( Neaktuální )
Platné 5. 10. 2022 – 1. 10. 2023, Účinné od 20. 10. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků upravuje obsahy čekatelské zkoušky, vůdcovské zkoušky, zkoušky vodáckého minima a kapitánské zkoušky.

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

  1. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále ŘVČČJ).

2. Kompetence, kritéria a ověřování

(3) Termínem kompetence se pro potřeby této směrnice označují soubory znalostí, dovedností, postojů a dalších charakteristik činovníka a schopnosti jejich praktického uplatnění.

(4) Kompetence ve skautském vzdělávání jsou uvedeny ve Skautském kompetenčním modelu (dále SKM), v příloze ŘVČČJ.

(5) Z kompetencí uvedených v SKM jsou odvozena a vybrána kritéria tvořící obsahy zkoušek popsané v této směrnici.

(6) Komise v rámci zkoušek ověřuje kritéria odpovídající dané zkoušce.

(7) Komise neověřuje kompetenci jako celkový široký komplex. Přesto je možné, aby  v případě, že komise shledá uchazeče o kvalifikaci nekompetentním (i přes splnění všech kritérií), kvalifikaci  v souladu s ŘVČČJ neudělila.

(8) Komise může zvolit různé formy ověřování kritérií ve smyslu příslušných článků ŘVČČJ. Za formu ověřování se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče v průběhu příslušné vzdělávací akce – lesního či nelesního kurzu.

3. Obsahy zkoušek

3.1. Čekatelská zkouška

(9) Obsah ČZ je uveden v příloze č. 1 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem čekatele a podmínkou nutnou k získání kvalifikace.

(10) Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechna kritéria uvedená v kompetenčním profilu a potvrdila splnění uvedené podmínky.

3.2. Vůdcovská zkouška

(11) Obsah VZ je uveden v příloze č. 2 této směrnice.

(12) Zkušební komise může uspořádat a rozčlenit obsah VZ podle svého uvážení a potřeby.

(13) Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila minimálně všechna povinně ověřovaná kritéria. Ta jsou v obsahu VZ označena.

(14) Komise může ověřovat i jiné projevy kompetencí než stanovená kritéria a jejich zvládnutím podmínit složení VZ. V takovém případě musí v souladu s ŘVČČJ být předem vhodně zveřejněn seznam ověřovaných kritérií a také v rámci projektu toto současně oznámeno Výkonné radě (typicky přímo zpravodaji VRJ pro vzdělávání).

(15) U kterékoliv zkušební komise VZ mohou (v souladu s čl. 83 ŘVČČJ) skládat VZ i uchazeči bez předtím získané ČZ, pokud dovršili nejméně 21 let věku a u nichž lze na základě dosavadního výchovného působení v organizaci předpokládat úspěšné naplnění cílů a požadavků vůdcovské zkoušky (viz čl. 79 ŘVČČJ) i úspěšné samostatné působení ve funkci vedoucího oddílu. V takovém případě se na uchazeče o VZ neuplatní požadavky související s čekatelskou zkouškou (čl. 82 písm. e) a f) ŘVČČJ) a zkušební komise ověřuje pouze kritéria vůdcovské zkoušky (VRJ určila, že pro získání VZ není nutné navíc ověřovat žádná další vybraná kritéria z čekatelské zkoušky).

3.3. Zkouška vodáckého minima

(16) Obsah ZVM je uveden v příloze č. 3 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem absolventa zkoušky vodáckého minima.

(17) Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechna kritéria uvedená v kompetenčním profilu.

3.4. Kapitánská zkouška

(18) Obsah KZ je uveden v příloze č. 4 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem absolventa kapitánské zkoušky.

(19) Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechna kritéria uvedená v kompetenčním profilu.

(20) V případě, že KZ skládá držitel kvalifikace Zkouška vodáckého minima, kritéria identická v obou těchto kvalifikacích se podruhé nemusí ověřovat. O ověřování v takovém případě rozhoduje zkušební komise a o rozhodnutí předem informuje uchazeče.

4. Závěrečná a přechodná ustanovení

(21) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací ze dne 16. 4. 2021.

(22) Směrnice byla vydána dne 5. 10. 2022 a nabývá účinnosti dne 20. 10. 2022.

 

Přílohy směrnice:

Příloha č. 1 – Obsah čekatelské zkoušky
Příloha č. 2 – Obsah vůdcovského zkoušky
Příloha č. 3 – Obsah zkoušky vodáckého minima
Příloha č. 4 – Obsah kapitánské zkoušky

 

Filip Hlavinka
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.