( Neúčinné )
Platné 28. 5. 2024 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k uznávání kvalifikací

POZOR: Toto je nová, ještě neúčinná verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje podmínky pro uznávání kvalifikací, které členové Junáka – českého skauta získali v některé zahraniční či české organizaci, věnující se obdobné činnosti.

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

  1. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ).

(3) Směrnice se týká všech kvalifikací s výjimkou kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí, kterou upravuje zvláštní předpis.

2. Uznávání kvalifikací

(4) Uznání kvalifikace kromě výjimek uvedených v této směrnici probíhá vždy individuálně a jednorázově.

(5) Posuzování podle této směrnice může provádět kterákoli aktuálně fungující schválená komise relevantní k dané kvalifikaci nebo Odbor pro vzdělávání (dále Ovčin). V případě, že posuzování provádí zkušební komise, předem o této skutečnosti informuje Ovčin. Zodpovědnost za rozhodnutí o uznání kvalifikace nese předseda zkušební komise nebo vedoucí Odboru pro vzdělávání.

(6) Uchazeč o uznání některé z kvalifikací se k jejímu získání přihlásí u některé zkušební komise nebo k Odboru pro vzdělávání (vzdelavani@skaut.cz ) a požádá o uznání relevantních částí kvalifikace na základě dosavadního vzdělání z jiné organizace.

(7) Komise či Ovčin si zpravidla vyžádá podklady pro posouzení toho, co je možné na základě kvalifikace získané jinde uznat a jakou část zkoušky bude muset uchazeč absolvovat, zejména pak obsah kurzu či kvalifikace, o jejíž uznání uchazeč usiluje.

(8) Zkušební komise či Ovčin po uznání či neuznání kvalifikace zašlou do Kanceláře ústředí (KÚJ) stručnou zprávu o tom, o jakou kvalifikaci šlo a jaká relevantní kritéria, popř. oblasti kvalifikace na tomto základě uznaly. Zprávy mohou být zveřejněny a budou je moci využít další komise v podobných případech. Zanesení příslušné kvalifikace do skautISu a vystavení dekretu zajistí po dohodě se zkušební komisí či Odborem pro vzdělávání KÚJ.

3. Uznávání vybraných kvalifikací Slovenského skautingu

(9) Na základě dlouhodobé provázanosti a podoby mezi Junákem – českým skautem a organizací Slovenský skauting (dále jen SLSK) platí pro uznávání kvalifikací získaných v SLSK následující podmínky.

(10) Kvalifikace “líder” SLSK se považuje za naplnění vstupní podmínky “absolvence čekatelské zkoušky” pro skládání vůdcovské zkoušky v Junáku – českém skautu.

(11) Pro uznání kvalifikace “vodca” SLSK jako splnění odpovídajících částí vůdcovské zkoušky v Junáku – českém skautu se postupuje podle kapitoly 2. této směrnice.

(12) Kvalifikace “vodca” SLSK se považuje za přiměřenou náhradu vstupní podmínky “složená vůdcovská zkouška” pro účast na lesní škole Junáka – českého skauta.

(13) Kvalifikace “vodca” SLSK s následnou nejméně jednoroční činovnickou praxí se považuje za přiměřenou náhradu vstupní podmínky “alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po   složení vůdcovské zkoušky” pro účast na instruktorské lesní škole Junáka – českého skauta.

(14) Držitelé kvalifikace “inštruktor” SLSK, kteří doloží praxi eléva (tedy člena instruktorského sboru, který je držitelem vůdcovské zkoušky) alespoň na jednom ročníku vzdělávací akce Junáka – českého skauta, mají nárok na přiznání instruktorské kvalifikace Junáka – českého skauta. Na požádání jim KÚJ zajistí zaznamenání instruktorské kvalifikace do skautISu a vystavení instruktorského dekretu.

4. Uznávání kvalifikací pro instruktorskou kvalifikaci (IK) a odborné činovnické kvalifikace (OČK)

(15) Úspěšní absolventi instruktorského kurzu pořádaného Prázdninovou školou Lipnice, kteří doloží praxi eléva (tedy člena instruktorského sboru, který je držitelem vůdcovské zkoušky) alespoň na jednom ročníku vzdělávací akce Junáka – českého skauta, mají nárok na přiznání instruktorské kvalifikace Junáka – českého skauta. Na požádání jim KÚJ zajistí zaznamenání instruktorské kvalifikace do skautISu a vystavení instruktorského dekretu.

(16) Směrnice k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení stanoví mj. jaké civilní vzdělání zakládá nárok na získání konkrétní odborné činovnické kvalifikace (OČK), respektive uznání její části. Uchazeči, kteří získali civilní vzdělání obdobné tomu uvedenému ve směrnici, které ale není ve směrnici výslovně uvedené, mohou požádat o uznání takového vzdělání. Žádost o uznání se podává k Odboru (vzdelavani@skaut.cz ) a musí obsahovat dokumenty, které umožní vyhodnotit relevanci daného vzdělání.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

(17) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit Výkonná rada (zpravidla přímo zpravodaj VRJ pro vzdělávání).

(18) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k uznávání kvalifikací ze dne 14. 10. 2020.

(19) Směrnice byla vydána dne 28. 5. 2024 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2024.

 

Filip Hlavinka
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.