( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Vyúčtování neinvestiční dotace MŠMT – na co se zaměřit

Blíží se termín pro vyúčtování neinvestiční dotace ze zdrojů MŠMT, proto jsme pro Vás zpracovali přehled nejčastějších chyb, s nimiž se při kontrolách vyúčtování setkáváme. Zároveň připomínáme, do kdy a jakým způsobem je nutné jednotlivé typy neinvestičních dotací vyúčtovat.

Při vyúčtování neinvestičních dotací se řídíme Rozhodnutím o poskytnutí dotace, v němž naleznete výši dotace, maximální podíl dotace na celkových nákladech i základní podmínky pro její využití. Rámcové podmínky naleznete rovněž ve Směrnici k dotacím pro rok 2021 , případně v krajských vyhláškách , které upravují provozní dotace.

Ve skautISu se vyúčtovávají dotace:

 • na vzdělávací akce (do 2 měsíců po skončení poslední dotované části akce, nejpozději 15. 12. 2021)
 • na opravy a údržbu kluboven a základen (do 1 měsíce po skončení projektu, nejpozději 15. 12. 2021
 • na celostátní akce (do 1 měsíce po skončení akce, nejpozději 15. 12. 2021)
 • na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží  (do 1 měsíce po skončení akce, nejpozději 6. 12. 2021)
 • na podporu činnosti nových oddílů (nejpozději 6. 12. 2021)
 • na naplňování strategie 2022 na lokální úrovni (nejpozději 6. 12. 2021)

papírově formě se vyúčtovávají dotace:

 • na podporu rádcovských akcí (nejpozději 31. 12. 2021)
 • na dotace pro junácké kraje/​provozní dotace (nejpozději 31. 12. 2021

Na co se zaměřit při zpracovávání vyúčtování dotací? (platí pro všechny dotační tituly)

 1. úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování účastníků vzdělávacích akcí; doporučujeme, pokud máte možnost, z dotace hradit jiný náklad, než je občerstvení) 
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování; 
 3. pokuty a penále; 
 4. úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční) – více o tomto tématu se můžete dočíst zde 
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci; 
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy; 
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing; 
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace; 
 10. náklady zahraničních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní spolupráce); 
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí); 

Všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví.

Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně dolů na celé koruny.

Pozor na doklady EET (elektronické evidence tržeb), které neobsahují název zboží/služby, která byla zakoupena. K takovým dokladům je nutné si vyžádat daňový doklad obsahující všechny náležitosti.

Více o účetních dokladech a jejich náležitostech je uvedeno v metodickém listu Doklady v účetnictví

Formuláře je možné nalézt ve Spisovně (vyúčtování neinvestiční dotace MŠMT – Provozní dotace; Rádcovské akce).

Vyúčtování dotací (s výjimkou těch, které se vyplňují přímo ve skautISu) musí být zaslána písemně v originále (for_dot_v1) s podpisy statutárního orgánu a podpisem a vyjádřením revizní komise. Přehled o úhradách plateb (for_dot_ v2) stačí pouze kopie formuláře se scanem podpisu. 

Ještě před odesláním originálu vyúčtování písemně poštou, doporučujeme zaslat elektronicky ke kontrole. 

Dot_v1 

 • formulář je podepsaný vedoucím i revizní komisí jednotky
 • chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: "Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace"; nebo "Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí")
 • celkové náklady akce a procento dotace z celkových nákladů nejsou vyšší než v rozhodnutí (obvykle 70 %)
 • částka dotace na formuláři for_dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři for_dot_v2

Dot_v2 

 • na formuláři je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek
 • jsou vyplněna čísla dokladů dle evidence v účetnictví
 • náklad vznikl v kalendářním roce dotace
 • do kolonky účel použití je nutné rozepsat všechny položky dokladu; nepoužívejte obecné označení bez dalšího upřesnění - „materiál“, „vybavení“, ale konkrétní položky; vyhněte se používání zkratek - apod., atd. nebo tři tečky
 • ověřte, zda je celý obsah buněk vidět i po vytištění
 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují) jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře
 • součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení 

Formulář Vyúčtování projektu a Vyúčtování dotace na akci

 • poměr dětí ve věku 6-26 let musí být nejméně 70% ze všech účastníků
 • výsledek akce nesmí skončit ziskem (v případě nevyrovnaného rozpočtu je rozdíl hrazen z vlastních prostředků pořadatele)

Souhrnné formuláře Přehled akcí a Přehled dotací na provozní náklady

 • náklady a výše dotace v souhrnné tabulce neodpovídá předloženému vyúčtování za danou organizační jednotku (OJ) - kontrolovat, zda se shoduje číslo OJ i částky
 • kontroly pro dodržení procenta počtu účastníků či maximální výše dotace zobrazují chybovou hlášku - zjistit, co je třeba opravit
 • součty přehledů neodpovídají hodnotám uvedeným ve formuláři Vyúčtování účelové dotace (za kraj)

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací shrnuje i tento dokument: Chyby v dotacích

Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz a poštovní adresu Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. V případě nejasností nebo dotazů se ozvěte na výše zmíněnou e-mailovou adresu nebo tel. 774 260 960 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.