( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dary

Od roku 2014 je možné dary ve prospěch Junáka považovat za osvobozené, pokud tak o nich jednotka rozhodne (což doporučujeme). Přijetí daru není důvodem pro podávání daňového přiznání, pokud OJ rozhodne o jejich osvobození. Veškeré výdaje/náklady hrazené z přijatého daru je však nutné evidovat až do úplného utracení daru.

Přesný popis co je darování, zda musí být písemná smlouva, případně náležitosti smlouvy a to další okolo najdete v metodickém listu Metodický list - Dary, darovací smlouvy a všechno kolem . Daňová problematika je podrobně popsána v metodickém listu Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Evidenci darů vedeme obdobně jako evidenci dotačních prostředků - např. již v účetnictví oddělíme dary pomocí příznaku zakázka, činnost apod. Zároveň evidujeme veškeré výdaje/​náklady hrazené z přijatého daru, v účetnictví označíme obdobně jako přijaté prostředky. Využití darů sledujeme až do jejich úplného utracení. 

V podvojném účetnictví evidujeme dary přímo v účetnictví.

V jednoduchém účetnictví je třeba mít samostatnou evidenci.

Podvojné účetnictví

Ve výnosech bude účtováno jen o části daru, která bude krýt náklady souvisejícími s tímto darem. Výsledek hospodaření s tímto darem bude pro rok  2017 nulový (náklady se budou rovnat výnosům).

Zůstatek nevyčerpaného daru účtujeme podle toho, zda víme, kdy bude vyčerpán:

  • Bude čerpán v následujícím roce -  nevyčerpaná část bude z výnosů odúčtována na účty časového rozlišení 38xxx
  • Nevím, kdy a na co bude čerpán - dar bude přeúčtován na účty fondů 91xxx, ze kterých bude čerpán v následujících letech

Výsledek hospodaření související s tímto darem bude i v následujících letech vždy roven nule.

Z účetnictví je po celou dobu patrné, kolik nevyčerpaného daru zůstává.

I pro účetnictví platí povinnost sledovat čerpání daru až do jeho celého utracení - může to být 2 roky, 5 let, nebo i třeba 10let.

Pro bližší pochopení problematiky osvobození daru v podvojném účetnictví přikládáme jednoduché příklady .

Jednoduché účetnictví

V peněžním deníku bude v příjmech celá částka daru a ve výdajích bude pouze část daru utracená v průběhu daného roku, výsledek hospodaření s tímto darem bude pro daný rok v zisku.

V následujícím roce nebude v příjmech již žádná částka daru, ale ve výdajích budou výdaje s darem související, výsledek hospodaření s darem bude pro následující roky ve ztrátě.

Není zde žádná kontrola v účetní evidenci, kolik darů ještě zbývá utratit.

Evidenci čerpání darů je třeba sledovat až do jeho celého utracení – může to být 2 roky, 5 let, nebo i třeba 10let.        

Informaci o osvobození daru píšeme do komentáře k řádku 109 přímo do daňového přiznání a do přílohy v účetní závěrce (tam také uvádíme informace o čerpání jednotlivých darů). Rozhodnutí o osvobození daru je třeba zanést do zápisu z jednání rady OJ, aby bylo kdykoliv dohledatelné. Rozhodnutí o osvobození nelze zpětně měnit.

Z daňového hlediska je pro OJ osvobození daru výhodné, protože pak:

  • nemusí jen kvůli přijatému daru podávat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob,
  • osvobozený dar se jí nepočítá do základu daně, což je důležité zejména v situaci, kdy dar jednotka v daném účetním období (kalendářním roce) neutratí.

Metodický list ke stažení:

Příklady a vzory ke stažení:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.