( Aktuální )
Zveřejněno 27. 5. 2021
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Odpisy dlouhodobého majetku

Velká část OJ již dnes vlastní klubovnu, základnu nebo jiný majetek, který by měl být odepisován. Ne každý však ví, jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a jaké pravidla pro ně platí.

O odpisech účtujeme u dlouhodobého majetku s výjimkou pozemků, které se neodepisují nikdy. V podmínkách Junáka zejména odepisujeme:

  • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, stavby (bez ohledu na vstupní cenu) a technické zhodnocení
  • samostatné movité věci (nebo jejich soubory), jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a jejich provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok,
  • nehmotný majetek (typicky software) se vstupní cenou od 60 tis. Kč

Tyto položky (resp. jejich pořízení) není účtováno do nákladů přímo, ale jsou na účtech majetku v rozvaze a do nákladů se promítají postupně právě ve formě odpisů.

Účetní odpisy

Účetní odpisy majetku vyjadřují, jak je majetek v průběhu času opotřebený (resp. zastaralý).

Výši účetních odpisů si stanovuje sama Vaše OJ (ne zákon), a to tak, abyste co nejpřesněji zachytili opotřebení majetku ve výši odpisů, a aby tak Vaše účetnictví stále podávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti.

Vaše OJ si tedy sama stanoví (odhadem), jak dlouho a často bude majetek používat a nastaví si sama odpisy.

Metody účetního odepisování:

  • odpisy časové - např. auto v hodnotě 400 tis. Kč koupí OJ k 1.1.2020, ihned jej uvedeme do užívání a bude jej používat 4 roky. Auto zastarává dle názoru OJ postupně, stejnoměrně, tj. nastaví si účetní odpis 100 tis. Kč na každý rok.
  • odpisy výkonové - stejné auto bude OJ mnohem více používat během prvních dvou let, najezdí tedy mnohem více kilometrů a odvede tak větší množství práce, tak OJ nastaví adekvátně vyšší odpisy v prvních dvou letech, kdy auto slouží více (a má větší opotřebení)

Rozhodnutí, jaké účetní odpisy si pro dlouhodobý majetek Vaší OJ nastavíte, je na rozhodnutí Vaší OJ. Cílem je to, aby odpisy reflektovali opotřebení (ztrátu hodnoty) a účetnictví tak podávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti.

Daňové odpisy

Daňové odpisy majetku slouží k určení daňového základu a jsou plně v kompetenci zákona č. 586/​1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“).

Daňový odpis je určitá část pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku, kterou si může OJ uplatnit jako daňově uznatelný náklad (nebo výdaj) za příslušné zdaňovací období v přiznání k dani z příjmů.

Způsob odpisování: V prvním roce odpisování zatřídí OJ hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 ZDP. Každé odpisové skupině je přiřazena minimální doba odpisování.

Minimální doba odpisování znamená, že majetek můžeme daňově odpisovat i déle (tj. uplatníme nižší odpis - pouze u rovnoměrného odpisování) nebo dokonce nemusíme daňový odpis uplatnit vůbec. Odpisování můžeme přerušit a opět v něm poté pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo. V případě, že odpisovaný majetek prodáme (nebo ukončíme činnost), můžeme uplatnit jen polovinu ročního odpisu.

Metody daňového odepisování:

Existují dvě metody daňových odpisů, a to rovnoměrné nebo zrychlené. Pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek si vyberete, jak jej budete odepisovat (rovnoměrně nebo zrychleně), a tuto volbu již nelze po celou dobu užívání tohoto majetku měnit.

Rovnoměrné odpisy jsou s výjimkou prvního roku shodné po celou dobu odpisování.

  • 1 odpisová skupina (3 roky) odpisuje první rok 20% ze vstupní ceny a další dva roku 40% ze vstupní ceny
  • 2 odpisová skupina (5 let) odpisuje první rok 11 % ze vstupní ceny a následně další 4 roky 22,25%
  • 3. odpisová skupina (10 let) odpisuje 1. rok 5,5% a dále 10,5% vstupní ceny
  • a dále zde .

V prvním roce odepisování se odpis pro OJ může za specifických podmínek zvýšit o 10 %.

Zrychlené odpisy

Zrychlené odpisy fungují tak, že v prvním roce je opět odpis nižší, ale v druhém roce je odpis výrazně vyšší a následně se v jednotlivých letech postupně snižuje.

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty (viz § 32 odst. 1 ZDP).

V prvním roce odpisování se odpis stanoví jako podíl jeho vstupní ceny majetku a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování.

V dalších zdaňovacích obdobích se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován - viz příklad zde.

Změny v daňových odpisech od 1.1.2021

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.