V roce 2021 obdržel Junák – český skaut nejen od MŠMT téměř 54 400 000 Kč. Podívejte se na přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021 

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák – český skaut je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo v roce 2021 dotaci v celkové výši 49 014 950 Kč. Nižším organizačním jednotkám byla rozdělena dotace ve výši 34 968 041 Kč. 

V roce 2021 se Junák zapojil do výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Letní kempy, zaměřenou na podporu aktivit zaměřující se na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí. Schválena byla  podpora ve výši 2 700 000 Kč.  

Junák – český skaut v roce 2021 získal od společnosti ČEPS podporu z Dárcovského programu ve výši 1 000 000 Kč. Cílem byla podpora základen, středisek a oddílů na vybavení jak investičního tak neinvestičního charakteru 

Pokračovaly také tři investiční stavební akce z předešlých let, uvolněny byly prostředky ve výši 1 769 119 Kč.

Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutá dotace v roce 2021 byla určena na pravidelnou celoroční skautskou činnost, která probíhala na místní a celostátní úrovni. Největší podíl dotačních prostředků byl využit na provozní činnost jednotlivých pobočných spolků v organizační struktuře Junáka – českého skauta tj. kraje, okresy, střediska. Dále byl značný objem prostředků využit na opravy, údržbu kluboven a základen a v neposlední řadě na podporu nově vznikajících oddílů a naplňování Strategie Junáka 2022 na lokální úrovni. Další dotační prostředky byly využity pro akce pořádané pobočnými spolky Junáka – českého skauta (především rádcovské akce) a pro neorganizovanou mládež.

Z dotace byly také podpořeny provozní náklady Kanceláře ústředí a mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci projektu.

Dotační tituly

Dotace je určena na podporu činnosti junáckých krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě stanovených pravidel. 14 krajů bylo podpořeno v celkové dotaci 20 561 281 Kč. 

Prostředky byly využity především na financování zázemí, v nichž aktivity probíhaly (nájemné za klubovny, energie, odpady), dále na obnovu inventáře, programové potřeby, poštovné, tisk, kopírování, účetní služby apod.

Dotační prostředky byly využity i na regionální akce, v částce 290 719 Kč. Pod kraje spadají i tzv. rádcovské kurzy, které byly dotačně podpořeny částkou 210 035 Kč. Jedná se o vzdělávání určené pro rádce a rádkyně, mladší členy oddílových rad.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází k opravě nebo výměně již existující části stavby.

V roce 2021 jsme podpořili celkem 62 projektů v celkové dotaci 8 545 684 Kč. Jednalo se o projekty různé náročnosti (výměny oken a dveří, opravy střech a komínů, opravy elektroinstalace či opravy podlah apod.)

Jednotlivá strategická témata zahrnují rozvojové projekty ve všech hlavních oblastech činnosti Junáka – českého skauta.

Z programu bylo podpořeno celkem 16 projektů v celkové dotaci 216 900 Kč.  Z realizovaných je možné jmenovat např. i projekt Kyberskautské (NE)Bezpečí, který měl za cíl seznámit skauty a skautky mosteckého skautského střediska s problematikou internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti, krajská interaktivní výstava “Skautem na vlastní kůži” Karlovarského kraje či počátek roverské činnosti střediska Vyškov.

 V této oblasti se uskutečnilo celkem 20 projektů. Organizátoři si připravili jak jednorázové aktivity – například drakiády, sportovní turnaje, orientační závody, maškarní plesy, městské hry, tvořivé dílny (velikonoční či vánoční tématika), tak pravidelně se opakující kroužky (deskové hry, lezení na stěně, vaření). Celková dotace činila 717 930 Kč.

Podpora je určena pro oddíly, které vznikají na novém místě bez návaznosti na předchozí činnost nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska.

V roce 2021 bylo podpořeno 29 projektů (pobočných spolků) na celém území České republiky, v celkové výši 359 279 Kč.

Celostátní akce jsou určené pro konkrétní věkové kategorie a zúčastnit se jich mohou skautky a skauti z celé České republiky.

Byly podpořeny celkem 3 celostátní akce v celkové dotaci 140 000 Kč. Dotačně podpořené akce v roce 2021 byly: HRA Družin, Závod Prahou Přes tři jezy, Skare (skautské mistrovství republiky v jachtingu).

Kvalitní, dostatečné a včasné vzdělávání nejen vedoucích oddílů, ale i dalších činovnic a činovníků, kteří zastávají práci na úrovni středisek, okresů a krajů je jednou z jasně daných a dlouhodobých priorit Junáka – českého skauta.

Z dotace bylo podpořeno celkem 105 vzdělávacích akcí v celkové dotaci 3 970 845 Kč.

V roce 2021 byly podpořeny částkou 180 000 Kč vzdělávací dny, určené primárně pro kluky a holky z řad skautské veřejnosti. 

Na akcích si užiili společně strávený čas v přírodě, sportovní a dalších pohybové aktivity a v neposlední řadě opakování či upevňování znalostí získaných během školní výuky formou her či zábavných kvízů. 

Několik organizačních jednotek si v návaznosti na výzvu MŠMT, zaměřenou na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, pro děti připravil rozmanitý program protkaný sportem, spoustou her, kreativním tvořením a poznáváním.

Jako zásadní přínos letních kempů vidíme především posilování sociálních vztahů mezi vrstevníky a podporu jejich vzájemné spolupráce, protože bylo patrné, že právě společně strávený čas dětem velmi chyběl. Součástí kempů bylo zapojení dětí do výchovně-vzdělávacích programů a pracovních činností. 

Naše organizace realizovala dohromady 60 letních kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021, kterých se zúčastnilo celkem 1 134 dětí z prvního a druhého stupně základních škol.  Celková výše poskytnuté dotace byla 2 700 000 Kč.

Junák – český skaut získal od společnosti ČEPS podporu z Dárcovského programu v oblastech využití volného času a mládeže rozvoj talentů dětí.

Cílem projektu byla podpora středisek a oddílů při zajišťování podmínek pro skautskou činnost, konkrétně se zaměřovala na pořízení vybavení základen, kluboven a tábořišť (např. hangáry, týpí, atp.). Výše finanční dárcovské podpory byla 1 000 000 Kč.

V přehledové tabulce naleznete detailní rozdělení prostředků po organizačních jednotkách a jednotlivých krajích.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.