( Aktuální )
Platné 20. 4. 2023 – Neomezeno, Účinné od 20. 4. 2023

Podívejte se na přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2022

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák – český skaut je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo dotaci v celkové výši 52 200 000 Kč. V roce 2022 se Junák – český skaut také zapojil do výzvy MŠMT určené na pokrytí nákladů na úhradu energií v celkové výši 6 090 742 Kč. Nižším organizačním jednotkám byla rozdělena dotace ve výši 42 903 801 Kč. 

Junák – český skaut v roce 2022 získal od společnosti ČEPS podporu z Dárcovského programu ve výši 1 200 000 Kč. Cílem byla podpora základen, středisek a oddílů na vybavení jak investičního tak neinvestičního charakteru.

Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutá dotace v roce 2022 byla určena na pravidelnou celoroční skautskou činnost, která probíhala na místní a celostátní úrovni. Největší podíl dotačních prostředků byl využit na provozní činnost jednotlivých pobočných spolků v organizační struktuře Junáka – českého skauta tj. kraje, okresy, střediska. Dále byl značný objem prostředků využit na opravy, údržbu kluboven a základen a v neposlední řadě na podporu nově vznikajících oddílů a naplňování Strategie Junáka 2022 na lokální úrovni. Další dotační prostředky byly využity pro akce pořádané pobočnými spolky Junáka – českého skauta (především rádcovské akce) a pro neorganizovanou mládež.

Z dotace byly podpořeny provozní náklady Kanceláře ústředí a mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci projektu.

Junák – český skaut se v roce 2022 zapojil také do Výzvy na podporu volnočasových pohybových aktivit organizací pracujících s dětmi a mládeží na rok 2022. Věcným zaměřením a účelem této výzvy bylo pokrytí nákladů na úhradu energií souvisejících s provozem prostor sloužících pro volnočasové pohybové aktivity dětí a mládeže.

Dotační tituly

Dotace je určena na podporu činnosti junáckých krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě stanovených pravidel. 14 krajů bylo podpořeno v celkové dotaci 22 475 002 Kč. 

Prostředky byly využity především na financování zázemí, v nichž aktivity probíhaly (nájemné za klubovny, energie, odpady), dále na obnovu inventáře, programové potřeby, poštovné, tisk, kopírování, účetní služby apod.

Dotační prostředky byly využity i na regionální akce, v částce 785  106 Kč. Pod kraje spadají i tzv. rádcovské kurzy, které byly dotačně podpořeny částkou 703 956 Kč. Jedná se o vzdělávání určené pro rádce a rádkyně, mladší členy oddílových rad.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází k opravě nebo výměně již existující části stavby.

V roce 2022 jsme podpořili celkem 57 projektů v celkové dotaci 5 146 043  Kč. Jednalo se o projekty různé náročnosti (výměny oken a dveří, opravy střech a komínů, opravy elektroinstalace či opravy podlah apod.)

Jednotlivá strategická témata zahrnují rozvojové projekty ve všech hlavních oblastech činnosti Junáka – českého skauta.

Z programu bylo podpořeno celkem 14 projektů v celkové dotaci 192 611 Kč.  Z realizovaných je možné jmenovat např. projekt Zažehnutí roverské jiskry či 101 let skautů a skautek v Ústí nad Orlicí.

 V této oblasti se uskutečnilo celkem 27 projektů. Organizátoři si připravili jak jednorázové aktivity – například drakiády, sportovní turnaje, orientační závody, maškarní plesy, městské hry, tvořivé dílny (velikonoční či vánoční tématika), tak pravidelně se opakující kroužky (deskové hry, lezení na stěně, vaření). Celková dotace činila 702 930 Kč.

Podpora je určena pro oddíly, které vznikají na novém místě bez návaznosti na předchozí činnost nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska.

V roce 2022 bylo podpořeno 29 projektů (pobočných spolků) na celém území České republiky, v celkové výši 389 920 Kč.

Celostátní akce jsou určené pro konkrétní věkové kategorie a zúčastnit se jich mohou skautky a skauti z celé České republiky.

Bylo podpořeno celkem 8 celostátní akce v celkové dotaci 636 132 Kč.

V roce 2022 jsme podpořili Skare, skautské mistrovství republiky v jachtingu, Hru družin pro skauty a skautky, kdy ve družinách plnili společné úkoly, tradiční vodáckou akci pro širokou veřejnost Přes tři jezy.

Kvalitní, dostatečné a včasné vzdělávání nejen vedoucích oddílů, ale i dalších činovnic a činovníků, kteří zastávají práci na úrovni středisek, okresů a krajů je jednou z jasně daných a dlouhodobých priorit Junáka – českého skauta.

Z dotace bylo podpořeno celkem 140 vzdělávacích akcí v celkové výši 5 305 920 Kč.

V roce 2022 byl v rámci specifických aktivit MŠMT podpořen také projekt Skautského institutu Reflektuj. Cílem byla podpora učitelů a dalších pedagogických pracovníků a rozvoj jejich kompetencí skrze sérii setkání a tvorba praktické pomůcky pro učitele v podobě reflektivního deníku.  

Projekt Kapralova mlýna Klima-věda reagoval na aktuální potřebu propojit u mladých (studentů i členů organizace) souvislosti mezi globálním a regionálním kontextem probíhajících klimatických změn. V rámci projektu proběhlo 5 projektových dnů a 4 terénní exkurze.

Přidělenou mimořádnou dotaci využily organizační jednotky Junáka – českého skauta na úhradu nákladů nutných pro zajištění provozu prostor, zejména kluboven a základen, využívaných pro každotýdenní pravidelnou činnost oddílů a další volnočasové aktivity (ubytování oddílů během víkendových výprav, středisková setkání atp.). Jedná se úhradu výdajů za energie, vodné a stočné, nájemné, příp. paliva určená k vytápění těchto prostor.

Podpořeno bylo celkem 207 organizačních jednotek napříč celou republikou v celkové výši 6 090 742 Kč.

Junák – český skaut získal od společnosti ČEPS podporu z Dárcovského programu v oblastech využití volného času a mládeže rozvoj talentů dětí.

Cílem projektu byla podpora středisek a oddílů při zajišťování podmínek pro skautskou činnost, konkrétně se zaměřovala na pořízení vybavení základen, kluboven a tábořišť (např. hangáry, týpí, atp.). Výše finanční dárcovské podpory byla 1 200 000 Kč.

přehledové tabulce naleznete detailní rozdělení prostředků po organizačních jednotkách a jednotlivých krajích.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.