( Aktuální )
Platné 30. 3. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 4. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k XVII. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2023/24

1. Úvodní ustanovení

(1) S ohledem na XVII. valný sněm (dále VSJ) směrnice upravuje náležitosti příprav organizač-ních jednotek (dále OJ) a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech, návrzích na kandidáty a návrzích usnesení VSJ, včetně souvisejících termínů.

(2) Směrnice dále upravuje náležitosti návrhů na kandidáty a kandidátních listin používaných při volbách do orgánů OJ a do ústředních orgánů.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy Junáka – českého skauta (dále Stanovy),
 2. Organizační řád (dále OŘJ),
 3. Řád Valného sněmu (dále ŘVSJ) a
 4. Směrnice k evidenci údajů ve skautISu.

2. Konání Valného sněmu

(4) XVII. valný sněm proběhne 15. až 17. března 2024 v Olomouci.

3. Delegáti Valného sněmu

(5) Výkonná rada (dále VRJ) stanovila kvótu pro určení počtu delegátů tak, že jeden delegát Valného sněmu zastupující OJ bude reprezentovat každých dovršených 150 řádně registrovaných členů OJ dle stavu registrace 2023. Počty delegátů pro VSJ, které budou volit sněmy jednotlivých OJ, jsou uvedeny v příloze této směrnice. Delegáti zvolení na předchozí VSJ se nepovažují za delegáty tohoto VSJ.

(6) V případě zrušení některého z okresů před sněmem příslušného kraje se počet delegátů VSJ volených sněmem daného kraje navýší o počet delegátů VSJ, které měl volit sněm zrušeného okresu.

(7) S delegáty zvolí sněmy OJ i přiměřený počet náhradníků, kteří mohou delegáty na VSJ zastupovat. Při volbě musí být zřejmé pořadí, ve kterém budou zvolení náhradníci obsazovat uvolněná místa delegátů.

(8) Je-li tatáž osoba zvolena delegátem VSJ za více různých OJ (ustavena více řídícími akty souběžně), pak vykonává mandát delegáta VSJ pouze za jedinou OJ (zpravidla pouze mandát založený vyšším řídícím aktem, nebo v případě rovnosti řídícím aktem pozdějším) a ostatních se vzdá. Takové mandáty jsou uvolněny náhradníkům zvoleným dalšími v pořadí za danou OJ. Osoba se ze souběžné pozice delegáta odhlásí ve skautISu přímo v seznamu delegátů VSJ. Pokud tak neučiní, zajistí odhlášení Kancelář ústředí. Je žádoucí, aby OJ byly zastoupeny co nejvyšším počtem delegátů, na který mají nárok. Každý delegát má vždy pouze jeden hlas.

(9) Dále jsou delegáty VSJ členové Náčelnictva (a to jak členové volení sněmem, tak zástupci krajů, Kmene dospělých a vodních skautů), Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rady a Výkonné rady. Pokud by tito byli rovněž delegováni některou OJ a takového mandátu se nevzdali v souladu s čl. (8), budou mít při rozhodování stále pouze jeden hlas.

4. Sněmy organizačních jednotek a jejich delegáti

(10) VRJ v souvislosti s plánovaným VSJ vyzývá základní a vyšší OJ ke svolání sněmu OJ v roce 2023 či 2024 v termínech dle čl. (11).

(11) OJ své sněmy svolají v následujících termínech:

 1. sněmy středisek proběhnou nejpozději 5. 11. 2023 a budou ohlášeny předsedovi příslušné okresní rady (dále jen ORJ) či krajské rady (dále jen KRJ) nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 6. 10. 2023;
 2. sněmy okresů proběhnou nejpozději 17. 12. 2023 a budou ohlášeny předsedovi příslušné KRJ nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 17. 11. 2023;
 3. sněmy krajů proběhnou nejpozději 28. 1. 2024 a budou ohlášeny VRJ nejméně 30 dní předem, tedy nejpozději 29. 12. 2023.

(12) OJ smí v odůvodněných případech svolat svůj sněm i v pozdějším termínu (nejdéle však do termínu stanoveného pro přímo nadřízenou OJ), udělí-li jí výjimku přímo nadřízená OJ a neohrozí-li to organizaci sněmů nadřízených OJ či VSJ.

(13) Okresy a kraje by měly neprodleně, nejpozději pak do 30. 6. 2023, stanovit a oznámit všem podřízeným jednotkám kvótu pro počet delegátů pro své nadcházející sněmy (při výpočtu počtu delegátů OJ vyjdou ze stavu registrace 2023, viz pravidla dle čl. (15), resp. (16)). S dostatečným předstihem před konáním sněmu VOJ (minimálně 30 dní) musí být oznámen termín, místo konání, návrh programu a pravidel jednání daného sněmu.

(14) Delegáty střediskového sněmu jsou všichni činovníci, kteří jsou členy střediska, tedy i ti, kteří svou činovnickou funkci vykonávají v orgánech mimo středisko. Je-li činovník zapsaný do seznamu členů střediska ve formě hostování, pak je delegátem střediskového sněmu jen v případě, že svou činovnickou funkci vykonává právě v tomto středisku. V souladu s vnitřním právem se za činovníky považují členové zvolení či jmenovaní do funkce dle OŘJ, čl. 184 písm. a) až g) a i).

(15) Delegáty okresních sněmů podle OŘJ, čl. 119 písm. a), volí sněmy středisek podřízených okresu. Střediska vždy zvolí tolik delegátů, kolikrát jejich počet registrovaných členů obsáhne kvótu stanovenou ORJ. Počet delegátů dle kvóty se vždy zaokrouhluje nahoru.

(16) Delegáty krajských sněmů podle OŘJ, čl. 119 písm. a), volí sněmy středisek patřících do daného skautského kraje. Střediska vždy zvolí tolik delegátů, kolikrát jejich počet registrovaných členů obsáhne kvótu stanovenou KRJ. Počet delegátů dle kvóty se vždy zaokrouhluje nahoru.

(17) Střediskové sněmy s delegáty na sněmy VOJ zvolí i přiměřený počet náhradníků, kteří mohou delegáty OJ na sněmu VOJ zastupovat. Při volbě musí být zřejmé pořadí, ve kterém budou zvolení náhradníci obsazovat uvolněná místa delegátů.

(18) Delegáty okresních a krajských sněmů jsou dále podle OŘJ, čl. 119 písm. b) a c), členové rady VOJ (svým zástupcem může být zastoupen na krajském sněmu předseda rady podřízeného okresu, na okresním sněmu vedoucí podřízeného střediska) a členové revizní komise VOJ. Delegáty však nejsou jmenovaní zpravodajové, nejsou-li současně volenými členy rady VOJ.

(19) Je-li tatáž osoba delegátem sněmu VOJ z titulu více souběžných řídících aktů, pak vykonává pouze mandát založený vyšším řídícím aktem, nebo v případě rovnosti řídícím aktem pozdějším, a ostatních se vzdá. Takové mandáty jsou uvolněny náhradníkům zvoleným dalšími v pořadí za danou OJ (např. je-li tatáž osoba delegátem zastupující středisko na okresním i krajském sněmu a zároveň je na okresním sněmu zvolena předsedou ORJ, pak se účastní následného krajského sněmu z titulu funkce předsedy ORJ a pozici delegáta krajského sněmu za středisko uvolní náhradníkovi dalšímu v pořadí zvolenému za středisko). Osoba se ze souběžné pozice delegáta odhlásí ve skautISu přímo v seznamu delegátů sněmu VOJ. Pokud tak neučiní, zajistí odhlášení pořadatel sněmu VOJ, resp. na žádost Kancelář ústředí. Je žádoucí, aby OJ byly zastoupeny co nejvyšším počtem delegátů, na který mají nárok. Každý delegát má vždy pouze jeden hlas.

(20) Každá OJ je povinna vést o průběhu svého sněmu zápis a uchovat jej pro případnou kontrolu. U volebních sněmů je OJ povinna uschovat i odevzdané volební lístky, a to minimálně do dalšího řádného sněmu OJ. Zápis ve skautISu nemusí obsahovat podpisy nadřízené VOJ.

5. Návrhy na kandidáty do voleb na Valném sněmu

(21) Dle čl. 46 ŘVSJ smí návrhy na kandidáty do ústředních orgánů podat pouze okresní či krajské sněmy a ústřední orgány (tj. Náčelnictvo, Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rada a Výkonná rada). Pilné návrhy, v souladu s čl. 47 ŘVSJ, mohou podávat také rady VOJ. Návrh kandidáta je třeba doložit zápisem z jednání orgánu, který návrh schválil.

(22) Řádné návrhy na kandidáty do voleb na VSJ, v souladu s čl. 44 ŘVSJ, lze podat nejpozději 45 dní před zahájením VSJ, tedy nejpozději 30. ledna 2024 způsobem uvedeným v čl. (28).

(23) Řádný návrh od sněmu VOJ doručí VOJ nahráním zápisu ze sněmu do skautISu. Podává-li pilný návrh na kandidáta rada VOJ, doručí do KÚJ zápis v listinné podobě (dostatečný je i naskenovaný zápis).

6. Podoba návrhů na kandidáty

(24) Návrhy na kandidáty při volbách do orgánů střediska je možné podávat dle čl. 253 OŘJ, písemně či ústně předsedovi kandidátní komise:

 1. písemné podání návrhu je doporučeno vyplnit a podat prostřednictvím informačního systému skautIS (is.skaut.cz , dále jen skautIS),
 2. ústní podání je třeba učinit takovou formou, aby kandidátní komise zaznamenala všechny povinné náležitosti.

(25) Návrhy na kandidáty při volbách do orgánů VOJ je třeba dle čl. 254 OŘJ podávat písemně. Pro podání návrhu je doporučeno využít skautIS.

(26) Pokud kandidátní komise libovolného sněmu shromažďuje návrhy na kandidáty ve skautISu, zařadí vyhovující návrhy jejich schválením na kandidátní listiny ve skautISu, aby se tam s nimi následně mohli seznámit delegáti příslušného sněmu i další členové dotyčné OJ.

(27) Kandidátní komise má při volbách do orgánů OJ následující povinnosti:

 1. akceptovat podávání řádných návrhů prostřednictvím skautISu,
 2. akceptovat podávání pilných návrhů na sněmech VOJ prostřednictvím skautISu (nicméně nestanoví-li jinak, je tyto návrhy třeba doručit na sněm i v listinné podobě),
 3. zadat do skautISu návrhy podané pouze v listinné podobě (v případě střediskových sněmů i návrhy podané pouze ústně).

(28) Řádné i pilné návrhy na kandidáty do voleb konaných na VSJ mohou kandidáti podávat osobně prostřednictvím skautISu.

(29) Při vyplňování návrhu na kandidáta ve skautISu musí být jako navrhovatel uveden činovník (u voleb do orgánů OJ) či orgán k tomu oprávněný (u voleb do ústředních orgánů viz čl. 46 a 47 ŘVSJ). Není-li podání návrhu dotyčným činovníkem či orgánem zpochybněno, považuje se návrh za platný.

7. Náležitosti návrhů na kandidáty

(30) Mezi povinné náležitosti návrhu na kandidáta patří:

 1. identifikace kandidujícího (jméno, příjmení, případně přezdívka, rok narození, obec trvalého bydliště),
 2. určení funkce, na kterou kandiduje (u kandidatur na vedoucího OJ zároveň určení osoby, se kterou kandiduje) včetně jednotky či sněmu, na kterém dotyčný kandiduje,
 3. funkční kontaktní údaje (telefon a e-mail – pokud je kandidát má),
 4. informace o splnění povinných kvalifikačních požadavků pro kandidovanou funkci (požadavky pro funkce u OJ viz OŘJ, Příloha č. 1 – Přehled a vlastnosti funkcí; pro funkce v ústředních orgánech viz ŘVSJ, kapitola 7 a 8),
 5. informace o relevantních činovnických funkcích, zastávaných v minulosti či dosud (tedy funkcích, které jsou podstatné pro funkci, na kterou dotyčný kandiduje),
 6. evidenční číslo a název střediska, kde je dotyčný řádně členem,
 7. informace o navrhovateli kandidatury (u orgánů nejlépe doplněné o datum schválení),
 8. čestné prohlášení o občanské bezúhonnosti dle čl. 230 OŘJ (není-li přímo doloženo) a
 9. souhlas kandidáta s kandidaturou.

(31) V případě návrhu na kandidáta do funkce vedoucího OJ, zástupce vedoucího OJ, člena Ústřední revizní komise nebo člena Rozhodčí a smírčí rady, z důvodu zapisování osob do spolkového rejstříku, mezi povinné náležitosti návrhu patří navíc:

 1. rodné příjmení (je-li jiné než aktuální příjmení),
 2. místo a okres narození a
 3. státní občanství.

(32) Mezi doporučené další náležitosti návrhu na kandidáta patří:

 1. fotografie (portrétová),
 2. informace o civilním vzdělání a dosavadním povolání,
 3. rok vstupu do organizace,
 4. další funkční kontaktní údaje,
 5. informace o dalších podstatných činovnických funkcích, zastávaných v minulosti či dosud,
 6. informace o dalších získaných kvalifikačních stupních a účasti na vzdělávacích akcích,
 7. prezentace kandidáta, shrnující jeho motivaci ke kandidatuře a jeho předpoklady pro výkon kandidované funkce a
 8. doporučení dalších osob či orgánů.

(33) Mezi povinnou náležitost návrhů na kandidáty do ústředních orgánů na VSJ dále patří informace o členství v politických stranách a dalších organizacích (včetně skautských); tato informace patří mezi doporučené pro návrhy na kandidáty do orgánů krajů.

(34) Mezi doporučené náležitosti návrhů na kandidáty do ústředních orgánů na VSJ a do orgánů VOJ patří vyjádření střediska, ve kterém je kandidát řádně členem, k jeho kandidatuře do funkce.

(35) Při ústním podání návrhu na kandidáta při volbách do orgánů střediska je možné povinné náležitosti čl. (30) písm. a) až g) vynechat, jsou-li všem delegátům sněmu zjevně známy. Body h) a i) je třeba potvrdit dotyčnými či kandidátní komisí v rámci informací ve formuláři „Zpráva kandidátní komise“.

8. Podoba a náležitosti kandidátních listin

(36) Kandidátní listiny mohou být delegátům sněmu dodány v listinné či elektronické podobě, počítaje v tom i zařazení na kandidátní listinu ve skautISu dle čl. (26).

(37) Minimální náležitosti kandidátní listiny tvoří soupis kandidovaných funkcí a identifikace osob, které na ně kandidují.

(38) Je doporučeno zveřejnit delegátům sněmu návrhy na kandidáty v plném rozsahu s dostatečným předstihem.

9. Evidence delegátů a návrhů usnesení sněmů OJ

(39) Střediska mohou využít skautISu coby nástroje pro evidenci delegátů jejich sněmů.

(40) VOJ využijí pro evidenci delegátů okresních a krajských sněmů skautIS.

(41) OJ mají povinnost své zvolené delegáty sněmů VOJ a jejich náhradníky uvést do skautISu co nejdříve po konání sněmu, který je zvolil, aby se o nich včas dozvěděl pořadatel příslušného sněmu VOJ. Vždy je nutné ke zvoleným delegátům i náhradníkům uvést počet získaných hlasů, jejich pořadí a daný sněm OJ uzavřít – teprve pak jsou údaje považovány za závazné.

(42) OJ mohou využít pro evidenci navržených usnesení a jejich zpřístupnění delegátům skautIS.

10. Evidence výsledků voleb sněmů OJ

(43) Především z důvodu zapisování některých zvolených činovníků do spolkového rejstříku, musí všechny OJ nejpozději do 10 dní po konání svého sněmu, v souladu se Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (dle kapitoly 6), zadat výsledky voleb (včetně počtu hlasů, pořadí a také označení osoby předsedy revizní komise), uzavřít daný sněm OJ a doložit potřebné dokumenty do skautISu.

(44) V případě zvolení nového vedoucího OJ a jeho zástupce (či zástupců) musí navíc OJ nejpozději do 10 dní do skautISu nahrát

 1. souhlas a prohlášení každé nově ustavené osoby (dokument ke stažení ve skautISu), jako dokument autorizovaně konvertovaný do elektronické podoby s úředně ověřeným podpisem dané osoby (příp. s kvalifikovaným elektronickým podpisem dané osoby),
 2. výpis ze zápisu ze sněmu OJ se záznamem o zvolení daných osob (dokument ke stažení ve skautISu), jako dokument autorizovaně konvertovaný do elektronické podoby s úředně ověřeným podpisem vedoucího OJ či jeho zástupce (příp. s kvalifikovaným elektronickým podpisem vedoucího OJ či jeho zástupce).

11. Evidence delegátů Valného sněmu

(45) Organizační jednotky, na jejichž sněmech jsou delegáti a náhradníci na VSJ zvoleni, je zadají do skautISu do 10 dnů po konání sněmu (včetně nahrání úplného zápisu ze sněmu, ten nemusí obsahovat podpisy nadřízené VOJ). Vždy je nutné ke zvoleným delegátům i náhradníkům uvést počet získaných hlasů, jejich pořadí a následně daný sněm OJ ve skautISu uzavřít – teprve pak jsou údaje považovány za závazné.

(46) OJ odpovídá za skutečnost, že uvedené osoby jsou skutečně řádně zvolené sněmem OJ. KÚJ je v případě pochybností oprávněna tuto skutečnost ověřit.

(47) V souladu s čl. 104 písm. b) Stanov jsou dále delegáty VSJ členové některých ústředních orgánů, jejich zadání do skautISu zajistí KÚJ.

(48) Za počet oprávněných delegátů dle čl. 93 Stanov je považován počet delegátů evidovaných ve skautISu k 11. 3. 2024. Pokud po tomto termínu, i v průběhu VSJ, bude prokázán mandát dosud neevidovaného delegáta VSJ, dojde k navýšení počtu oprávněných delegátů s účinností od okamžiku prokázání.

(49) Delegáti VSJ si v období mezi 15. lednem až 11. únorem 2024 zvolí ve skautISu svou preferovanou variantu ubytování, stravování a dalšího programu.

(50) Účastnický poplatek pro delegáty VSJ je nulový. Delegáti, kteří si však zvolí nadstandardní ubytování (např. spaní na lůžku) či jiné příplatkové služby, budou tyto poplatky hradit způsobem a v termínech dle instrukcí KÚJ.

12. Návrhy usnesení Valného sněmu

(51) Návrhy usnesení VSJ smí podávat orgány zmocněné k tomu Stanovami v čl. 100.

(52) Návrhy předložené podle čl. 100 písm. c) až h) Stanov musí být doručeny VRJ nejpozději 45 před zahájením VSJ, tedy nejpozději 30. ledna 2024. Doručení je možné i elektronicky do KÚJ, VRJ si následně vyžádá případná doplnění.

(53) Svolavatel krajského sněmu je povinen stanovit pravidla, podle kterých budou krajským sněmům předkládány návrhy usnesení VSJ, aby byly zajištěny jejich řádné náležitosti.
Podání návrhů usnesení ze strany krajských sněmů, podle čl. 100 písm. f) Stanov, je nutné provést nahráním zápisu ze sněmu do skautISu a současně také zadáním návrhů usnesení včetně zdůvodnění do skautISu.

(54) U návrhů podávaných sněmem Kmene dospělých podle čl. 100 písm. c) Stanov a ústředním srazem kapitánů svolaným jako sněm podle čl. 100 písm. h) Stanov je třeba doložit přesné znění zápisem z příslušného sněmu, který návrh usnesení VSJ schválil.

13. Závěrečná a přechodná ustanovení

(55) VRJ žádá OJ a jejich sněmy, aby projednaly všechny předsněmové podklady a související diskusní témata tak, jak je Náčelnictvo uveřejní na webových stránkách Skautské křižovatky v sekci určené předsněmové diskuzi (www.skaut.cz/​predsnemova-diskuze ).

(56) VRJ žádá OJ, jejichž sněmy již proběhly nebo proběhnou před zveřejněním předsněmových podkladů a souvisejících témat Náčelnictvem, aby se do předsněmové diskuse zapojily svoláním nevolebního (mimořádného) sněmu či jiným vhodným způsobem.

(57) Výjimku z ustanovení směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).

(58) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice pro volby ústředních orgánů v roce 2020 ze dne 10. 9. 2020 a Směrnice k mimořádnému XVI. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2022 ze dne 23. 2. 2022.

(59) Směrnice byla vydána dne 30. 3. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023.

 

Přílohy směrnice:

📄Příloha ke stažení  – Počet registrovaných členů OJ v roce 2023 a související počet delegátů pro XVII. VSJ

 

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj


Příloha – Počet registrovaných členů OJ v roce 2023 a související počet delegátů VSJ

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.