( Aktuální )
Zveřejněno 13. 9. 2023
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: David Palan

Pojištění majetku

Pojištění majetku je druh pojištění, kdy dochází k výplatě pojistného plnění za předpokladu, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení věci.

Aktuálně platí smlouva na veškerý přihlášený majetek u pojišťovny Allianz. Číslo smlouvy je C550001827.

Parametry pojištění

 • Nemovitosti – budovy a stavby včetně stavebních součástí a oplocení, sloužící skautské činnosti (objekty vlastní i pronajaté) a  uloženého vybavení (movitostí v hodnotě do 150 tisíc Kč. Chcete-li uložené vybavení pojistit ve vyšší hodnotě, je třeba jej pojistit přihláškou pojištění movitostí.).
 • Movitosti – zařízení a vybavení jednotek uložené v klubovnách, základnách, ve skladech a dalších místech, na území ČR (podsady, nábytek, sportovní potřeby, nářadí, elektronika, uskladněné lodě atd.). 

U pojištění movitostí je třeba brát zřetel na podmínky zabezpečení nemovité věci uvedené v pojistné smlouvě. V případě, že toto nebude dodrženo bude pojistné plnění výrazným způsobem kráceno. 

 • Majetek uložený na volném prostranství – např. na tábořišti.
 • Elektroniku – řeší škody, ke kterým vedla nedbalost, neodborné zacházení, nešikovnost, úmysl nebo zlomyslnost třetích osob, krádež vloupáním, požár s nebo bez světelného výboje, vada materiálu, výrobní vada, zkrat, přepětí, a z jakékoliv jiné příčiny, která není uvedena ve výlukách, a která vyžaduje opravu nebo výměnu. Pojištění se týká majetku jednotky, nikoliv osobních věcí dětí a vedoucích.
 • Stroje – řeší škody, jejichž příčinou jsou např. výrobní vada, chyba při montáži, nedostatečná zkušenost, nešikovnost, selhání měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení, přetlak páry, plynu nebo kapaliny, nedostatek vody v kotlích, fyzikální výbuch, utržení či roztržení odstředivou silou, zkrat, nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není uvedena ve výlukách z pojištění, a která vyžaduje opravu nebo výměnu. 
 • Rozbití skla - řeší škody na pevně osazeném zasklení budovy.
 • Přesahuje-li hodnota vybavení jednotky 1 mil. Kč, pojištění bude řešeno individuálně.

 • Přihlásit nový majetek lze kdykoliv během roku pomocí přihlášek.
 • Pod jednou přihláškou lze pojistit zařízení a vybavení jednotky uložené na více místech, v prostorách vlastních i pronajatých (je třeba nájemní smlouva).
 • Vyplněnou přihlášku zašli společně s fotografiemi (nebo odkazem ke stažení) na e-mail kancelar@skaut.cz.

Přihláška k pojištění movitosti ke stažení.

Přihláška k pojištění nemovitosti ke stažení.

K vyplnění přihlášky movitostí potřebuješ: 

 • Seznam míst (adres), kde je uloženo vybavení jednotky.
 • Hodnotu uložených věcí na jednotlivých místech (hodnota majetku se stanoví dle pořizovací ceny).
 • Celkovou hodnotu majetku na přihlášce, podle které vybereš odpovídající výši pojištění.
 • Fotografie pojištěných míst (vnitřní pohled na celý prostor – každé místnosti zvlášť, k dokumentaci majetku zde umístěného).
 • Fotografie vybavení s vysokou hodnotou (např. kolem 10 tisíc), který je v užívání jednotkou (vlastní nebo zapůjčený), například projektory, počítače, kopírka, elektrocentrála, přívěs, hangár apod.).

K vyplnění přihlášky nemovitostí potřebuješ:

 • Název budovy, její využití, popis a přesnou adresu.
 • Průměrnou výšku v metrech.
 • Velikost obestavěného prostoru v metrech krychlových.
 • Odhad hodnoty budovy v nové ceně – pokud jej nemáte, hodnotu vypočítá pojišťovna.
 • Alespoň 4 fotografie objektu (jako celku).
 • Fotografie jednotlivých místností k dokumentaci majetku zde umístěného.
 • Fotografie vybavení s vysokou hodnotou.

Pojištění kryje škody vzniklé v důsledku následujících pojistných nebezpečí:

 • Živelná rizika – vichřice, krupobití, povodeň, úder blesku, přepětí následkem blesku, zatečení, působení tíhy sněhu, lavina, zemětřesení, výbuch sopky, sesednutí, sesuv půdy.
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů.
 • Působení vody z vodovodních zařízení (mrazem poškozené topení, prasklé přívodní hadičky atd.), vystoupnutí vody z kanalizace.
 • Požár, výbuch, kouř.
 • Náraz vozidla, náraz nebo zřícení letadla, rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem.
 • Poškození zateplené fasády hlodavci a ptactvem.
 • Krádež vloupáním včetně loupeže, prostý vandalismus včetně škod (sprejer), vandalský čin po vloupání – netýká se vybavení uloženého mimo zabezpečené prostory.

Další náklady v souvislosti se škodou:

 • Vyklizení místa pojištění včetně stržení stojících částí, odvoz a uložení suti atd.
 • Stavební úpravy a de/​re-montáž nepoškozených věcí v souvislosti s pojistnou událostí.
 • Oprava oken, dveří a dalších stavebních součástí po vloupání.
 • Výměna zámků a zabezpečení objektu při ztrátě klíčů po vloupání.
 • Nezahrnuje škodu způsobenou vloupáním či  jiným vandalským činem na vybavení uloženém mimo zabezpečené prostory.
 • Problematické může být pojištění táborových staveb, které často neodpovídají charakteru trvalé stavby.

Minimální výše spoluúčasti jednotky na škodní události činí:

 • 25 tis. Kč nebo 5 % z výše škody pro povodeň
 • 20 tis. Kč pro požár a úder blesku
 • 5 tis. Kč nebo 10 %  při vloupání
 • 5 tis. Kč nebo 5 %  při prostém vandalismu
 • 3-5 tis. Kč u ostatních rizik (s výjimkami)

Přesnou výši limitů pojistného plnění, specifikaci pojistných nebezpečí a další podrobnosti nalezneš přímo ve smlouvě a ve všeobecných podmínkách.

Pojistné se platí jednou ročně na základě vystavených faktur.

Faktury jsou zároveň potvrzením o pojištění.

Faktury jsou odesílány zpravidla v průběhu září na kontaktní mail jednotky uvedený ve skautISu.

U nově přihlášeného majetku je faktura za poměrnou částku pojištění (dle počtu dnů do konce aktuálního pojistného období) vystavena Junákem - českým skautem. Pravidelnou fakturaci následně rozesílá obchodní společnost Junák a Respect, a.s.  se kterou v oblasti pojištění dlouhodobě spolupracujeme.

Výše pojistného je odvozena z hodnoty pojištěného majetku a skládá se z ceny za pojištění jednotlivých nemovitostí a ceny pojištění movitého majetku jednotky.

Movitý majetek jednotky lze souhrnně pojistit za cenu dle následující:

 • do 150 tis. Kč – 473 Kč
 • do 350 tis. Kč – 851 Kč
 • do 700 tis. Kč – 1632 Kč
 • do 1 mil. Kč – 2 598Kč

Výplata pojistného plnění proběhne po dořešení pojistné události prostřednictvím Junáka - českého skauta.

Maximální výše pojistného plnění v případě krádeže, vloupáním je omezena ujednáním o zabezpečení majetku. Místo uložení musí dle hodnoty uloženého majetku splňovat následující:

v případě škody na majetku do 150 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem a prosklené plochy do 3 metrů budou osazeny běžným sklem, okna řádně uzamčena. Alternativou zabezpečení prostoru je bezpečnostní visací zámek. Oka, kterými prochází visací zámek, musí být vyrobena z masivního materiálu min. stejné mechanické odolnosti, jakou má třmen bezpečnostního visacího zámku.

v případě škody na majetku do 350 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Prosklené plochy do 3 metrů budou osazeny běžným sklem, okna řádně uzamčena.

v případě škody na majetku do 700 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou BT 2 podle ČSN P ENV 1627 a jedním přídavným bezpečnostním zámkem. Prosklené plochy do 3 metrů budou zabezpečeny mřížemi, okenicemi nebo roletou.

v případě škody na majetku do 1.000.000 Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou BT 2 podle ČSN P ENV 1627 a opatřeném funkčním EZS (s prostorovou a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací s napojením na pult centrální ochrany policie nebo bezpečnostní agentury (např. Jablotron). Prosklené plochy do 3 metrů od země budou zabezpečeny mřížemi, okenicemi, roletou nebo bezpečnostní fólií.

 • Maximální výše plnění u pojištění elektroniky je 200 tis. Kč a spoluúčast 1 000 Kč (při pádu elektroniky je spoluúčast min. 25%).
 • Maximální výše plnění u pojištění strojů je 100 tis. Kč a spoluúčast 10 000 Kč pro každou pojistnou událost.
 • Maximální výše plnění u pojištění skla je 200 tis. Kč a spoluúčast 1 000 Kč

 • Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná nejlépe detaily pojistné události.
 • Škodu (pojistnou událost) je třeba co nejdříve nahlásit na ústředí – tel. 774 260 960 / 776 720 220 nebo e-mail kancelar@skaut.cz.
 • K pojistné události je nutné do 3 dnů od jejího zjištění vyplnit hlášení škodní události z pojištění majetku.
 • Vyplněné oznámení zašlete na adresu kancelar@skaut.cz .
 • S pojišťovnou komunikujeme prostřednictvím zprostředkovatele pojištění – společnosti Respect. V případě rozsáhlejších škod pojišťovna na místo vysílá likvidátora.

 Dodatečně bude potřeba doložit:

 • Zprávy hasičů či policie jako doklady upřesňující příčinu a odhad škody.
 • Fotodokumentaci nebo videozáznam dokumentující rozsah poškození. V případě vloupání je vždy nutné přivolat policii, která zajistí zdokumentování místa.
 • Doklady prokazující hodnotu poškozeného majetku, popř. faktury za opravu nebo obnovu majetku, na základě kterých pojišťovna stanoví výši pojistného plnění.

Pozor na rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištění majetku v ní!

Jeden oddíl měl uskladněné své táborové vybavení v pronajaté stodole blízko tábořiště. Bohužel stodola začala hořet střecha. Přivolaní hasiči sice požár uhasili, ale z táborového vybavení toho moc nezbylo. Ideálním řešením takové situace je, že majitel má stodolu pojištěnou a na její rekonstrukci získá finance z pojištění nemovitosti. Pro skauty je výhodné, když je v pojištění nemovitosti zahrnuje i majetek v ní uskladněný. Mohou se pak s majitelem domluvit na čerpání peněz z pojištění na obnovu vybavení. Nejvýhodnější by by však bylo mít vlastní pojištění majetku.

Aktualizujte si pravidelně pojistnou částku!

Pojistná smlouva na základnu byla sjednána v minulém století na pojistnou hodnotu 1,8 mil. Kč. Základna byla hojně využívaná a postupně se upravovala a zvelebovala. Bohužel vlivem neočekávaných událostí celá shořela. Cena nové stavby (stejných rozměrů) by dnes stála 5 - 6 mil. Kč. Nemovitost byla tedy vlivem neaktualizace pojistné hodnoty podpojištěná! Rozdíl mezi pojistným plněním (cca 600 tis. Kč) a náklady na obnovu jsou cca 5 mil. Kč, a kde je teď jednotka sežene?

Nezapomínej na pravidelné revize! 

Pravidelné revize jsou potřeba na komíny, hasicí přístroje, označení a průchodnost únikových cest, plyn a plynové spotřebiče, elektroinstalace a elekrospotřebiče, tlakové kotle atd.)

OJ vlastnila klubovnu, pečlivě se o ni v rámci běžných oprav starala, všichni činovníci pomáhali. Klubovna byla pojištěna. Jednou se špatně zabezpečil při odchodu krb v hlavní místnosti. Klubovna začala hořet. Hasiči sice klubovnu uhasili a požár se nikam dál nerozšířil, ale klubovna byla poničena. OJ hlásila tuto škodní událost na pojišťovně. Při řešení události se ale zjistilo, že OJ neměla provedenu pravidelnou revizi komínu. Za tuto nedbalost nedostala OJ od pojišťovny žádné peníze a musela si je sehnat jinak.

Zkontroluj, zda místo plní limity zabezpečení

Jedna jednotka má pojištěn movitý majetek v hodnotě 550 tis. Kč. U tábořiště má malý sklad zabezpečený jen visacím zámkem. Přes rok jsou v něm uskladněny jen podsady v hodnotě cca 100 tis. Kč, ale v červnu do něj převáží ještě hangáry a další vybavení na tábor, které jinak skladuje na základně. Hodnota uloženého vybavení se tak navýší na 300 tis. Kč. Pokud v tu chvíli sklad vyhoří, je poskytnuto pojistné plnění do výše celkové škody. Pokud ale bude sklad před táborem vykraden, bude pojistné plnění poskytnuto max. ve výši odpovídající zabezpečení skladu, tedy 150 tis. Kč.

Pojištění zprostředkované Junákem – českým skautem se snaží pokrýt široký rozsah pojistných událostí s podmínkami, které nemusí každému vyhovovat. Mít vlastní pojistku OJ s individuálně nastavenými podmínkami plnění je zcela legitimní! Zároveň v případě zájmu o individuální pojištění se specifickými podmínkami je možné konzultovat na emailu kancelar@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.