( Aktuální )
Zveřejněno 29. 4. 2022

Dotace pro junácké kraje

O dotaci není třeba žádat, obdrží ji všechna střediska a přístavy. Dotovat lze akce - od družinových, přes oddílové a střediskové až po krajská setkání (mimo tábory a zahraniční pobyty) - a běžné provozní náklady, tj. nájemné, energie, pojištění, pořízení vybavení kluboven, stanů, sportovních potřeb, stezek a cestiček nebo třeba výmalba klubovny. Kraje navíc podporují rádcovské kurzy a další akce určené rádcům a rádkyním.

Podrobným zdrojem informací jsou dotační vyhlášky jednotlivých krajů. Stanovují oblasti podpory, pravidla pro poskytnutí, přerozdělování, využití a vyúčtování prostředků.

Provozní dotace

 • Provozní dotace

Pro vyúčtování provozní dotace použijte tyto formuláře:
for_dot_v1  - musí být zaslán písemně v originálně s podpisy statutárního orgánu a podpisem a vyjádřením revizní komise
for_dot_v2  - stačí pouze kopie formuláře se scanem podpisu
Krajské vyúčtování_přehled OJ    - přehled dotací pro kraj na provozní náklady včetně mimořádné dotace
Krajské vyúčtování_sumář


 • Mzdové náklady

V případě čerpání mzdových nákladů z přidělené dotace použijte formulář:
Osobní náklady

 • Podpora rádcovských akcí

Pro vyúčtování rádcovských akcí použijte formuláře:
Přehled rádcovských akcí
Hlášení rádcovské akce kraji
Vyúčtování rádcovské akce

Ještě před odesláním originálu vyúčtování písemně poštou, doporučujeme zaslat elektronicky ke kontrole. 

Termíny jsou stanoveny krajskými vyhláškami. Junácké kraje odevzdávají vyúčtování na ústředí nejpozději do 31. 12. 2022. 

Dot_v1 

 • formulář je podepsaný vedoucím i revizní komisí jednotky
 • chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: "Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace"; nebo "Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí")
 • celkové náklady akce a procento dotace z celkových nákladů nejsou vyšší než v rozhodnutí (obvykle 70 %)
 • částka dotace na formuláři for_dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři for_dot_v2

Dot_v2 

 • na formuláři je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek
  jsou vyplněna čísla dokladů dle evidence v účetnictví
 • náklad vznikl v kalendářním roce dotace
 • do kolonky účel použití je nutné rozepsat všechny položky dokladu; nepoužívejte obecné označení bez dalšího upřesnění - „materiál“, „vybavení“, ale konkrétní položky; vyhněte se používání zkratek - apod., atd. nebo tři tečky
 • ověřte, zda je celý obsah buněk vidět i po vytištění
 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují) jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře
 • součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení 

souhrnné formuláře Přehled akcí a Přehled dotací na provozní náklady

 • náklady a výše dotace v souhrnné tabulce neodpovídá předloženému vyúčtování za danou organizační jednotku (OJ) - kontrolovat, zda se shoduje číslo OJ i částky
 • kontroly pro dodržení procenta počtu účastníků či maximální výše dotace zobrazují chybovou hlášku - zjistit, co je třeba opravit
 • součty přehledů neodpovídají hodnotám uvedeným ve formuláři Vyúčtování účelové dotace (za kraj)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.