( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

Dlouhodobý pronájem – skautská OJ v roli pronajímatele

Pokud chce OJ pronajmout nemovitost na 10 let a více, musí si v souladu s Hospodářským řádem Junáka – českého skauta vždy vyžádat souhlas Výkonné Rady Junáka

U dlouhodobých pronájmů doporučujeme vždy uzavření písemné smlouvy kvůli:

 • Jednoznačnému stanovení délky a podmínek nájmu (vč. výše a splatnosti nájemného).
 • Jednoznačnému vymezení pronajímaných prostor a zachycení jejich stavu při předání (ke smlouvě přiložte fotodokumentaci a předávací protokol se stavy měřidel).
 • Možnosti zasmluvnění jistiny (kauce), kterou nájemce při vzniku nájemního vztahu složí na účet OJ; jistina slouží k případnému krytí dlužného nájemného a způsobených škod.

Skautským OJ v roli pronajímatele dále doporučujeme:

 • Stanovit odpovědnou osobu, která má nemovitost na starosti po stránce technické, smluvní, komunikační (lze rozdělit mezi více lidí).
 • Pokud je prostor pronajímán pouze v určité časy/​krátkodobě – veďte si evidenci využití prostor a stanovte si způsob rozdělení nákladů za služby.

Daňové aspekty pronájmu

 • Pronájem prostor je vždy předmětem daně z příjmu právnických osob a zakládá vždy povinnost podat příslušné daňové přiznání (což automaticky neznamená placení daně – blíže v Metodice k dani z příjmu právnických osob).
 • V případě velmi výnosného pronájmu (obrat nad 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců) vzniká povinnost plátcovství DPH.
 • Při pronájmu je třeba posoudit osvobození od daně z nemovitosti. Junák – český skaut a jeho OJ jsou od této daně obecně osvobozeny. Pokud je nemovitost pronajímaná dlouhodobě osvobození se uplatní ve výši odpovídající nepronajímané výměře.

Účetní aspekty:

 • Je třeba vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů souvisejících s pronajímaným prostorem (v jednoduchém účetnictví příjmů a výdajů)
 • Nájemné je většinou účtováno na základě uzavřené smlouvy, pokud přesto vystavujete faktury, nevystavujte je jako daňový doklad, pokud nejste plátci DPH.
 • Za OJ podepisuje nájemní smlouvu pouze člověk, který je k podpisu skutečně oprávněn (typicky statutární zástupce zapsaný v rejstříku spolků, zmocněnec na základě platné plné moci).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.