvážit, zda jeho schopnosti i schopnosti účastníků odpovídají náročnosti terénu, aktuálnímu vodnímu stavu a povětrnostní situaci. Před zahájením akce prostuduje zvolenou trasu ve vodácké mapě (kilometráži) a zváží nejvhodnější způsob plavby a překonávání překážek. Změna meteorologických podmínek (déšť, vítr apod.) může mít vliv na náročnost akce a na aktuální stupeň obtížnosti v daném vodním úseku.

(17) Plavby na vodách obtížnosti WW se nesmějí účastnit neplavci.

(18) Výcvik začátečníků se provádí na vodách obtížnosti ZW za příhodných povětrnostních podmínek.

(19) Účastníci musí mít vhodné boty do vody (jako ochranu proti smyku a zejména proti poranění nohou).

(20) Všichni účastníci musí být povinně vybaveni plovacími nebo záchrannými vestami:

 1. účastníci do 18 let a dospělí neplavci (z důvodu vlastní bezpečnosti),
 2. dospělí plavci (aby mohli v případě problému poskytnout pomoc ostatním účastníkům).

(21) Užívané vesty musí být certifikované s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký sport (označena značkou CE). Doporučená je vztlaková síla odpovídající 10 % hmotnosti uživatele, minimální požadovaná je 5 %. Zakázané jsou vesty nafukovací (vzhledem k možnosti jejich poškození či vypuštění) a vesty plněné pěnovým polystyrenem (vzhledem k jejich rychlé ztrátě funkčnosti).

(22) Neplavci musí používat vesty typově označené pro neplavce.

(23) Z použití plovacích vest lze slevit na osobní zodpovědnost vedoucího akce při plavbě spojené s koupáním nebo jednoduchou činností na klidné a mělké vodě, popř. při plavbě na specifických plavidlech (rychlostní lodě aj.).

(24) Použití plovacích vest je vždy povinné při plavbě v plavební dráze s koncentrovanou lodní dopravou, na rozlehlých vodních plochách, v peřejích obtížnosti vyšší než WW I a při sjíždění propustí.

(25) Přilby je doporučené používat na každé proudící vodě (včetně jezů). Povinné jsou vždy při plavbě na uzavřených plavidlech a od obtížnosti WW II pro všechny účastníky akce.

(26) Při akcích na vodách obtížnosti WW musí být skupina vybavena lékárničkou a záchrannými pomůckami dle charakteru a obtížnosti toku.

(27) Při plavbě musí účastníci akce dodržovat ustanovení Pravidel plavebního provozu, zejména pak:

 1. zákaz plutí ve vyhrazených uzavřených vodních plochách,
 2. zákaz křížení směru plavby plavidla, které není malé, ve vzdálenosti menší než dvojnásobek jeho délky, a zachování bezpečné boční vzdálenosti, aby nedošlo k ohrožení jejich vlnobitím a sáním,
 3. zákaz obeplout koupajícího ve vzdálenosti menší než 3 m,
 4. zákaz plout mezi plavcem a bližším břehem.

4. Vybavení plavidel použitých při akci na vodě

(28) Užívaná plavidla musí být v dobrém stavu a zajištěna proti potopení (při potopení se musí vznášet oběma konci na hladině po neomezenou dobu). Vybavení a náklad plavidla musí být zajištěn tak, aby při převržení nemohl ohrozit plavce (volná lana, nebezpečně upoutaná bagáž, apod.).

(29) Na vodních cestách musí být plavidla dále povinně vybavena:

 1. nádobkou pro vylévání vody nebo ruční pumpou,
 2. vyvazovacím lankem nebo řetízkem delším 5 m,
 3. alespoň jedním pádlem s výjimkou plavidla vybaveného vesly,
 4. záchrannými nebo plovacím vestami v počtu podle aktuálního počtu osob na plavidle.

(30) Plavidla ve vlastnictví Junáka – českého skauta či jeho organizačních jednotek musí být na vnější nebo vnitřní straně označena názvem vlastníka.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

(31) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice pro vodácké akce ze dne 15. 6. 2016.

(32) Směrnice byla vydána dne 26. 5. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023.

Přílohy směrnice:
Příloha – Tabulka vodácké obtížnosti

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj


Příloha – Tabulka vodácké obtížnosti

Vodácké stupně obtížnosti, používané v ČR a okolí (tzv. alpské hodnocení řek – seřazeny od nejjednodušší k nejnáročnější: ZW, WW I, WW II, WW III, WW IV, WW V, WW VI), uvedené níže v tabulce, popisují stav, který je stanoven pro daný úsek při běžném optimálním průtoku, tedy tak, jak jej lze nalézt v papírovém či elektronickém vodáckém průvodci (např. na www.raft.cz/​cechy ).Příloha

označenícharakteristikavhodné pro (další znalosti)vhodná plavidladoporučené minimální vybavení
ZWstojatá nebo slabě proudící voda, netvoří vlny, za překážkami se mohou tvořit zpětné proudyzačátečníky (základní záběry, plavání)plachetnice, veslice, otevřené kánoe, sportovní pramiceplovací vesta, na jezy helma
WW Ipravidelná proudnice a vlny, lehké peřeje nebo meandrymírně pokročilé (řízení lodi, čtení vody)otevřená kánoe, sportovní pramiceplovací vesta, na jezy helma
WW IInepravidelné vlny a proudnice, přehledné peřeje, nízké stupně, meandrující tok s rychlým proudempokročilé (ovládání lodi, plavání v proudu, sebezáchrana)kajak, (polo)uzavřená kánoe (praktická hranice sjízdnosti pro otevřenou loď), malé nafukovací lodě a kajaky + helma, házecí pytlík, píšťalka, nůž, zdravotnické vybavení
WW IIItěžké peřeje s vysokými nepravidelnými vlnami, obtížná rozhraní, malé válce, nelze vždy snadno určit optimální trasuzkušené sehrané posádky (spolehlivé ovládání lodi, plavání a čtení vody, záchrana)zavřené lodě, samovylévací nafukovací kajaky nebo kánoe, malé rafty+ karabina, lano, smyčky
WW IVvelmi těžké peřeje, vlny s hřebeny (zabaláky), válce, víry a velké karfioly, silně zablokované, obtížná samozáchrana, nepřehledný průjezd, nutná prohlídka průjezdu tratí fyzicky zdatné zkušené posádky v navzájem se jistící skupině (spolehlivé zvládnutí eskymáckého obratu)zavřené lodě, nafukovací kánoe pro těžký terén (hranice sjízdnosti), rafty+ plovací vesta s bezpečnostním popruhem, neopren
WW Vextrémně těžké peřeje, zabaláky, těžké válce, spodní proudy, skoky, omezené možnosti samozáchrany, nutná prohlídka a detailní znalost průjezdu tratívýjimečně zdatné a sehrané skupiny, jištění ze břehuzavřené lodě, velké rafty+ veškeré uvedené vybavení v kvalitě pro extrémně těžkou vodu
WW VIhranice sjízdnosti, nejtěžší podoba všech možných překážek, nutný optimální stav vody, životu nebezpečnétýmy speciálně sestavené a trénující za účelem splutí daného úsekulodě speciálních konstrukcí dle podmínek daného úsekunejlepší dostupné vybavení dle podmínek daného úseku

Poznámka: znaménko „+“ v posledním sloupci tabulky znamená vybavení z předchozích stupňů obtížnosti (řádků výše) a navíc vyjmenované.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.