....

Chyba na stránce: Rodinný skauting - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/rodinny-skauting?autologin=1"

Rodinný skauting

Rodinný skauting

„Společenství skautských rodin existuje ve třetině středisek, více než 90 % střediskových vedoucích jej hodnotí jako přínos pro středisko.“

Ústřední orgány Junáka se rodinným skautingem zabývají již několik let. První materiál se objevil v roce 2011, kdy také Náčelnictvo Junáka pověřuje VRJ další prací na zavádění rodinného skautingu v Junáku. Na podzim roku 2013, po dvou letech rozhovorů s již existujícími skupinami v Junáku, právní analýze a konzultaci s mateřskými centry, tak vznikl souhrnný dokument, navrhující zároveň možná řešení.

Náčelnictvo schválilo kluby rodinného skautingu jako další součást organizační struktury Junáka na svém prosincovém jednání s následujícím posláním:


Posláním rodinného skautingu v Junáku je sdružovat dospělé skauty a skautky, včetně jejich rodinných příslušníků, a podporovat je v jejich životním období, kdy zakládají rodiny a pečují o své děti, tak, aby udrželi vazbu ke skautskému hnutí a k jeho principům.


 

A co je přesně rodinným skautingem myšleno?

„Rodinným skautingem rozumíme formální i neformální setkávání převážně skautských rodin fungujících v rámci určitého společenství a vycházejících ze sdílených hodnot, postavených na třech základních principech skautingu.“

Do této definice však nespadají dvě následující varianty. První je klasická skautská akce s účastí ostatních dětí a jejich rodičů, druhým případem je spolupráce vedoucích oddílů s rodiči dětí z oddílu (brigády, besídky apod.).

Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že skupiny rodinného skautingu vznikají při střediscích jako možnost být nadále s blízkými přáteli i v době rodičovství. Navíc si mohou kluby i střediska vzájemně být nápomocni. Středisko může nabídnout patřičné zázemí svých kluboven, základen a vybavení. Kluby rodinného skautingu jsou dobrým příslibem nováčků do oddílů vlčat a světlušek, až budou děti starší. A v neposlední řadě nedochází k přetrhání kontaktů s bývalými členy střediska.

Ústřední orgány tímto krokem reagují na aktuální situaci, kdy se rodinný skauting sám rozrůstá. Hlavním cílem je maximálně podpořit vznik skupin rodinného skautingu a vytvořit dobré podmínky pro jejich fungování jak v rovině informační tak organizačního zajištění (vzdělávání vedoucích, pojištění, které se u registrovaných oddílů automaticky vztahuje jak na členy tak i nečleny Junáka apod.).

Co je tedy nového?

Novela Organizačního řádu nově zavádí kluby rodinného skautingu jako výchovné jednotky.

Jaké jsou podmínky založení klubu rodinného skautingu?

Kluby rodinného skautingu musí mít registrované alespoň 4 dospělé osoby a vedoucí klubu by měl mít složenou čekatelskou zkoušku. Vedoucí klubu je stejně jako u ostatních oddílů členem střediskové rady.

Co se mění ve skautISu a registraci?

SkautIS nově umožňuje založit nový druh jednotky: klub rodinného skautingu, ve kterém se mohou registrovat rodiče spolu se svými dětmi od 0 let věku. Ke zvážení středisek zůstává přiměřená úprava členského příspěvku a zavedení příslušné registrační kategorie pro takové oddíly.

SkautIS také umožňuje evidovat osoby jako „nečleny“ Junáka. Jedná se o možnost o přidání osob, které se nechtějí registrovat, ale s oddílem sympatizují.

 

Pořádání akcí

V rámci podmínek stanovených střediskem může klub pochopitelně pořádat různé akce. Nezbytné je stanovit vedoucího každé akce, který bude dbát za dodržování předpisů, bezpečnostních pravidel aj. (podobně jako u oddílových akcí běžných oddílů). U účastnících se nečlenů Junáka doporučujeme vyplnění přihlášky.

Vedoucí klubů jsou pojištění v rámci pojištění odpovědnosti, na účastníky akcí pořádaných střediskem (klubem) se vztahuje úrazové pojištění.


Přílohou nabízíme k pročtení celou analýzu, kde můžete najít podrobné výsledky rozhovorů s již existujícími skupinami rodinného skautingu, výsledky výzkumu mezi členy Junáka týkající se rodinného skautingu a doporučení pro zavádění rodinného skautingu v Junáku.

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizační zpravodaj VRJ

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5872x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu