( Aktuální )
Zveřejněno 2. 2. 2022

Dotace na podporu akcí v krajích

Dotace je určena na náklady akcí v trvání 1 až 6 dnů s podstatným regionálním významem (např. krajská či základní kola závodů, krajská jamboree) konané v České republice, které pořádá junácký kraj či podřízené jednotky. Dotace není určena na podporu výprav a běžných akcí oddílů a středisek. Rozhodne-li se kraj dotaci využít, oznámí požadovanou výši dle postupu níže. O výši přidělené dotace rozhodne VRJ s ohledem na schválené prostředky MŠMT.

Dotace na podporu akcí v krajích

 • Junácké kraje stanoví podle svých potřeb odhad výše dotací na náklady akcí a do 30. 4. jej spolu se stručným popisem, na jaké regionální akce dotaci chtějí využít, zašlou do Kanceláře ústředí. Aktualizaci výše dotace na náklady akcí musí junácké kraje nahlásit do Kanceláře ústředí nejpozději do 31. 10., následně předložené vyúčtování již nesmí překročit nahlášenou částku.
 • Přidělená částka bude uvedená v samostatném rozhodnutí o dotaci.
 • Dotace na akce může činit nejvýše 70 % nákladů akce.
 • Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.
 • Na základě rozhodnutí o přidělení dotace zašle Kancelář ústředí do 18. 5. junáckému kraji zálohu dotace v plné výši odhadu čerpání dotace.
 • Vyúčtování dotace zašle junácký kraj nejpozději do 31. 12.
 • Pro vyúčtování akcí použijte tyto formuláře:


  Vyúčtování akce
  Přehled akcí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.