( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Daně a organizační jednotky Junáka – českého skauta

Daně se již dnes týkají mnoha OJ Junáka – českého skauta a ne všechny jednotky o svých daňových povinnostech vědí. Abychom Vám daňový boj usnadnili, připravili jsme vám krátký přehled toho, kdy jaké daňové přiznání podat (což mnohdy neznamená, že daň skutečně zaplatíte).

Daňová přiznání k níže uvedeným daním se pohodlně vyplňují na stránkách daňového portálu , případně do formuláře na stránkách finanční správy . Všechny typy daní se platí na účet finančního úřadu, k němuž daňové přiznání podáváte (viz čísla účtů ).

Daně

OJ nepodává daňové přiznání, pokud nemá jiné než:

  • osvobozené příjmy (členské příspěvky dle stanov, výnosy ze sbírek, příjem z dědictví, dary osvobozené dle rozhodnutí Vaší OJ)
  • příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou (úroky z úspor v bance)
  • příjmy, které nejsou předmětem daně (dotace, příspěvky apod. z veřejných rozpočtů, ztrátová hlavní činnost)

V opačném případě OJ daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob podává (viz článek k DPPO)

Tuto daň odvádí OJ, jen pokud má zaměstnance – tj. pokud s někým uzavře smlouvu o práci na pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo i dohodu o provedení práce

Dle typu pracovního vztahu odvádí OJ za svého zaměstnance buď daň srážkovou nebo zálohovou – viz blíže Metodika k zaměstnávání lidí.

Daň se týká všech OJ, které:

  • vlastní jakoukoliv nemovitost či pozemek na území ČR – od skutečného zaplacení daně mohou být ale osvobozeny,
  • mají pronajatý nebo propachtovaný pozemek typicky k hospodářským účelům – viz blíže zde,

daňové přiznání podáváte na finanční úřad do 31. ledna s tím, že do něj promítnete nově nabyté nemovitosti v předešlém roce (do 31. 12.) a zároveň změny na nemovitostech (např. změna výměry), k nimž daňové přiznání podáváte,

v situaci, kdy jste návrh na vklad změny podali na katastr nemovitostí do 31.12., ale katastr změny nestihl do 31.12. zapsat - lhůta pro podání daňového přiznání se Vám prodlužuje a musíte jej podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Pokud se na Vašich nemovitostech nic nemění a daňové přiznání máte v pořádku podané z minulosti – nově jej nepodáváte a pouze platíte daň dle výměry, kterou Vám každoročně zašle finanční úřad složenkou, výzvou přes datovou schránkou příp. e-mailem, pokud si o to do 15. března zažádáte (a nemáte datovou schránku).

Daň z nemovitých věcí musí být zaplacena do 31. 5. každého roku; při dani nad 5 000 Kč lze platbu rozložit na půl s druhou úhradou do 30. 11.

V daňovém přiznání může OJ uplatnit osvobození od daně (tj. daň nebude platit za osvobozenou nemovitost) a to v případě, že nemovitost nevyužívá k podnikání, nájmu ani pachtu; osvobození lze uplatnit i pouze částečně (dle m2), pokud je pronajímána např. jen část budovy.

Daň se týká silničních motorových vozidel a přípojných vozidel registrovaných v ČR, jsou-li používané k výdělečné činnosti nebo k činnostem, jejichž příjmy jsou předmětem daně z příjmů u OJ,

daň platí OJ, je-li zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla,

a také pokud je OJ zaměstnavatelem a vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu (nebo jeho přípojného vozidla), a to za předpokladu, že tato daňová povinnost nevznikla již provozovateli takového vozidla.

Daňové přiznání k silniční dani se podává do 31. 1. a lze jednoduše zpracovat v EPO.

Osvobozeny od silniční daně jsou: Elektromobily, hybridní, LPG, E85.

Tato daň se většiny našich OJ netýká, měli byste však o ní vědět a hlídat si, že se plátcem DPH nestanete z důvodu překročení obratového kritéria,

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Osvobozenými činnostmi mimo jiné jsou: býchova a vzdělávání, poskytování protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy spolků, poskytování služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou mládeže, poskytování služeb a dodání zboží za podmínky, že se jedná o plnění při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které byly tyto osoby zřízeny.

Pokud překročíte obratové kritérium, musíte se k DPH registrovat a plátcem se stanete od prvního dne druhého měsíce následujícím po měsíci, kdyby byl obrat překročen.

K plátcovství DPH se musíte zaregistrovat, i pokud se stanete tzv. identifikovanou osobou, tj. zejména pokud kupujete zboží/službu z jiného členského státu EU – viz bližší informace k identifikované osobě.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.