( Aktuální )
Zveřejněno 30. 9. 2021

V roce 2020 obdržel Junák – český skaut téměř 53 500 000 Kč. Podívejte se na přehled poskytnutých dotačních prostředků za rok 2020

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák Junák – český skaut je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo v roce 2020 dotaci v celkové výši 48 300 000 Kč. Nižším organizačním jednotkám byla rozdělena dotace ve výši 36 228 055 Kč. V rozsahu 60 000 Kč udělilo dotaci Junáku také Ministerstvo obrany.

V roce 2020 se Junák zúčastnil investiční výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Výzva byla zaměřená na budování studní pro tábořiště. MŠMT poskytlo podporu ve výši 1 506 140 Kč. Pokračovaly také dvě investiční akce z předešlých let, uvolněny byly prostředky ve výši 4 299 000 Kč. Níže je uveden přehled prostředků spolu s příklady, které byly poskytnuty v jednotlivých dotačních titulech.

Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutá dotace v roce 2020 byla udělena na pravidelnou celoroční skautskou činnost, která probíhala na místní a celostátní úrovni. Největší podíl dotačních prostředků byl využit na provozní činnost jednotlivých pobočných spolků v organizační struktuře Junáka – českého skauta tj. kraje, okresy, střediska. Dále byl značný objem prostředků využit na opravy, údržbu kluboven a základen a v neposlední řadě na podporu nově vznikajících oddílů a naplňování Strategie Junáka 2022 na lokální úrovni. Další dotační prostředky byly využity pro akce pořádané pobočnými spolky Junáka – českého skauta (především rádcovské akce) a pro neorganizovanou mládež.

Dotační tituly

Dotace je určena na podporu činnosti junáckých krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě stanovených pravidel.

14 krajů bylo podpořeno v celkové dotaci 20 997 310 Kč. Prostředky byly využity především na financování zázemí, v nichž aktivity probíhaly (nájemné za klubovny, energie, odpady), dále na obnovu inventáře, programové potřeby, poštovné, tisk, kopírování, účetní služby apod. Dotační prostředky byly využity i na akce, v celkové dotaci 275 306 Kč. Jednalo se o rozmanitou škálu aktivit - od družinových, přes oddílové a střediskové až po krajská setkání.

Pod kraje spadají i tzv. rádcovské kurzy, které byly dotačně podpořeny částkou 207 973 Kč. Jedná se o vzdělávání určené pro rádce a rádkyně, mladší členy oddílových rad.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází k opravě nebo výměně již existující části stavby.

V roce 2020 jsme podpořili celkem 79 projektů (což je téměř o 30 více než v roce předchozím) v celkové dotaci 10 356 706 Kč. Jednalo se o projekty různé náročnosti (výměny oken a dveří, opravy střech a komínů, opravy elektroinstalace či opravy podlah apod.)

Jednotlivá strategická témata zahrnují rozvojové projekty ve všech hlavních oblastech činnosti Junáka – českého skauta.

Z programu bylo podpořeno celkem 13 projektů v celkové dotaci 150 053 Kč. V roce 2020 část vybraných projektů (zejména těch vyžadujících opakované osobní setkávání) nemohla proběhnout z důvodu pandemie COVID 19. Z těch realizovaných je možné jmenovat např. vybudování vlastního zázemí pro roverský kmen v Plzni či vydařenou oslavu 100 let skautingu v Příboře.

Akce přispívají k rozšíření nabídky činností a aktivit pro děti a mladé z řad veřejnosti. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol a podobně. Jedná se o podporu pravidelných aktivit.

V této oblasti se v různých částech naší země uskutečnilo 119 akcí v rámci 21 projektů v celkové dotaci 570 660 Kč. Organizátoři si připravili jednorázové aktivity – například drakiády, sportovní turnaje, orientační závody, maškarní plesy, městské hry, tvořivé dílny (velikonoční či vánoční tématika) nebo pravidelně se opakující kroužky (deskové hry, lezení na stěně, vaření) a mnoho dalších činností.

Podpora je určena pro oddíly, které vznikají na novém místě bez návaznosti na předchozí činnost nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska.

V roce 2020 bylo podpořeno 32 projektů (pobočných spolků) na celém území České republiky, v celkové výši 386 000 Kč.

Celostátní akce jsou určené pro konkrétní věkové kategorie a zúčastnit se jich mohou skautky a skauti z celé České republiky.

Byly podpořeny celkem 3 celostátní akce v celkové dotaci 131 700 Kč. Dotačně podpořené akce v roce 2020 byly: Roverská porada 2020, Závod Prahou Přes tři jezy, Skare (skautské mistrovství republiky v jachtingu).

Kvalitní, dostatečné a včasné vzdělávání nejen vedoucích oddílů, ale i dalších činovnic a činovníků, kteří zastávají práci na úrovni středisek, okresů a krajů je jednou z jasně daných a dlouhodobých priorit Junáka – českého skauta.

Z dotace bylo podpořeno celkem 90 vzdělávacích akcí v celkové dotaci 2 943 530 Kč. Po celé České republice byly pořádány vzdělávací akce (prezenční, on-line), jejichž výsledkem je kvalifikace v několika úrovních nutných pro výkon konkrétní funkce např. zdravotník, vedoucí táborů, vůdce oddílu apod.

V roce 2020 jsme se zapojili do mimořádné výzvy MŠMT zaměřující se na vzdělávací složku.

Z programu byly podpořeny 4 jednotky pořádající vzdělávací dny v celkové dotaci 91 500 Kč. Z realizovaných projektů si zábavnou formou děti připomenuly znalosti a dovednosti, které v roce 2020 slyšely jen on-line formou. Společně například navštívily vzdělávací centra, seznamovaly se s anglickým jazykem a poznávaly přírodu.

V roce 2020 se Junák účastnil investiční výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a to konkrétně v programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Výzva byla zaměřená na budování studní pro tábořiště. Bylo podpořeno celkem 8 projektů ve výši 1 506 140 Kč. V roce 2020 byly 4 projektům uvolněny finanční prostředky (ve výši 778 199 Kč), 2 projekty jsou již ukončené a vyúčtované.

V roce 2020 probíhala také 2. etapa investičního projektu TZ Kovářov, týkající se přístavby hlavního objektu. Z dotace se čerpalo 2 799 000 Kč. Uvolněny byly také prostředky ve výši 1 500 000 Kč týkající se rekonstrukce půdy skautské klubovny Prostějov.

Dotace ministerstva obrany (podpora sportovních akcí) Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti.

V roce 2020 byl podpořen 1 projekt v celkové dotaci 60 000 Kč. Cílem projektu byla soutěž hlídek s názvem Noční výsadek „Věrni zůstaneme!“ 2020 a umožnit tak široké veřejnosti poznat akční formou historii odbojového hnutí během druhé světové války.

V přehledové tabulce naleznete detailní rozdělení jednotlivých dotací pro organizační jednotky.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.